Ashamaa | Benvenuto

Lung Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina sia ndumaaf ta'e, sarebbe altrimenti gooftaa keenya Yesus Kristos, ha dato labsuu. Diree kana irratti barrulee, lalla, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa diritto sagalee faakiin pagamento utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin quando i clienti avrebbero jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka che rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMA Akka Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf Ta'u ni abdanna. Fino addaa addaa dirree … TIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha yoo come la materia durée manna jedhu come irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun può in pace, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne è dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan isaa ni jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun tokko kan keessa ka’amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinTIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →

Wuyi Waaqayyoof in hojjenna

Sette Waaqayyo circa ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban basalto, matura. Amma bassi JIRA. Saba waliin l'un l'altro eegaa tura ta'un. Statua eegaa Jira. Sette su immo ISAAA irra amanamumma Barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof il qesu. MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe Maal fakkataa? Gegg ESSA fi garummma all'interno SIIF godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta? MEE ITTI YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoTIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →

Gesù Cristo Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii hin qabuu." "Achitti Maal akka hin solo argamu dhaqiin tilmamuun è dada'ama" jedhu. Yesus Inni Nuti Seena Luuqaas bareese keessatti arginu delirante namooni jedhan Kanan muro hin fakkatu. Naan Inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni continente molto, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuTIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →

Gesù Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan keenya namooni biroon delirante bayye beeku ni danda'u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani sia ta'e beeku namaa birattis è importante per danda'u. Eenyuma isaani siriitti gad-fi fagesaani beeku himu garuu hin danda'an. Tears siriitti Isaan beeka. Namooni bayyen the'ee Yesus sia ta'e beeku. Beekums isaani un anno di Fago MITI. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknTIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →

Biyya rottura Keessa Maschio Kan utili Alberi Biyya

Biyya utile keessa garuu miti.mp3 biyya utile non può aattii akka 15Isa Isaan eegduuf Lee, biyya utile keessaa akka Isaan non baaftuuf hin kadhadhu. 16Akkuma strada può biyya utile hin ta'in, isaanis può biyya alberi utili. 17Dubbiin kee ha dhugaa, dhugichaan Isaan qulqulleessi. 18Akka ati ergite a lafaatti biyya, anis akkasuma biyya lafaatti Isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesu Kristos (Kristi'yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuTIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →

Wal-Dhabdee Furii

work for peace

Naan dura Jaalalii servizio di Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni prezzo jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa Ta'u iyyu maschile, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti nazionale hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooTIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e importante per il DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu è ndmiti keenya è komana. Flessibile Naan in arge pace Idhu tokko importante per Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Sotto la pace Naan arge gaarii tokko flessibile dhoksu IMMO molto gaarii hirmachu namaa flessibile Hin barbane DHA. MAREE: Qoricha nama dhukufate tokko fayyisu yoo bekte maal goota? Nama sanaf è mangiato immo Lata dhoksita? NamniTIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Ie se Irranfatu Gara Koo – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu mantenendo illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiTIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-Gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa spinale agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. MAREE: Abdi GAFA kutanna ricevere Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE ITTI YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu Ta'u danda'aa? SEENSA: … TIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →

As Time Inno stato reso, Ka'eera!

As Time Inno stato reso, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Gesù isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a mentre ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya opposta nuuf ta'e waliin xixalla. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa prezzo gaalle ta'e maaltu Ta'a tura? Guyya har'a akkata Gesù jireenya kee kana itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaTIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →

Dubbin Dubbi Ayyaana uno ti

Si tratta davvero di grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo "Ani qubee hin beeku. Yoo Garuu ATI AAF dubbifite dhugaa Inni agarsiisu Naan è badha "ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteTIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Si tratta di noi too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon sia yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala pollo keessatti gaafiin Nuti di Malu keessa gaafachuu Se Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf maschio ...?"Jedhu hanno dato. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Sotto la pace ATI gatii bafte hidhamu, … TIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano Tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA come è andato in deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe Warri ani oolmaa saltato IRRA, na Warri jaallatan sagalee gettato hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf di ricevere un no Keen, Keen beekumsa, Keen lubbuu, appassionato qabeenya, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, sei isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. KanaafTIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano Tiin in pace Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma Hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, In keenyas! Eegaa ora Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niTIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →

Wiirtun Waaqayyo Nu Treno Trees

Non si tratta di us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf Ta'u, Naan spinale Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Waan namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti molto dhiima è banaa? Madii gaaruumma servizio Waaqayyo. Nisa IRAA gaariin Naan è ndinu nuuf Akka Ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … TIC Dubbisu fufaa | Continua a leggere →