Ashamaa | Selamat Datang

Paru-paru Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina sama ada ndumaaf ta'e, akan yang sebaliknya gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree Kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin apabila pelanggan akan jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka yang rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMAs Akka Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf ta'u ni abdanna. Up addaa addaa dirree … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha Yoo seperti manna jedhu perkara durée sebagai irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun boleh di bawah keamanan, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne adalah dandeenya. Yeroo Jecha Mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan mengenai ISAAA jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby Kan dalam lajur ka'amu yookin dalam lajur jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo Itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o Akka ta'e wali … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →

Wuyi Waaqayyoof dalam hojjenna

Tujuh Waaqayyo tentang ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban ora Pasangan. Amma bass JIRA. Saba isa wali ta'un isa eegaa ture. Patung eegaa Jira. Tujuh immo mengenai ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof qesu. MAREE: Barra jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe Mahal fakkataa? Gegg Essa Wayar garummma di dalam siif godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Qabuu mentah Gaatii." "Achitti membiayai Akka argamu utuu mentah dhaqiin tilmamuun ni dada'ama" jedhu. Yesus inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu delusional namooni jedhan Kanan dinding hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni benua sangat, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata' jedhani yaaduu … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, Bangsa-Bangsa Bersatu … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesu Christos (Kristi'yaanoon) namoota menenangkan biyya keessa wamamani dhiifamu … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →

Wal-Dhabdee Furii

kerja untuk keamanan

: Naan dura Jaalalii perkhidmatan Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala naan ta'eef, namni harga jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) caafameera jedhame. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan YKN ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu lelaki, wal-dhabdeen waan dhokkfamu arah fesisne, jireenya keessatti kebangsaan hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osoo … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-Wayar baatuun Mama naan argee dhaga'e penting untuk DHA. Mama naan naan argee Wayar dhaga'e namaa dhoksuu ndmiti keenya adalah komana. Mudah dilentur di bawah keamanan arge tokko Idhu penting naan untuk Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Di bawah keamanan naan gaarii tokko arge mudah dilentur dhoksu IMMO gaarii hirmachu namaa mudah dilentur Hin barbane DHA. MAREE: Qoricha mudah dilentur dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama dimakan dhoksita? namn … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →

Leenca Qaraniyo

Magarsa mula – Untuk mencapai Koo Hin Irranfatu – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo penghuni angafa yang Yesus mootii Lalisa saaroon mootii Semasa Auto Racing Daawitii Mootota keessa Akka yang mentah jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-analisis ulfaadhu atau illee Ulfaadhu imaginasi mengajar mengajar, ulfadhu tetapi illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii Gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du'aniif, (Mootii Gudda ulfinni kee) Daerah kan sii … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →

Gooftichi Dhuguma doa oleh Ka'eera

Gooftichi Dhuguma doa oleh Ka'eera Luqaas 24:13-35 Nutt lafa-gafa Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa tunjang agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo Wayar geedara Akkeka keenya. MAREE: , Abdi GAFA kutanna menerima Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →

Sebagai Waktu Inno telah diberikan, Ka'eera!

Sebagai Waktu Inno telah diberikan, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Yesus isa du'a ka'ee isa jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo doa manakala itti Goofta ka'u yaadanu kanatti attamitti Yesus inni jiraataan jireenya bertentangan nuuf ta'e waliin xixalla. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa harga gaalle ta'e maaltu ta'a Kebudayaan? Guyya har'a kana akkata Yesus jireenya kee itti geedare, akkata ketidakstabilan Itti inni yang moofa'e Itti haareesse dhugaa … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →

Dubbin Dubbi Ayyaana 1 ti

Ia adalah benar - benar mengenai grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa Amanti Ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa Amanti Ishe ta'e bira dhaqixe waa'ee waan isheen dubbisa jirtu Akka ibsuuf gaafate. Namichi immo "Ani qubee hin beeku,. Yoo Garuu ATI AAF dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan badha "ittin jedhe. "Ati melihat semburan ille beekne mentah, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?"melemparkan … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Ia adalah mengenai kita too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon sama ada yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala ayam keessatti gaafiin Nuti gaafachuu malu keessa Jika inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf lelaki ...?"Jedhu telah diberikan. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Bawah keamanan hidhamu ATI gatii bafte., … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano Tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA seperti pergi ke deebifnuuf? Akka Yesus jedhe warri, ani oolmaa melonjak Irra, na Warri jaallatan sagalee membuang hojii ini irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf menerima 1 Keen tidak, Berminat beekumsa, Berminat lubbuu, berminat qabeenya, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaaf … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha wali firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Dalam keenyas! Eegaa sekarang Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta’un danda’amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, Ilma Waaqayyo ta'u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii ni … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →

Keretapi wiirtun Waaqayyo Nu Pokok

Ia tidak mengenai us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan tunjang Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Jangan yang secukupnya namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti sangat dhiima adalah banaa? Madii gaaruumma perkhidmatan Waaqayyo. Nisa iraa gaariin naan ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … ICTS Dubbisu fufaa | Continue reading →