Ashamaa | 歓迎

肺Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina nama hundumaaf ta’e, gooftaa keenya Yesus Kristosそうでないでしょう, labsuu DHA. Diree仮名irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa sagalee Fiありfaakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. ときに、顧客がjaalalattiだろMaxxansiin, ajjajamuutiif tajajilaアッカrsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMAsのアッカjaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasufアッカta'u abdanna. アップaddaa addaa dirree … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

ユ問題としてJalqaba Jechaマナjedhu duree irraa fudhannee ilaalleなど: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jechaマナjedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan ISAAAについてはjijjiramaです. マナqulqulummaa jechunis Wanti列jiraatu jechuudhaに列にyookin ka'amu国民のハゼqulqulluun. MANNI qulqullummaaくんimmoo ITTI gaafatummaa Fiのabbummaan館Waaqayyo Oアッカta'e waliin … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→

hojjennaで武夷Waaqayyoof

ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jabanバサ熟約7 Waaqayyo. AmmasベースJIRA. サバwaliin互いにeegaaトゥーレta'un. 女神eegaa Jiraという. ISAAA IRRA amanamumma barbada約7 IMMO. Sabni ISA amaname hojjetu-アッカアッカWaaqayyoof qesu. MAREE: コンチネンタルjreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe MAAL fakkataa? Geggessa fi garummma inni siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maal jetta? EEC ITTI YAADII: Waaqayyo INNI Jaalala ta'e Waaqayyo … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→

イエス·キリストDinqiisii​​saa

Namooni amantiitti qabamaniホアヒンjiraane, maaliif ​​Waldaa Kirstiyanaaホアヒンdhaqtaan ykn maaliif ​​Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "ウォルマートfalesuutu bayyata", "Gaatiiホアヒンqabuu。" "Achitti MAALアッカホアヒンちょうどargamu dhaqiin tilmamuunはdada'ama" jedhuです. イエスINNI nutiシーナLuuqaas bareese keessatti arginuはnamooni右jedhan WALホアヒンfakkatuを借りて. ナンINNI hojjechuuf deemu salphatiホアヒンtilmamuu. Namooni非常に大陸, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan NI jaallata' jedhani yaaduu … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→

イエス·キリストDhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan keenya namooni biroon妄想bayye beeku NI danda'u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaaniどちらta'e beeku Namaa birattis項目はdanda'uアール. Eenyuma isaani siriitti fagesaani beeku GAD-FiありHIMU garuuホアヒンdanda'an. Nutu siriitti Beeka Isaan. Namooni bayyen the'ee Yesusどちらta'e beeku. Beekums isaani精神前年Fago通産省. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisaのciimaa, humni日本このittin mul'ate, 国連 … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→

Biyya破裂Keessa男性菅便利Biyya木

Biyya便利keessa biyya便利miti.mp3 garuu aattiiアッカ15Isa isaan eegduufリーすることはできません, biyya便利keessaaアッカisaan baaftuufませホアヒンkadhadhu. 16阿仁Akkuma biyya lafaaホアヒンta'in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, アニスakkasuma biyya lafaatti Isaan ergeera. [洋. 17:15-18] Duuka buutooni Yesuクリストス (Kristi'yaanoon) biyyaを落ち着かnamoota keessa wamamani dhiifamu … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→

FuriiウォルマートDhabdee

平和のための仕事

ナン硬Jaalaliiサービス安家ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu安家ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalalaナンta'eef, namni価格jaallatin, Waaqayyoonホアヒンbeekne " (1 洋. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. HAA ta'u iyyu男性, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessattiそれホアヒンhafne dhuga jireenya. Dubbin INNI cimaan WAL-dhabdeen dhibamu ISA osoo … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→

Isinis dubbii kanaaf baatuu dhuga-DHA

Dhuga-Fiありbaatuunママナンargee dhaga'eアイテムDHA. ママナンナンargee Fiありdhaga'e Namaa dhoksuu ndmiti keenyaはkomanaです. 平和ナン取香のARGEアイテムdhiise badisa ga'uf Chitti gafatama qaba下Idhuの柔軟. 平和ナンgaarii取香のARGE下では非常に柔軟gaarii dhoksu IMMO hirmachu Namaa柔軟ホアヒンbarbane DHA. MAREE: Qoricha nama dhukufate tokko fayyisu yoo bekte maal goota? NAMAのsanafはラタdhoksita IMMO食べられる? Namni … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – ホアヒンIrranfatu市民権クー – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, illeeを維持ulfadhu /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) 地区館SII … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→

