Ashamaa | Добредојдовте

Белите дробови Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina nama hundumaaf ta’e, wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos, даде labsuu. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin kun akka isin jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta’u ni abdanna. Fuula addaa addaa dirreeDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha авторитет jedhu duree како yoo прашање како irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha авторитет jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan за ISAAA е jijjirama. Мана qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun Goby национален ka'amu yookin во колона во колона jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Nuyi Waaqayyoof in hojjenna

Waaqayyo saba isaa biyya garbumma keessa irre jaban basa ture. Ammas basa jira. Saba isa waliin ta’un isa eegaa ture. Ammas eegaa jira. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu. Maree: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Gegg Essa Fi garummma внатре siif godhe kanaf Кан Интеракцијата Irra eegamuu Watermaal Jetta? МИЕ ITTI YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Хин jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Хин dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu лажлива namooni jedhan горната ѕид ин fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Хин tilmamuu. Namooni многу континент, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Naan Dura Jaalalii услуга Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni цена jaallatin, Waaqayyoon ин beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Ааа ta'u iyyu машки, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti национални hafne dhuga jireenya Хин. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-Fi baatuun Мама Naan argee dhaga'e важно за DHA. Мама Naan Naan argee Fi dhaga'e namaa dhoksuu е ndmiti keenya е komana. Naan свитливи под мир Idhu tokko ARGE важно за Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Под мир Naan gaarii tokko ARGE свитливи dhoksu Immo многу gaarii hirmachu namaa свитливи Хин barbane DHA. Maree: Qoricha свитливи dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata Immo sanaf Нама се јаде dhoksita? NamniDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Абди kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu ISA 'рбетниот agarsiisa. Абди keenya haaressa. Kayyo Fi geedara Akkeka keenya. Maree: Абди GAFA kutanna добиваат Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. МИЕ ITTI YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Абди dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate Immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Како што времето Inno е донесена, Ka'eera!

Како што времето Inno е донесена, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Исус isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a додека ka'u Goofta ITTI yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya спротивниот nuuf ta'e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma Kee keessa цена gaalle ta'e maaltu ta'a тура? Guyya har'a akkata Исус jireenya Kee Кана ITTI geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

It is really about grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Kristos Waaqayyotti Ну Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon или yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala пилешки keessatti gaafiin Nuti на gaafachuu malu keessa Ако Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf машки ...?"Jedhu дале. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. Maree: Нама biraaf Jecha gatii bafte beekta? Под мир ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA како отиде во deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe warri Ани oolmaa скокна Irra, na warri jaallatan sagalee фрли hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf да добијат нема Кин, Кин beekumsa, Кин lubbuu, qabeenya сакаат, dhaloota ИНГ jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, сте isanii kenuuf dubbatti Хин jedhan. KanaafDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi Hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Keenyas Abbaa! Eegaa сега warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) ааа dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Wiirtun Waaqayyo Ну Воз дрвја

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan 'рбетниот Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti simana laata? Waan турна biraan yaadee името на групата, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu Immo attamitti многу dhiima е banaa? Madii gaaruumma услуга Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan е ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →