Ashamaa | 환영

폐 Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa fayyina ISA 자 ndumaaf ta'e, 겠어 달리 gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree 일제 irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa 오른쪽 addaa sagalee faakiin 요금 utubame maxxansuuf yaadaa qabna. 때 고객이 jaalalatti 겠어 Maxxansiin, ajjajamuutiif tajajila akka 사람 rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta’u ni abdanna. Fuula addaa addaa dirreeIcts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

유 문제로 Jalqaba Jecha 마나 jedhu duree irraa fudhannee ilaalle로: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha 마나 jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan 니사는 jijjirama입니다. 마나 qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun 흘러도 정책 시안 ka'amu yookin 시안 jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinIcts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →

hojjenna에 Wuyi Waaqayyoof

ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban basa 중년 여인에 대한 일곱 Waaqayyo. Ammas 기본 jira. 사바 waliin 서로 eegaa 진짜야 ta'un. 동상 eegaa Jira. ISAAA irra amanamumma barbada에 대한 일곱 immo. Sabni ISA amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof qesu. MAREE: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe 이슬람 fakkataa? Geggessa fi garummma inni siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maal jetta? 미 ITTI YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoIcts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →

예수 그리스도 Dinqiisii​​saa

Namooni amantiitti qabamani 힌을 jir​​aane, maaliif ​​Waldaa Kirstiyanaa 힌을 dhaqtaan ykn maaliif ​​Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "월마트 - falesuutu bayyata", "Gaatii 힌 qabuu." "Achitti 이슬람 akka 힌 단지 argamu dhaqiin tilmamuun는 dada'ama"jedhu입니다. 예수님 inni nuti Seena Luuqaas bareese keessatti arginu는 namooni 오른쪽 jedhan 월 힌을 fakkatu에게 임대. Naan inni hojjechuuf deemu salphati 힌을 tilmamuu. Namooni 매우 대륙, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuIcts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →

예수 그리스도 Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan keenya namooni biroon 망상에 사로 잡힌 bayye beeku NI danda'u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani 중 ta'e beeku Namaa birattis 항목 danda'u 아르. Eenyuma isaani siriitti fagesaani beeku 갓-Fi 접속 설비를 Himu garuu 힌 danda'an. Nutu siriitti Beeka Isaan. Namooni bayyen the'ee Yesus 중 ta'e beeku. Beekums isaani 정신 년 Fago MITI. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa의 ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknIcts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →

Biyya 파열 Keessa 남성 칸 유용한 Biyya 나무

Biyya 유용한 keessa biyya 유용한 miti.mp3의 garuu는 aattii akka 15Isa isaan eegduuf 리 수 없습니다, biyya 유용한 keessaa akka isaan baaftuuf하지 힌 kadhadhu. 16애니 Akkuma 오른쪽 biyya 힌 lafaa ta'in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti Isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesu 크리스 (Kristi'yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuIcts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →

월마트 Dhabdee Furii

work for peace

Naan 경질 Jaalalii 서비스 Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni 가격 jaallatin, Waaqayyoon 힌을 beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. 하 ta'u iyyu 남성, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, 힌을 오른쪽 jireenya hafne keessatti dhuga jireenya. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooIcts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →

Isinis dubbii kanaaf baatuu dhuga-DHA

DHA를위한 Dhuga-Fi를 baatuun 엄마 Naan argee dhaga'e 중요. 엄마 Naan Naan argee 좋 dhaga'e namaa dhoksuu는 ndmiti keenya가 komana입니다. Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba에 중요한 평화 Idhu tokko의 arge 이하 Naan의 고분 고 분한. 평화 Naan gaarii tokko의 arge은 아주 대단히 유연 하거든 gaarii dhoksu immo hirmachu Namaa 휘기 쉬운 힌 barbane DHA. MAREE: Qoricha nama dhukufate tokko fayyisu yoo bekte maal goota? Nama sanaf ni lata immo jala dhoksita? NamniIcts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – 힌을 Irranfatu Garaan 쿠 – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu는 illee을 유지 /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiIcts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Du'aa Dhuguma Gooftichi Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt 아브디 kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu ISA 척수 agarsiisa. 아브디 keenya haaressa. Akkeka 수수료 keenya kayyo geedara. MAREE: 아브디 GAFA kutanna는 Waaqayyo sflf ga'e beeka을받을? 미 dhugaa nuuf ba'i. 미 ITTI YAADII: Maaliif ​​Gooftan yeroo dhume irratti, 아브디 dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? 음메 lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Icts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →

힌을 Jiru으로 INNO, Ka'eera!

힌을 Jiru으로 INNO, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti 예수님 ISA ISA Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya Unterberg ta'e. Yeroo du'a nuuf ta'e waliin xixalla 반대로 한동안 ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya. MAREE: Utuu Yesus dhimma 키 ​​keessa 가격 gaalle ta'e maaltu ta'a 진짜야? Guyya har'a akkata 예수 jireenya 키 일제 itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaIcts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →

가죽 방수유 ISA TI Dubbi Ayyaana

그것은 grace.mp3Dubbin ISA Dubbi Ayyaana TI 롬에 대해 정말 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo "애니 qubee 힌을 beeku. 유 Garuu ATI AAF dubbifite dhugaa inni agarsiisu Naan은 badha "ittin jedhe입니다. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteIcts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →

Kristos Waaqayyotti 뉴 Araarsuuf Dhiphate

그것은 우리에 대해 too.mp3 Kristos Waaqayyotti 뉴 Araarsuuf Dhipate입니다 1 Phexros 3:18-22 Yeroon 중 yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. gaafachuu malu keessa의 Haala 닭고기 keessatti gaafiin Nuti 경우 Inni, "Yesus maaliif ​​dhiphae? Yesus maaliif ​​dhiphachuuf 남성 ...?"Jedhu는 주었. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? 평화 ATI gatii bafte hidhamu 미만, … Icts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA는 deebifnuuf 들어가서? AKKA Yesus jedhe warri 애니 oolmaa는 Irra을 뛰어내린, NA Warri jaallatan sagalee는 hojii irra oolchu jedhe를 던지다 (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf은 더 예리한을받을 없습니다, beekumsa의 예리한, lubbuu의 예리한, 예리한 qabeenya, dhaloota ING jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, 당신은 isanii kenuuf dubbatti 힌을 jedhan 있습니다. KanaafIcts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →

Ilmicha Qabdaa?

평화 Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma 힌을 qabu 이하 Tesfaye Ayano tiin. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? 예수님 Kristos. Abbichi 후? Waaqayyo Abbaa Yesus, Abbaa keenyas! Eegaa 지금 Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? 미 (Yohannis 1:12-13) 하 dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niIcts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →

Wiirtun Waaqayyo 뉴 기차 나무

그것은 us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee 뉴 Miti 얘기가 아니 잖아 2 Qorontos 4:1-6 처음 gaarii yeroo Unterberg ta'u, Naan 척수 Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? 처음 namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti 매우 dhiima는 banaa입니다? Madii gaaruumma 서비스 Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan은 ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa입니다. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … Icts Dubbisu fufaa | 계속 읽어 →