Ashamaa | Merħba

Pulmun Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina flessibbli biex ndumaaf ta'e, wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu dha. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin l-oppost ikun jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta’u ni abdanna. Fuula addaa addaa dirreeDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana Durée jedhu kif Yoo kwistjoni bħala irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan dwar ISAAA huwa jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti Disinjatur qulqulluun mazzun nazzjonali ka'amu yookin fil-kolonna fil-kolonna jechuudha jiraatu. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Wuyi Waaqayyoof fil hojjenna

Seba Waaqayyo dwar garbumma biyya ISAAA keessa IRRE jaban Basa Mature. AMMA bass Jira. Saba waliin xulxin ta'un tura eegaa. Statwa eegaa Jira. Seba immo dwar ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-AKKA AKKA Waaqayyoof l qesu. Maree: Kontinentali jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma ġewwa kanaf godhe siif kan SII irra eegamuu Maal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Ġesù Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus Inni NUTI seena Luuqaas bareese keessatti arginu delużjonali namooni jedhan Kanan ħajt hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni kontinent ħafna, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Ġesù Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Naan dura Jaalalii servizz AKKA ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu AKKA ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni prezz jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu maskili, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti nazzjonali hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun mamă Naan Argee dhaga'e importanti għall DHA. Mama Naan Naan Argee fi dhaga'e namaa dhoksuu huwa ndmiti keenya huwa komana. Flessibbli Naan taħt tokko ARGE paċi Idhu importanti għall dhiise gafatama Chitti badisa ga'uf qaba. Taħt gaarii Naan paċi ARGE tokko flessibbli dhoksu Immo ħafna gaarii hirmachu flessibbli namaa Hin barbane DHA. Maree: Flessibbli Qoricha dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata Immo sanaf NAMA jittiekel dhoksita? NamniDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Lafa-Gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa spinali agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. Maree: Abdi Gafa kutanna jirċievu Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, abdi dhumate irratti mul’ata mul’ata? NUTI arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul’ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Inno As Hin Jiru, Ka'eera!

Inno As Hin Jiru, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 NUTI Ġesù isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a filwaqt ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya oppost nuuf ta'e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma kee prezz keessa gaalle ta'e maaltu ta'a tura? Guyya har'a akkata Ġesù jireenya kee kana itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

It is really about grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon jew yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala tiġieġ keessatti gaafiin NUTI ta malu gaafachuu keessa Jekk Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf maskili ...?"Jedhu taw. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. Maree: NAMA biraaf Jecha gatii bafte beekta? Taħt hidhamu ATI paċi bafte gatii, … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA kif marru fil deebifnuuf? Yesus akkas jedhe warri ani irra oolmaa qabu, na Warri jaallatan sagalee mitfugħa hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf li jirċievu Ħerqana ebda, Beekumsa Ħerqana, Lubbuu Ħerqana, qabeenya ħerqana, dhaloota Ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, huma inti isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. KanaafDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Fil keenyas! Eegaa issa Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Wiirtun Waaqayyo Ferrovija Siġar Nu

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan spinali Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? M'għandekx adegwatament namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu Immo attamitti ħafna dhiima huwa banaa? Madii gaaruumma servizz Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan huwa ndinu nuuf AKKA ta'u sagaleen Waaqayyo Nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →