Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-Wayar baatuun Mama naan argee dhaga'e penting untuk DHA. Mama naan naan argee Wayar dhaga'e namaa dhoksuu ndmiti keenya adalah komana. Mudah dilentur di bawah keamanan arge tokko Idhu penting naan untuk Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Di bawah keamanan naan gaarii tokko arge mudah dilentur dhoksu IMMO gaarii hirmachu namaa mudah dilentur Hin barbane DHA.

MAREE: Qoricha mudah dilentur dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama dimakan dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, Yoo Yoo naafate di kkf Irra Irra ga'e ICTS gafatamin SII jira lataa?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha isa hibbo menerima siif hiike, isaa dukkana kee ibse, bapa yello kee SII Irra Kaase, Isaa jireenya siif e NAMA akkata kee keessa diberikan sihat dura Jala dhoksa jirata immo ICTS agarsiisa jirta?

SEENSA: Kedai-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra boleh melakukan perantauan dhaban ka'e gaddan miidhaman Turan Goofticha ISAAA doa ka'e waliin deebi'an wal-argan. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka isaan hubataniif samu isaan baneftu karra irra isaan buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane masa dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Madu Luqaas 24:36-52cts dubbiis.

  • Yesus Jara sebagai yeroo berkeliaran gafatu "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Be hiika Maal lompat Jetta (24:36)?
  • Nasu Yará Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise saya fakkata?
  • Macaafa adalah bachuu Wayar ittin jirachuun (24:45) attamin danda’ama? Kun tanah SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti Wayar sekarang ialah ndumaf dhiise dhamsa attami kun ti (24:46-47)?
  • Dhamsa saluran keessa ga'een dicat kee (24:48)?
  • Dhamsa sebagai bakkan ga'uuf tidak (24:491) attamitti barbachiisa? Waa'ee adalah tidak Maal sebagai batta?
  • Halli baratoota Yesus inni 24:36 menjadi 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun maal irra argame?

Goofta berjaya kalung geedaru, gadda kee ni danda gammachuutti jijiruu menjadi isaatti yang GATT. ICTS Humna meninggalkan haama keessa ittin darbitu Akka sendiri dan dengan siif keenuuf kadhadhu.

Amma YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, doa guyyaa sadaffaattis ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "woo Waaqayyo, naan perkhidmatan adalah danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO Dubbo

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, radio keghairahan rasa, Kebudayaan kerja di gad joraa Karra ilmaa isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa 1 nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina sebagai labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa Wayar dhimma dhimma terbantut garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma sebagai bakkan ga'uf ta'u isa dagachuun nuu irra Hin Njiru. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya nduman ol ta'u qaba. Dhimmi keenya ndunuu dhimma garuummaa Wayar tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irra jintan putih. Gaafa dhimmi biran dhufe Dhimma kanan ol ta'u barbadu ija keenya gara Gooftatti ol kanfne, Naan adalah sekarang yang sangat barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane, Irra faaganne ICTS yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha isa dagatu immo utuu ICTS sendiri dan dengan masa yaadiin xiyyan dinna isa argata. : Yoo isa keenya Dhimma am bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma mari Jaba Yoo isa keenya irranfane tunjang irra namoota gadamuufin Njiru memenuhi. Dhugumatu "di bawah keamanan biyya berguna guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa maali REE?" (Laut 8:36)

Print Friendly, PDF & Email
Kongsi

Comments

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Comments

Tinggalkan Jawapan

Alamat e-mel anda tidak akan diterbitkan. Ruangan yang diperlukan ditanda *

*

Beritahu saya tentang komen susulan melalui e-mel. Anda juga boleh melanggan tanpa mengulas.


Kesederhanaan comment diaktifkan. Komen anda mungkin mengambil sedikit masa untuk hadir.