Asma | स्वागत

औंठी भूत Dhuftan! Akeki Aarsaa वर्ण Haaraa oduu gammachisaa यशै fayyina घाँस hundumaaf unspeakable, तिनीहरूले gooftaa Ela keenya Yesus Kristos, labsuu दिनुभयो. पठाउन र barrulee irratti, चापलूसी, रंगरुट Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa यो sagalee Fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa तर्क. विपरीत jaalalatti जब Maxxansiin, tajajila विपरीत aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan ajjajamuutiif, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta'u नी abdanna. माथि addaa addaa dirree … Dubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba jecha mana jedhu kana yoo mata duree kana irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan isaa ni jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun tokko kan keessa ka’amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →

Nuyi Waaqayyoof in hojjenna

Waaqayyo saba isaa biyya garbumma keessa irre jaban basa ture. Ammas basa jira. Saba isa waliin ta’un isa eegaa ture. Ammas eegaa jira. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu. MAREE: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Geggessa fi garummma inni siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maal jetta? MEE ITTI YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu waan namooni jedhan kanan wal hin fakkatu. Waan inni hojjechuuf deemu salphati hin tilmamuu. Namooni bara sana, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →

येशू ख्रीष्ट Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan केन्या namooni biroon म bayye beeku नी danda'u. Nmuni Isani valine बरतन, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta'e beeku namaa birattis himu नी danda'u. Eenyuma isaani siriitti गाद-fagesaani beeku Fi himu garuu हिन danda'an. Nutu siriitti isaan beeka. Nmuni Byyan Wa'i ASUS Amma Ta'i बाकु अन्तर्राष्ट्रिय. Beekums Isaan garuu गाद-phage MITI. Dhugaa बाहिर guutuu beekan. Kanafu नाम gaarii, barsiisa ciimaa, humni जापान यस ittin mul'ate, संयुक्त राष्ट्र … Dubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Jaalalii dura waan hunduma akka ta’e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba’a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu akka ibsuu caafata qulqullu’aa keessatti “Waaqayyo jaalala waan ta’eef, namni hin jaallatin, Waaqayyoon hin beekne” (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta’u iyyu male, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti kan hin hafne dhuga jireenya. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →

Dubbii Isinis kanaaf दुई डक-baatuu

Dhuga-baatuun argee waan Fi dhaga'e नाम himu DHA. म Fi dhaga'e namaa dhoksuu hundmiti केन्या नी komana argee होइन. Namni waan बारे में miidhu tokko arge himu dhiise badisa ga'uf itti gafatama qaba. Namni waan tokko gaarii arge त्यहाँ gaarii immo dhoksu नाम नाम hirmachu हिन नाम barbane DHA थप्न. MAREE: Qoricha बारे में dhukufate tokko fayyisu yoo bekte maal goota? हामी Sanafe Lata imino jala dhoksita? Namni … Dubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Lafa nuti abdi kutanetti—gafa nuti roomine addemnu—Waaqayyo nuti mul’ata. Humna fayyisu isa nuti agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Akkeka fi kayyo keenya geedara. MAREE: Gafa abdi kutanna kee Waaqayyo sflf ga’e beeka? Mee dhugaa nuuf ba’i. MEE ITTI YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, abdi dhumate irratti mul’ata mul’ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul’ata? Moo lachanu ta’u danda’aa? SEENSA: … Dubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →

Inno As Hin Jiru, Ka’eera!

Inno As Hin Jiru, Ka’eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Yesus isa du’a ka’ee isa jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta’e. Yeroo du’a ka’u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus inni jiraataan jireenya akka nuuf ta’e waliin xixalla. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa hin gaalle ta’e maaltu ta’a ture? Guyya har’a kana akkata Yesus jireenya kee itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

It is really about grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon amma yeroo Waldaan Kristiyaana waa’ee dhiphina goofta keenya Yesus itti yaadu dha. Haala kana keessatti gaafiin nuti of gaafachuu malu keessa inni tokko, “Yesus maaliif dhiphae? …Yesus maaliif dhiphachuuf male?” kan jedhu dha. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga’aa nuuf kenna. MAREE: Nama biraaf jecha gatii bafte beekta? Namni ati gatii bafte hidhamu, … Dubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa isaa kana maaliin deebifnuuf? Yesus akkas jedhe warri ani irra oolmaa qabu, warri na jaallatan sagalee koo hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Kanaaf waaqayyoo kee humna keen, beekumsa keen, lubbuu keen, qabeenya keen, dhaloota keen jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta’e, qabeenya, beekumsa isanii, humna isanii kenuuf dubbatti hin jedhan. KanaafDubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesus Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Abbaa keenyas! Eegaa nu warri yesus gooftaa ta’u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii dha. Akkamitti obboleewwan ta’un danda’amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta’u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →

Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Waan gaarii yeroo nuuf ta’u, waan nuti itti yaadnee itti dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti simana laata? Waan namni biraan itti yaadee, itti dhama’e tokko yeroo guutuuf baatu immo attamitti dhiima sana hubanaa? Madii gaaruumma hunduma Waaqayyo. Isaa iraa waan gaariin hundinu nuuf akka ta’u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … Dubbie fufa गर्न धक्का छ | पढेर जारी राख्न →