Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha Mana jedhu Durée sem Yoo málið eins irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha Mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan um ISAAA er jijjirama.

Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby landsvísu ka'amu yookin dálki í dálki jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa gera immoo UT abbummaan gaafatummaa í e Wali Kan AKKA Ni o Waaqayyo hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Ani AKKA Kanaaf qulqulluu e isinis qulqulloota ta'a jedhe Kan Nu abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan koos immoo isa ni jaallata; nuyis (Ilma, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas isa bira ni godhana’ (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee helvíti rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata helvíti, iddoo jireenya um ISAAA er godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma húð helvíti Bakká qulqulluu stað. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Jiraatadha Waaqayyo, nuyis Mana qulqulluummaa isaati. "

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani ISIN Bira Nan buufadha, ISIN jiddus Nan deddeebi'a, jafnvel Waaqayyo keessan skipum ta'a þjónustumerki dag taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma ISIN keessa jiraate, Malee hafuuraatti AKKA AKKA ISIN feedha fedha foonitti tími jiratan; namni hafuura Kristos af keessaa verði qabne landsvísu Kristos miti (Róm 8:9). Garu ISIN þetta Akka ekki qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; ekki qulqulluummaa hafuura ISAs Mission taatanii, mest landsvísu ofii keessan miti. Waaqayyo gatiidhaan ISIN bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa ekki qulqullummaa Waaqayyo ta'u helvíti barree qulqulluummati AKKA eegnu, kan inni nuuf kennee hundumaan ulfina isaaf akka finnu hafuurri qulqulluun nu haa gargaru.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano tiin

Print Friendly, PDF & Email
Share

Comments

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 Comments

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Leyfi a Reply

Netfangið þitt verður ekki birt. Nauðsynlegir reitir eru merktir *

*

Tilkynna mig af fylgja athugasemd um e-mail. Þú getur einnig áskrift án athugasemdir.


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.