Gooftichi DhugumaドゥアKa'eera

Gooftichi DhugumaドゥアKa'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafaナット教授ナット教授アブディkutanetti roomine addemnu-Waaqayyoナット教授mul'ata. Humna fayyisu ISA脊髄agarsiisa. アブディkeenya haaressa. Akkeka FI kayyo keenya geedara. MAREE: アブディGAFA kutannaはWaaqayyo sflf ga'e beekaを受け取る? ミーdhugaa nuuf ba'i. EEC ITTI YAADII: Maaliif ​​Gooftan yeroo dhume irratti, アブディdhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate IMMO, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? 武lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→

ホアヒン汁として革新, Ka'eera!

ホアヒン汁として革新, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 NutiイエスISA ISA Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a nuuf ta'e waliin xixalla反対しながらka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus INNI jiraataan jireenya. MAREE: Utuu Yesus dhimma箕keessa価格gaalle ta'e maaltu ta'aトゥーレ? Guyya har'a akkataイエスjireenya箕カナitti geedare, akkata INNI ITTIアブディたmoofa'e ITTI haareesse dhugaa … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→

保革油ISA TI Dubbi Ayyaana

それはgrace.mp3Dubbin ISA Dubbi Ayyaana TI ROMについて本当にです 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi IMMO "阿仁qubeeホアヒンbeeku. ユGaruu ATIのAAF dubbifite dhugaa INNI agarsiisuナンはbadha "ittin jedheです. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa INNI agarsiisu hubachuu dandessa?「スロー … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→

Kristos WaaqayyottiヌーAraarsuuf Dhiphate

それは私たちのtoo.mp3 Kristos WaaqayyottiのNu Araarsuuf Dhipateです 1 Phexros 3:18-22 Yeroonどちらyeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. INNI場合gaafachuuトアムバイタ語keessaのHaala鶏keessatti gaafiin Nuti, "Yesus maaliif ​​dhiphae? Yesus maaliif ​​dhiphachuuf男性...?"Jedhuは、指定されています. Sagaleen Waaqayyo gaafii bimli debbi ga'aa nuufケンナ. MAREE: ナマbiraaf Jecha gatii bafte beekta? 平和ATI gatii bafte hidhamu下, … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye綾乃tiin Yesus oolmaa namoota baayee IRRAアッカqabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAAは、deebifnuufに入った? 安家Yesus jedheウォリーANI oolmaaはイルラ増, NAウォリーjaallatan sagaleeはhojiiイルラoolchu jedheキャスト (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaafはキーンを受信しないために, キーンbeekumsa, キーンlubbuu, 鋭いqabeenya, dhalootaるjaalladhu jedhe (Mat.22:37). ウォリーYesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, あなたはisanii kenuuf dubbattiホアヒンjedhanです. Kanaaf … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→

Ilmicha Qabdaa?

平和Ilmicha ganu Abbacha waliin firoomaホアヒンqabu下Tesfaye綾乃tiin. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? イエスKristos. Abbichiホー? Waaqayyo Abbaa Yesus, Abbaa keenyas! 今EegaaウォリーYesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyeeウォリーgooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? ミー (Yohannis 1:12-13) HAA dubbifanu. ウォリーYesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii ni … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→

Wiirtun Waaqayyoヌー·トレイン·ツリー

それはus.mp3 Wiirtun WaaqayyoマリーのNu Mitiの話ではない 2 Qorontos 4:1-6 ナンgaarii yeroo nuuf ta'u, ナン脊髄Chitti Chitti yaadnee dhamane特攻yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana DOWLOAD? ワーンnamni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e特攻yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti非常にdhiimaはbanaaです。? Madii gaaruummaサービスWaaqayyo. ニサiraa gaariinナンはndinu nuuf安家ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisaです。. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu ITTI fufaa | 続きを読む→