Ashamaa | ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

Dhuftan ປອດ Nagaan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa fayyina isa ta'e ພັກ ndumaaf, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະ gooftaa Kristos keenya Yesus, DHA labsuu. ຮ້າຍຂາດ barrulee kana irratti, lallaba, Qulqulluu qorannaa Macaafa, akkasumas barnoota addaa ສິດ addaa sagalee faakiin ຄ່າທໍານຽມ utubame qabna maxxansuuf yaadaa. Maxxansiin ໃນເວລາທີ່ລູກຄ້າຈະ jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka ທີ່ dhiyessitan rsaatti Waaqayyof, NAMAs ບັນການສຶກສາທາງວິຊາການ baasuf jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan abdanna Ta'u ni. Fuula addaa addaa dirreeDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana ໃນ​ໄລ​ຍະ jedhu ເປັນ​ເລື່ອງ Yoo ເປັນ irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan ກ່ຽວ​ກັບ​ການ ISAAA ເປັນ jijjirama. mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby ka'amu ແຫ່ງ​ຊາດ yookin ໃນ​ຖັນ​ໃນ jechuudha jiraatu ຖັນ. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Nuyi Waaqayyoof in hojjenna

Waaqayyo saba isaa biyya garbumma keessa irre jaban basa ture. Ammas basa jira. Saba isa waliin ta’un isa eegaa ture. Ammas eegaa jira. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu. Mare: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Geggessa fi garummma inni siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maal jetta? ເຮັດ ITTI YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani hin jiraane, maaliif ​​Waldaa Kirstiyanaa ຫີນ dhaqtaan ykn maaliif ​​Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu waan namooni jedhan kanan wal hin fakkatu. Ninni ປະ​ດິດ​ສ້າງ hojjechuuf deemu salphati ຫີນ tilmamuu. Namooni bara sana, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Joh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Jaalalii dura waan hunduma akka ta’e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba’a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu akka ibsuu caafata qulqullu’aa keessatti “Waaqayyo jaalala waan ta’eef, namni hin jaallatin, Waaqayyoon hin beekne” (1 Joh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta’u iyyu male, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti kan hin hafne dhuga jireenya. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Isinis dubbii kanaaf ກຸ່ມ​ຂຸດ baatuu​,

Dhuga​-baatuun ພວກ​ເຮົາ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ argee ຄໍາ dhaga'e himu ເຈິ່ນ. ຊື່​ສາ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ argee ຄໍາ dhaga'e Namaa dhoksuu keenya ndmiti ແມ່ນ komana. Namni waan nama miidhu tokko arge himu dhiise badisa ga’uf itti gafatama qaba. ປະ​ດິດ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ gaarii tokko arge immo dhoksu pliable ຫຼາຍ gaarii hirmachu Namaa barbane ຫີນ pliable ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຟື້ນ​ຕົວ. Mare: Qoricha nama dhukufate tokko fayyisu yoo bekte maal goota? sanaf ຊື່​ສາ​ກິນ immo Lata dhoksita? NamniDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Lafa nuti abdi kutanetti—gafa nuti roomine addemnu—Waaqayyo nuti mul’ata. Humna fayyisu isa nuti agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Akkeka fi kayyo keenya geedara. Mare: Gafa abdi kutanna kee Waaqayyo sflf ga’e beeka? Mee dhugaa nuuf ba’i. ເຮັດ ITTI YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, abdi dhumate irratti mul’ata mul’ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul’ata? Moo lachanu ta’u danda’aa? SEENSA: … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Inno As Hin Jiru, Ka’eera!

Inno As Hin Jiru, Ka’eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Yesus isa du’a ka’ee isa jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta’e. Yeroo du’a ka’u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus inni jiraataan jireenya akka nuuf ta’e waliin xixalla. Mare: Utuu Yesus dhimma kee keessa hin gaalle ta’e maaltu ta’a ture? Guyya har’a kana akkata Yesus jireenya kee itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

It is really about grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon amma yeroo Waldaan Kristiyaana waa’ee dhiphina goofta keenya Yesus itti yaadu dha. Haala kana keessatti gaafiin nuti of gaafachuu malu keessa inni tokko, “Yesus maaliif dhiphae? …Yesus maaliif dhiphachuuf male?” kan jedhu dha. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga’aa nuuf kenna. Mare: Nama biraaf jecha gatii bafte beekta? Namni ati gatii bafte hidhamu, … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa isaa kana maaliin deebifnuuf? Yesus akkas jedhe warri ani irra oolmaa qabu, warri na jaallatan sagalee koo hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Kanaaf waaqayyoo kee humna keen, beekumsa keen, lubbuu keen, qabeenya keen, dhaloota keen jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta’e, qabeenya, beekumsa isanii, humna isanii kenuuf dubbatti hin jedhan. KanaafDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 eenyuu Ilmichi? Yesus Kristo. hoo Abbichi? Waaqayyo Abbaa Yesus, keenyas Abbaa! Eegaa nu warri yesus gooftaa ta’u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii dha. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) dubbifanu Haa. warry Yesus isatti ta'u gooftaa, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Waan gaarii yeroo nuuf ta’u, waan nuti itti yaadnee itti dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti simana laata? Waan namni biraan itti yaadee, itti dhama’e tokko yeroo guutuuf baatu immo attamitti dhiima sana hubanaa? Madii gaaruumma hunduma Waaqayyo. Isaa iraa waan gaariin hundinu nuuf akka ta’u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Mare : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →