Wuyi Waaqayyoof dalam hojjenna

Tujuh Waaqayyo tentang ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban ora Pasangan. Amma bass JIRA. Saba isa wali ta'un isa eegaa ture. Patung eegaa Jira. Tujuh immo mengenai ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof qesu.

MAREE: Barra jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe Mahal fakkataa? Gegg Essa Wayar garummma di dalam siif godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta?

MEE Chitti YAADII: Inni Waaqayyo Jaalala ta'e Waaqayyo Ta'u hinaafaa isa isa tidak mempunyai rritti mee Chitti yaadii.

SEENSA: Tujuh Iyaasuun Isra'el geggesse biyya Akka dhalaniif Waaqayyo Isaan abidachiisen erga ga'e booda yeroo dhuma dimakan irra deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo Isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof isa Wayar hojjechuu qesuu kun Akka hin dhiima layyo tahin tentang ISAAA qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Tetapi dubbisinu.

14 "Amma EGAA Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan Laga Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti isin maa Yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Tetapi fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota keenyas warisan garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa tenaga milikkita keenya dumatti godheena, sebagai keenya munasabah terbantut Irratti, ekor keessa darbine hundumaa gidduattis hell Nu eegeera. 18Waaqayyo 7 inni terbantut, Amoorota achi turanis sekarang Duran oofee baase Waaqayyo keenyn ta'eef delusional, Wuyi isaaf dalam hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, Innis Waaqayyo isa qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis irra-daddarbaa keessanii di eubbuu keessan isiniif masa dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii qayyolii ormaatiif Yoo hojjettan, Dun kompeten isa gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo menjaga isinitti isin fidee dalam fixa Haman "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof dalam hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN Waaqayyoof dalam jettanli hojjenna-isa fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa dalam baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa dalam Baana!"Jedhanii dalam deebisanilf. 23Ayam imratti lyaasuun jaraan, “Egaa amma waaqayyolii ormaa warn isin gidduu jiran sana imnaa deebi’aa!Garaa keessanis keindahan gooftaa Waaqayyo satu kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf dalam hojjenna, isaafis dalam abboomanma "jedhan.

  • (Yang. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba kA (yang. 15) fillanno membuat attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (yang. 16-18). Debbiin kun maal SII barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti 7 fufe sebagai qoqobata (yang. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu Wayar murtoo saba (yang. 23 menjadi 24) mee xinxalii. Maal irra Barata?

Amma YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha pokok. Gaatii namaa basisaa-Sheerah Ba'uu 20:5 menjadi 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame memberontak olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" soda kun tentang ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu hanya hin Wayar ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu memberontak olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Menyembah") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Bawah keamanan ayyanaa Wayar araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e Wayar manis dhabachuu argata. Jireenya Waaqayyo araraa isa irra boleh ka'ee Namaa badhase bawah keamanan immo sodaa Wayar amanamamumman keessa ahd irra jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi dubbi layyo kun hanya hin didamaikan dubbi Chitti cichuu lembut gaafatu DHA. Waan Nama tokko gammachiisuuf akademik jedhani qosatti ITTI Galan ykn eegalan Ta'u masa Qabus. Murtoo ciima lembut gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo tidak cubbu eenya waliin hin Wayar I nikopippo.

Print Friendly, PDF & Email
Kongsi

Comments

Wuyi Waaqayyoof dalam hojjenna — 3 Comments

  1. Nama wa’ee jaalala waaqayyoo kana yaadee hojjate waaqayyo bara jireenya isaa guutuu isa haa eebbisu.

  2. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Tinggalkan Jawapan

Alamat e-mel anda tidak akan diterbitkan. Ruangan yang diperlukan ditanda *

*

Beritahu saya tentang komen susulan melalui e-mel. Anda juga boleh melanggan tanpa mengulas.


Kesederhanaan comment diaktifkan. Komen anda mungkin mengambil sedikit masa untuk hadir.