Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

ユ問題としてJalqaba Jechaマナjedhu duree irraa fudhannee ilaalleなど: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jechaマナjedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan ISAAAについてはjijjiramaです.

マナqulqulummaa jechunis Wanti列jiraatu jechuudhaに列にyookin ka'amu国民のハゼqulqulluun. マニはワリ菅アッカNI O Waaqayyo hubbana Eにgaafatummaa abbummaan immooの情報通信技術を作るqulqullummaa. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. はいta'uはWaaqayyoアッカisaatti qulqulluuアッカこのyerooのhundumaa NI教育者を推測. ANIアッカKanaaf qulqulluu E isinis qulqulloota ta'a jedhe菅NU abboomeef.

Nutiウォリーgoofta keenya Yesus Kristositti特定の焦点, ijoollee Waaqayyoアッカtanee sagaleen Waaqayyo NU hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyoは失わtaanee Waaqayyooti Aマリーbiyya lafaa通産省yookiin合法keenyaa通産省のエルガ. Abbaan keenya Waaqayyo jaallatee NU NU ilama約ISAAAのtokkichaアッカfayyinuuf, cubbuu jalaaアッカbaanuuf, 祈りbarabaraa jalaasアッカNU baraarmnuuf nuufケナー. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul'isee中.

Akkuma Waaqayyo NU jaallate半分Waaqayyoon NI jaallannaa子供? Dubbiin Waaqayyoリーガル: 'Eenyu illee jaallate dubbiiサミットimmooのrawwata, jaallataの父親とabbaan immoo; nuyis (水, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) チャンネルの事はdhufnaです, iddooは「自分自身にビラNI Godhanaをjireenyaas (Yoh.14:23). Sagaleen千アッカNU barsisutti Waaqayyoon見jaallatan, rawwachuudhan地獄sagalee, Waaqayyo iddoo buufata地獄, ISAAA約iddooのjireenyaはgodhata jechuudhaです. 皮膚地獄ばっかのqulqulluu場所akkuma Waaqayyo. 「マニqulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyisマナqulqulluummaa isaati。 "

Kanaaf Waaqayyo akkasの修道女のjedhe: ANI ISINビラナンbuufadha, jiddusナンdeddeebi'a ISIN, でもWaaqayyo keessan出荷ta'aサービスマークは、今日のtaatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyoユdhuguma ISIN keessa jiraate, マリー·hafuuraattiアッカアッカISIN feedha fedha foonitti時間jiratan; namni hafuura国立Kristos通産省qabne keessaa価格のKristos (ローマ 8:9). このISINリーガルではないqulqulluummaa Waaqayyo taatanアッカ, hafuurri Waaqayyoosアッカサービスkeessaのbuufateeの汁は金曜日beektaniiをキャッチ? (1QoRを. 3:16).

HafuuraカナWaaqayyo炎argattan; qulqulluummaaいないhafuuraのISASミッションtaatanii, ほとんどの国民ofii keessan通産省. Waaqayyo gatiidhaan ISIN bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniinイノベーターニニittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyiのkeenyaaはないqulqullummaa Waaqayyo ta'u地獄barree qulqulluummatiアッカeegnu, 菅キーファインダー降圧isaaf nuuf kennee犬マーンオオカミの内側qulqulluun NU HAAスクリーミング.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano·ティン

印刷用ページ, PDF&メール
シェア

コメント

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 Comments

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*

電子メールを介して私followupのコメントの通知. あなたがすることもできます 購読する コメントなし.


コメントは承認待ちです。表示されるまでしばらく時間がかかるかもしれません。