Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e momenti pro DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu est ndmiti keenya est komana. Naan flexibiles pace Idhu tokko arge momenti pro Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Pace Naan gaarii tokko arge flexibiles dhoksu IMMO ipsum gaarii hirmachu namaa flexibiles Hin barbane DHA.

MAREE: Qoricha flexibiles dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama est comedi dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, Yoo Yoo naafate in kkf Irra Irra ga'e icts gafatamin sii jira lataa?

Mihi Chitti YAADII: Qoriicha Isa hibbo Suscipe vocabulary hiike, isaa dukkana Kee ibse, pater yello Kee SII Irra Kaase, Isaa jireenya vocabulary e NAMA akkata Kee keessa redditur sanus Dura Jala dhoksa jirata immo icts agarsiisa jirta?

SEENSA: Taberna-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra potest errant dhaban ka'e gaddan miidhaman turan Goofticha ISAAA du'a ka'e waliin deebi'an putavit-argan. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane tempus dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Mel Luqaas 24:36-52cts dubbiis.

  • Yesus Jara ut yeroo errant gafatu "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Esse hiika Maal saltu Jetta (24:36)?
  • Nasu yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise ego fakkata?
  • Macaafa est bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun terra SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti fi nunc est ndumaf dhiise dhamsa attami kun ti (24:46-47)?
  • Dhamsa alveo keessa ga'een picta Kee (24:48)?
  • Dhamsa ut bakkan ga'uuf est non (24:49a) attamitti barbachiisa? Waa'ee est non Maal ut batta?
  • Halli baratoota Jesus inni 24:36 esse 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun maal irra argame?

Goofta tractanda monile geedaru, gadda Kee ni danda gammachuutti jijiruu esse isaatti de pretium. Icts Humna reliquit haama keessa ittin darbitu Akka se et cum vocabulary keenuuf kadhadhu.

Amma YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis deprecationem ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo Woo Naan servitium est danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO Dubbo

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, radio passiones gustus, turam opus in Gad joraa Karra ilmaa Isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa unum nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina ut labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma sunt minutum garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma ut bakkan ga'uf ta'u Isa dagachuun nuu irra Hin Njiru. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya est nduman OL ta'u qaba. Dhimmi keenya est ndunuu dhimma garuummaa fi Thola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irra cyminum. Dhimmi Gaafa Biran dhufe ius dhimma OL ta'u barbadu ija keenya Gooftatti quia OL kanfne, Naan est nunc barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane, Irra faaganne icts yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha Isa dagatu immo utuu icts se et cum tempore yaadiin xiyyan dinna Isa argata. Yoo Isa keenya Dhimma am bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma sit jaba Yoo Isa keenya irranfane spinae irra namoota gadamuufin Njiru occursum. Dhugumatu "pace biyya utile guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa maali REE?" (Mare 8:36)

Friendly Print, Email PDF &
Share

Comments

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Comments

Quisque sed felis

Curabitur sit amet. Velit sunt insignis * *

*

Certiorem me de via e-mail insisto ineo. Vos can quoque subscribe absque exponens.


Comment moderantia enabled. Ut aliquam tempus tuam apparere comment.