Ashamaa | Velkommen

Lung Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa fayyina isa partiet ndumaaf ta'e, ellers ville gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa rett addaa sagalee faakiin avgift utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin når kundene ville jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka som rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, Namas akademia akademisk baasuf jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan Ta'u ni abdanna. Opp addaa addaa dirree … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu duree som yoo saken som irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan om ISAAA er jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby nasjonal ka'amu yookin i kolonne i kolonne jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan Håkan Waaqayyo o akka ta'e waliin … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →

Wuyi Waaqayyoof i hojjenna

Syv Waaqayyo om ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban Basa Eldre. Amma bass JIRA. Saba waliin hverandre eegaa ture ta'un. Statue eegaa Jira. Syv immo om ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof den qesu. Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Geggessa fi garummma inni siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maal jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo Inni Jaalala ta'e Waaqayyo … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →

Jesus Kristus Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii hin qabuu." "Achitti Maal akka hin bare argamu dhaqiin tilmamuun er dada'ama" jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu delusional namooni jedhan Kanan vegg hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni veldig kontinentet, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ikke jaallata' jedhani yaaduu … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →

Jesus Kristus Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan keenya namooni biroon delusional bayye beeku ni danda'u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani enten ta'e beeku Namaa birattis elementer er danda'u. Eenyuma isaani I riitti Gad-fi fagesaani beeku garuu elementer hin danda'an. Crying siriitti Isaan Beeka. Namooni bayyen the'ee Yesus enten ta'e beeku. Beekums isaani spirit år Fago MITI. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan Kan ittin mul'ate, YKN … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →

Biyya ruptur Keessa Mann Kan Biyya nyttige trær

Biyya nyttig keessa biyya nyttig garuu kan ikke aattii Akka miti.mp3 15Isa Isaan eegduuf permanent basis, biyya nyttig keessaa Akka Isaan baaftuuf ikke Hin kadhadhu. 16Akkuma gaten kan biyya Hin nyttig ta'in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, Anis akkasuma biyya lafaatti Isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesu Kristos (Kristi'yaanoon) namoota roe biyya keessa wamamani dhiifamu … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →

Wal-Dhabdee Furii

arbeid for fred

Naan dura Jaalalii tjeneste Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni pris jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu mannlige, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti nasjonal hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin andre cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa Osoo … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e viktig for DHA. Mama naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu er ndmiti keenya er komana. Naan bøyelig etter fred Idhu tokko arge viktig for Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Under fred Naan gaarii tokko arge smidig dhoksu IMMO veldig gaarii hirmachu namaa smidig Hin barbane DHA. Maree: Qoricha bøyelig dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama er spist dhoksita? Namn … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Dvs. hvis Irranfatu Gara Koo – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, Holde ulfadhu illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Khan-området sii … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa spinal agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. Maree: Abdi GAFA kutanna motta Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →

As Time Inno blitt gjengitt, Ka'eera!

As Time Inno blitt gjengitt, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jesus isa isa dua ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo dua mens ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya motsatt nuuf ta'e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma kee keessa pris gaalle ta'e maaltu ta'a Ture? Guyya har'a akkata Jesus jireenya kee Kana itti geedare, akkat inn skyves til EU var opptatt av å moofa det var haareess å dhuga til … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →

Dubbin Dubbi Ayyaana en TI

Det er virkelig om grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo "Ani qubee hin beeku. Yoo Garuu ATI AAF dubbifite dhugaa Inni agarsiisu Naan er badha "ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa andre agarsiisu hubachuu dandessa?"Kaster … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Det handler om oss too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon enten yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala kylling keessatti gaafiin Nuti av gaafachuu Malu keessa Hvis Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf mannlig ...?"Jedhu har gitt. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. Maree: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Under fred ATI gatii bafte hidhamu, … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA som gikk inn deebifnuuf? Akka Yesus jedhe Warri ani oolmaa hoppet Irra, na Warri jaallatan sagalee kastet hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf å få et nei Keen, Keen beekumsa, Keen lubbuu, qabeenya ivrig, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, er du isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaaf … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin henhold fred Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma Hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesus Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, I keenyas! Eegaa nå Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) Haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo Ta'u sikkerhet isaatti abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii ni … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →

Wiirtun Waaqayyo Nu Train Trees

Det handler ikke om us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan spinal Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Sīmaņa dowload? Ikke tilstrekkelig namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti veldig dhiima er banaa? Madii gaaruumma tjeneste Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan er ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … IKT Dubbisu fufaa | Fortsette lesing →