Ashamaa | Vēlams

Plaušu Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina nu ndumaaf ta'e, citādi būtu gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree Kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa tiesības sagalee faakiin maksa utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin kad klienti būtu jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka kas rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMA AKKA AKKA jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf ta'u ni abdanna. Up addaa addaa dirree … Dubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu Durée kā Yoo jautājumu, kā irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan isaa ni jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun tokko kan keessa ka’amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →

Wuyi Waaqayyoof jo hojjenna

Septiņi Waaqayyo par ISAAA biyya garbumma keessa neatkarīgi jaban Basa Vecāks. Ammas basa jira. Saba waliin viens otru eegaa vumu ta'un. Statuja eegaa JIRA. Septiņi Immo par ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-AKKA AKKA Waaqayyoof qesu. Maree: Kontinentālās jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa Fi garummma iekšā siif godhe kanaf Kan SII irra eegamuu Maal Jetta? Mee Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu murgi namooni jedhan Kanan sienas Hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni ļoti kontinents, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →

Jēzus Kristus Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan Kenija namooni biroon es bayye beeku ni danda'u. Nmuni Isani valīns porcelāns, waliin hojjetan, eenyuma isaani AMMA ta'e beeku namaa birattis himu ni danda'u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda'an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa'ee Yesus vai ta'e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago MITI. Dhugaa guutuu out beekan. Kanafu nosaukums gaarii, barsiisa ciimaa, humni Japānā šis ittin mul'ate, ykn … Dubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →

Biyya klusums Keessa Vīrietis Kan Biyya klusums sapulci

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya klusums keessaa Akka ISAAA baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma viegli biyya mierīga hin Ta'in, isaanis biyya klusums sapulci. 17Dubbiin Kee dhugaa DHA, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ATI biyya lafaatti ergite, Anis akkasuma biyya lafaatti ISAAA ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Jēzus Kristos (Kristi'yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →

Fury Wal-Dhabdee

work for peace

Naan Dura Jaalalii pakalpojums Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala naan ta'eef, namni cena jaallatin, Waaqayyoon Hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu vīrietis, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti valsts hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-Fi baatuun Mama naan argee dhaga'e svarīgi DHA. Mama naan naan argee Fi dhaga'e namaa dhoksuu ir ndmiti keenya ir komana. Naan padevīgs ar mieru Idhu tokko ARGE svarīgās Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Saskaņā ar miera naan gaarii tokko ARGE Lokanās dhoksu IMMO ļoti gaarii hirmachu namaa lokanā Hin barbane DHA. Maree: Qoricha padevīgs dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? LATA IMMO sanaf Nama tiek ēsta dhoksita? mitrums … Dubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 LAFA-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu ISA muguras agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo Fi geedara Akkeka keenya. Maree: Abdi GAFA kutanna saņemt Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. Mee Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate Immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Maurošana lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →

Kā laiks Inno padarīts, Ka'eera!

Kā laiks Inno padarīts, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jēzus ISA ISA Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a kamēr ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya pretī nuuf ta'e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma kee keessa cena gaalle ta'e maaltu ta'a bas? Guyya har'a akkata Jēzus jireenya kee Kana itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

It is really about grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon nu yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala vistas keessatti gaafiin Nuti no gaafachuu Malu keessa Ja Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf vīrietis ...?"Jedhu devušas. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. Maree: NAMA biraaf Jecha gatii bafte beekta? Saskaņā ar miera ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA kā iegāja deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe Warri ani oolmaa jumped Irra, na Warri jaallatan sagalee lietie hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf saņemt ne labprāt, Labprāt beekumsa, Labprāt lubbuu, qabeenya labprāt, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, tu isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. KanaafDubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Jo keenyas! Eegaa tagad Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) Haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →

Wiirtun Waaqayyo Nu Vilcienu Koki

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan muguras Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana lejupielādētu? Vai nav pietiekami namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti ļoti dhiima ir banaa? Madii gaaruumma pakalpojums Waaqayyo. NISA iraa gaariin naan ir ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Dubbie ir uzstājām FUFA | Turpināt lasījums →