Wuyi Waaqayyoof in hojjenna

Zeven Waaqayyo over ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban basa Mature. Amma bass JIRA. Saba waliin elkaar eegaa tuur ta'un. Standbeeld eegaa Jira. Zeven immo over ISAAA bestraalde amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof de qesu.

MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma binnen siif godhe kanaf Kan SII bestraalde eegamuu Maal Jetta?

MEE ITTI YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e Waaqayyo isa ina hinaafaa ta’u isa sirritti mee itti yaadii.

SEENSA: Iyaasuun Saba Isra’el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga’e booda yeroo dhuma jala irra deebi’e waa’ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof hojjechuu fi isa waaqesuu kun dhiima layyo akka hin tahin isaa qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24tti waliin haa dubbisinu.

14 ”‘Amma egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan laga Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii turan sanattii deebi’aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus jarni deebisanli, “Waaqayyoon dhiifnee waaqayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii haa fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota keenyas mana garbummaa biyya Gibxii baaseera, milikkita gurguddaa isnas ija keenya dumatti godheena, karaa keenya hundumaa Irratti, saba keessa darbine hundumaa gidduattis inni nu eegeera. 18Waaqayyo inni saba hundumaa, Amoorota achi turanis nu duran oofee baase Waaqayyo keenyn waan ta’eef, nuyi isaaf in hojjenna” jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, inni Waaqayyo isa qulqulluu dha, inni Waaqayyo hinaafaa dhas; inni irra-daddarbaa keessanii fi eubbuu keessan isiniif hin dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii waaqayyolii ormaatiif yoo hojjettan, inni isa dun gaaril isiniif godhe, amma immoo deebi’ee wanta haman isinitti fidee isin in fixa” jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, “Lakkii! Nuyi Waaqayyoof in hojjenna” jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, “Isin ‘Waaqayyoof in hojjenna’ jettanli isa fo’achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa in baatu” jedhe; isnanis, “Eyyeel Nuyi dhugaa in baana!” jedhanii in deebisanilf. 23Kana imratti lyaasuun jaraan, “Egaa amma waaqayyolii ormaa warn isin gidduu jiran sana imnaa deebi’aa!Garaa keessanis gara Waaqayyo gooftaa isa kan Israa’elitti deebisaa!” jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, “Waaqayyo gooftaa keenyaaf in hojjenna, isaafis in abboomanma” jedhan.

  • (De. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal jechuu dha? Eenmanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Fillanno Iyyasuu Saba Isra’el durra ka’e (de. 15) kun fillanno attamitti? Hara’a nuuf hiika maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (de. 16-18). Debbiin kun maal sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan” jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif itti fufe saba kana qoqobata (de. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (de. 23 zijn 24) mee xinxalii. Maal irra barata?

AMMA YKN Booda

Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha miti. Gaatii namaa basisaa—Seera Ba’uu 20:5 zijn 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi “sodaa” jedhame asi olitti “Waaqayyoon sodaadhaa” kun soda isaa rafaamu duwwa agarsiisuu utuu hin ta’ne caalatti Waaqayyoon kabaju fi ulfina kennuf ilallata.

Jechi “hojji” jedhamu asi olitti “Waaqayyoof hojjedhaa!” kun Waaqayyoof hojjechu, isaf sagaduu (“worship”) jechuudhaas.

IJOO DUBBI

Namni ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta’e dhabachuu fi simatamu argata. Jireenya Waaqayyo araraa isa irra kan ka’ee namaa badhase immo namni sun sodaa fi amanamamumman keessa jirachuutu irra eegama.

Jireenyi akkasi kun dubbi layyo utuu hin tane dubbi itti cichuu nama gaafatu dha. Waan nama tokko gammachiisuuf jedhani akka qosatti itti galan ykn eegalan ta’u hin qabu. Murtoo ciima nama gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta’e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa dhas. Waaqayyo cubbu fi hameenya waliin hin simatu.

Print Friendly, PDF en e-mail
Delen

Reacties

Wuyi Waaqayyoof in hojjenna — 3 Reacties

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op deze discussie zonder te reageren.


Comment moderatie is ingeschakeld. Je reactie kan enige tijd duren om te verschijnen.