Ashamaa | Welkom

Lung Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa fayyina isa partij ndumaaf ta'e, anders zou gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa recht addaa sagalee faakiin vergoeding utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin wanneer klanten zouden jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka die rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMA's academia academisch baasuf jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan Ta'u ni abdanna. Fuula addaa addaa dirreeICT Dubbisu fufaa | Lees verder →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu duree zo yoo materie als irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan over ISAAA is jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun nationale ka'amu yookin goby in kolom in kolom jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinICT Dubbisu fufaa | Lees verder →

Wuyi Waaqayyoof in hojjenna

Zeven Waaqayyo over ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban basa Mature. Amma bass JIRA. Saba waliin elkaar eegaa tuur ta'un. Standbeeld eegaa Jira. Zeven immo over ISAAA bestraalde amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof de qesu. MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma binnen siif godhe kanaf Kan SII bestraalde eegamuu Maal Jetta? MEE ITTI YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoICT Dubbisu fufaa | Lees verder →

Jezus Christus Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii hin qabuu." "Achitti Maal akka hin net argamu dhaqiin tilmamuun is dada'ama" jedhu. Yesus inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu waan namooni jedhan Kanan wal hin fakkatu. Naan Inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni heel continent, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuICT Dubbisu fufaa | Lees verder →

Jezus Christus Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda'u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani ofwel ta'e beeku Namaa birattis items zijn danda'u. Eenyuma isaani Ik riitti Gad-fi fagesaani beeku garuu artikelen hin danda'an. Huilen siriitti Isaan Beeka. Namooni bayyen the'ee Yesus ofwel ta'e beeku. Beekums isaani geest jaar Fago MITI. Guutuu Dhugaa Beek Hin. Kanafu plooibaar gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknICT Dubbisu fufaa | Lees verder →

Biyya breuk Keessa Man Kan nuttig Biyya Bomen

Biyya nuttig keessa biyya nuttig miti.mp3 garuu kan niet aattii akka 15Isa Isaan eegduuf Lee, biyya nuttig keessaa akka isaan baaftuuf niet hin kadhadhu. 16Akkuma straat kan biyya nuttig hin ta'in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anijs akkasuma biyya lafaatti Isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesu Christos (Kristi'yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuICT Dubbisu fufaa | Lees verder →

Wal-Dhabdee Furii

work for peace

Naan dura Jaalalii dienst Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni prijs jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa ti jalqaba. Haa ta'u iyyu mannelijk, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti nationale hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooICT Dubbisu fufaa | Lees verder →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e belangrijk voor DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu is ndmiti keenya is komana. Naan plooibaar in vrede Idhu tokko arge belangrijk voor Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Onder vrede Naan gaarii Tokko arge zeer buigzaam gaarii dhoksu Immo hirmachu Namaa plooibaar hin barbane DHA. MAREE: Qoricha plooibaar dhukufate Tokko fayyisu yoo bekte Maal goota? Nama sanaf wordt Immo Lata dhoksita gegeten? NamniICT Dubbisu fufaa | Lees verder →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Dat wil zeggen als Irranfatu Gara Koo – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu houden illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiICT Dubbisu fufaa | Lees verder →

Gooftichi Dhuguma Dua Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Dua Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-Gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa spinale agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. MAREE: Abdi GAFA kutanna ontvangen Waaqayyo sflf ga'e Beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE ITTI YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … ICT Dubbisu fufaa | Lees verder →

As Time Inno is weergegeven, Ka'eera!

As Time Inno is weergegeven, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jezus isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a terwijl ka'u Goofta Itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya tegenover nuuf ta'e waliin xixalla. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa prijs gaalle ta'e maaltu Ta'a tuur? Guyya har'a akkata Jezus jireenya kee Kana Itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaICT Dubbisu fufaa | Lees verder →

Dubbin Dubbi AYYAANA een ti

Het is echt over grace.mp3Dubbin isa Dubbi AYYAANA ti Rom 4:13-25 Naan Tokko Dubartiin kiitabaa amanti eindigt bestraalde dubistuu Tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti eindigt ta'e Mabira dhaqixe the'ee Naan isheen dubbisa RTU akka ibsuuf gaafate. Namichi immo "Ani qubee hin beeku. Yoo Garuu ATI AAF dubbifite dhugaa Inni agarsiisu Naan is badha "ittin jedhe. "Ati EEGA qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteICT Dubbisu fufaa | Lees verder →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Het gaat over ons too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon ofwel yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala kip keessatti gaafiin Nuti van gaafachuu Malu keessa Als Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf mannelijk ...?"Jedhu hebben gegeven. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Onder vrede ATI gatii bafte hidhamu, … ICT Dubbisu fufaa | Lees verder →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano TIIN Yesus oolmaa namoota baayee bestraalde Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA als ging in deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe Warri ani oolmaa sprong IRRA, na Warri jaallatan sagalee geworpen hojii bestra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf een no Keen ontvangen, Keen beekumsa, Keen lubbuu, qabeenya scherp, dhaloota ING jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, ben je isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. KanaafICT Dubbisu fufaa | Lees verder →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano TIIN op grond van Peace Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma Hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, In keenyas! Eegaa nu Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niICT Dubbisu fufaa | Lees verder →

Wiirtun Waaqayyo Nu Train Bomen

Het gaat niet om Us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan spinale Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simonskerk DOWNLOAD? Doe niet voldoende namni biraan Itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti zeer dhiima is banaa? Madii gaaruumma dienst Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan is ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … ICT Dubbisu fufaa | Lees verder →