Ashamaa | Grata

Pulmonis Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa Isa fayyina aut ndumaaf ta'e, alias gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree Kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa ius sagalee faakiin feodo utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin cum elit utinam jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka qui rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMAs Akka Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf ta'u ni abdanna. In addaa addaa dirree … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha jedhu duree mana, sicut materia, Yoo irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan isaa ni jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun Tokko Kan keessa ka'amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa Kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan Waaqayyo O Kan akka ta'e waliin … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →

Wuyi Waaqayyoof in hojjenna

Septem Waaqayyo circa ISAAA biyya garbumma keessa IRRE Iabin basa Mature. Amma bass JIRA. Saba waliin invicem eegaa obstaculis, ta'un. Statua eegaa Jira. Septem immo circa ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni Isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof in qesu. MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo vocabulary godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma inside vocabulary godhe kanaf Kan SII irra eegamuu Maal Jetta? Mihi Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →

Jesus Is Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Oh, falesuutu bayyata", "Gaatii qabuu rudis." "Achitti expensis akka argamu utuu rudis dhaqiin tilmamuun ni dada'ama" jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu delusional namooni jedhan Kanan murum hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni ipsa continens, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata' jedhani yaaduu … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →

Jesus Is Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan Kenya namooni biroon ego bayye beeku ni danda'u. Nmuni Esani porcellana valine, waliin hojjetan, eenyuma isaani Amma ta'e beeku namaa birattis arriniens ni danda'u. Eenyuma isaani siriitti Gad, fagesaani beeku fi arriniens garuu hin danda'an. Nutu siriitti isaan beeka. ASUS Nmuni Byyan Wa'i Amma Ta'i Biku. Beekums Isaan garuu phage miti Gad,. Dhugaa guutuu in beekan. Kanafu nomen gaarii, barsiisa ciimaa, humni Japan hoc ittin mul'ate, Consociatio Nationum … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →

Male Kan Biyya Keessa Biyya tranquillitas tranquillitas testimonii

Biyya Tranquilla mph keessa murum biyya miti.mp3 15Isa hamaattii Akka ISAAA eegduuf Malee, biyya mitescere keessaa Akka ISAAA baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma facile tranquillitas biyya hin Ta'in, isaanis biyya testimonii mph. 17Dubbiin Kee dhugaa DHA, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ATI biyya lafaatti ergite, Ahmed akkasuma biyya lafaatti ISAAA ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Jesus Kristos (Kristi'yaanoon) namoota comprimi biyya keessa wamamani dhiifamu … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →

Indignatio Wal-Dhabdee

pro pace

Naan Dura Jaalalii ministerium Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni pretium jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa ti li jalqaba. Haa ta'u iyyu masculum, Wal-dhabdeen waan dhokkfamu in fesisne, jireenya keessatti nationalibus hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan putavit x-dhabdeen dhibamu osoo … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e momenti pro DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu est ndmiti keenya est komana. Naan flexibiles pace Idhu tokko arge momenti pro Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Pace Naan gaarii tokko arge flexibiles dhoksu IMMO ipsum gaarii hirmachu namaa flexibiles Hin barbane DHA. MAREE: Qoricha flexibiles dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama est comedi dhoksita? namn … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →

Leenca Qaraniyo

coepit Magarsa – Ut Koo hin Irranfatu – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa Quod Jesus, qui habitat intra mootii Lalisa saaroon mootii Tigra Daawitii Mootota keessa akka qua Ati ulfeefamii waaqaa akkikee Jiru raw-analysis ulfaadhu docet, cogitatio docebit vel illee Ulfaadhu, sed ulfadhu illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii Gudda ulfinni Kee) Hin sagadinuu Kan du'aniif, (Mootii Gudda ulfinni Kee) Nullam Kan sii … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu Isa spinae agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. MAREE: Abdi GAFA kutanna accipere Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mihi dhugaa nuuf ba'i. Mihi Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? EMUGIO lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →

Ut Tempus innocens redditur, Ka'eera!

Ut Tempus innocens redditur, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jesus Isa Isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a dum ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya oppositum nuuf ta'e waliin xixalla. MAREE: Utuu Yesus dhimma Kee keessa pretium gaalle ta'e maaltu ta'a turam? Guyya har'a akkata Jesus jireenya Kee Kana itti geedare, akkata inni itti instabilitatem, quae itti moofa'e haareesse dhugaa … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →

Dubia Ayyaana Dubbin apud vos

Est de vere grace.mp3Dubbin Rom ti li Dubbi Ayyaana 4:13-25 Dubartiin Tokko waan kiitabaa amanti sumes IRRA dubistuu Tokko galuuf grauissime namicha geggessa amanti sumes ta'e Bira dhaqixe waa'ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Immo Namichi "Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati centrum dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha "ittin jedhe. "Videre Ati RAMULUS rudis ille beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?"iacit … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Non est nobis too.mp3 Kristos Waaqayyotti Num Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon aut yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala pullum keessatti gaafiin Nuti de gaafachuu malu keessa Si Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf masculum ...?"Jedhu dedit. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Pace ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Quod Jesus Tesfaye Ayano tun oolmaa namoota baayee IRRA akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA ut abiit in deebifnuuf? Akka Yesus jedhe warri ANI oolmaa laetabundus Irra, na Warri jaallatan sagalee misit hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf accipere non acriter, Acer beekumsa, Acer lubbuu, qabeenya acer, dhaloota tes jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, sunt vobis isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaaf … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →

Ilmicha Qabdaa?

Tun Tesfaye Ayano Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi Ho? Waaqayyo Abbaa Yesus, In keenyas! Eegaa nunc Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mihi (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo Ta'u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta'un ni isaanii … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →

Wiirtun Waaqayyo Nu Train arbores

Non est de Us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee miti Nu 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan spinae Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Non sufficienter namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf Baatu IMMO attamitti ipsum dhiima est Baana? Madii gaaruumma ministerium Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan est ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … Dubbie est impulit ad fufa | Continue reading →