Wuyi Waaqayyoof in hojjenna

Septem Waaqayyo circa ISAAA biyya garbumma keessa IRRE Iabin basa Mature. Amma bass JIRA. Saba waliin invicem eegaa obstaculis, ta'un. Statua eegaa Jira. Septem immo circa ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni Isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof in qesu.

MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo vocabulary godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma inside vocabulary godhe kanaf Kan SII irra eegamuu Maal Jetta?

Mihi Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa Isa Isa non habet rritti Mihi Chitti yaadii.

SEENSA: Septem Iyaasuun Isra'el geggesse biyya Akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga'e booda yeroo dhuma comedi irra deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof Isa fi hojjechuu in qesuu kun Akka hin dhiima layyo tahin circa ISAAA qoqobata. Mihi Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Sed dubbisinu.

14 "Amma egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan LAGA Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti isin in Maa Yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee in qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Sed fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota keenyas hereditatem garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa navitas milikkita keenya dumatti godheena, ut oportet keenya sunt truncas ad Irratti, cauda keessa darbine hundumaa gidduattis underdog Nu eegeera. 18Waaqayyo septimus inni sunt truncas ad, Amoorota achi turanis nunc Duran oofee baase Waaqayyo keenyn delusional ta'eef, Wuyi isaaf in hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, Innis Waaqayyo Isa qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis irra-daddarbaa keessanii in eubbuu keessan isiniif tempus dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii in qayyolii ormaatiif Yoo hojjettan, competenti Dun Isa gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo custodientes isinitti fidee isin in fixa Aman "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof in hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN-Waaqayyoof in hojjenna-Isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa in Baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa in Baana!"Jedhanii in deebisanilf. 23Pullus imratti lyaasuun jaraan, "Amma Egaa waaqayyolii ormaa monere vicinis gidduu isin ibi imnaa deebi'aa!Garaa keessanis splendor gooftaa Waaqayyo unum Kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf in hojjenna, isaafis in abboomanma "jedhan.

  • (In. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun Woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba KA (quae. 15) fillanno planto attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (quae. 16-18). Debbiin kun maal sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan "jedha (L.19-XX)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti septem fufe sicut qoqobata (quae. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo Saba (quae. 23 esse 24) mee xinxalii. Maal irra Barata?

Amma YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha arbores. Gaatii namaa basisaa-Sara Ba'uu 20:5 esse 34:14 Mihi qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame rebellavit olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" nitri kun circa ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu aequusque sextarius fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu rebellavit olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Cultus") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Pace ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e dulce fi dhabachuu argata. Jireenya Waaqayyo araraa Isa irra potest ka'ee Namaa badhase pace immo sodaa fi amanamamumman keessa sol irra jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi dubbi layyo kun aequusque sextarius reconciliati dubbi Chitti cichuu flexilibus gaafatu DHA. Waan Nama tokko gammachiisuuf academicum jedhani qosatti ITTI Galan ykn eegalan Ta'u tempus Qabus. Murtoo ciima flexilibus gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo cubbu non eenya waliin hin fi ego matu.

Friendly Print, Email PDF &
Share

Comments

Wuyi Waaqayyoof in hojjenna — 3 Comments

  1. Nama wa’ee jaalala waaqayyoo kana yaadee hojjate waaqayyo bara jireenya isaa guutuu isa haa eebbisu.

  2. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Quisque sed felis

Curabitur sit amet. Velit sunt insignis * *

*

Certiorem me de via e-mail insisto ineo. Vos can quoque subscribe absque exponens.


Comment moderantia enabled. Ut aliquam tempus tuam apparere comment.