Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e viktig for DHA. Mama naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu er ndmiti keenya er komana. Naan bøyelig etter fred Idhu tokko arge viktig for Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Under fred Naan gaarii tokko arge smidig dhoksu IMMO veldig gaarii hirmachu namaa smidig Hin barbane DHA.

Maree: Qoricha bøyelig dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama er spist dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, Yoo Yoo naafate i KKF Irra Irra ga'e IKT gafatamin SII JIRA lataa?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha isa hibbo Mottaksvinduet siif hiike, isaa dukkana Kee ibse, Faren Yello Kee SII Irra Kaase, Isaa jireenya siif en e NAMA akkata kee keessa blitt gjengitt sunn dura Jala dhoksa jirata immo IKT agarsiisa jirta?

SEENSA: Shop-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra kan streife dhaban ka'e gaddan miidhaman Turan Goofticha ISAAA dua ka'e waliin deebi'an Wal-argan. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane tid dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Honning Luqaas 24:36-52CTS dubbiis.

  • Yesus Jara som yeroo streife gafatu "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Vær hiika Maal spranget Jetta (24:36)?
  • Nasu yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise jeg fakkata?
  • Macaafa er bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun land SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti fi er nå ndumaf dhiise dhamsa attami Kun ti (24:46-47)?
  • Dhamsa kanal keessa ga'een malt Kee (24:48)?
  • Dhamsa som Bakkan ga'uuf er ingen (24:49en) attamitti barbachiisa? Waa'ee er ingen Maal som Batta?
  • Halli baratoota Jesus inni 24:36 være 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan Kun Maal irra argame?

Goofta klarte halskjede geedaru, Gadda Kee ni danda gammachuutti jijiruu være isaatti i GATT. IKT Humna forlot haama keessa ittin darbitu akka seg selv og med siif keenuuf kadhadhu.

Amma YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis bønn ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo Woo Naan tjenesten er danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO Dubbo

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, radio lidenskaper smak, Ture arbeid i gad joraa Karra ilmaa isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa en nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina som labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma blir forkrøplet garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma som Bakkan ga'uf ta'u isa dagachuun nuu irra Hin Njiru. Dhimmi Kun dhimma dhuunfa keenya er nduman ol ta'u qaba. Dhimmi keenya er ndunuu dhimma garuummaa fi Tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irra spisskummen. Dhimmi Gaafa Biran dhufe rett dhimma ol ta'u barbadu ija keenya Gooftatti fordi ol kanfne, Naan er nå svært barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane, Irra faaganne IKT yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha isa dagatu immo utuu IKT seg og med tiden yaadiin xiyyan Dinna isa argata. Yoo isa keenya Dhimma am Bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma la Jaba Yoo isa keenya irranfane spinal irra namoota gadamuufin Njiru møte. Dhugumatu "under fred biyya nyttig guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa maali REE?" (Sea 8:36)

Print Friendly, PDF og e-post
Dele

Kommentarer

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din epostadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *

*

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.


Kommentar moderering er aktivert. Din kommentar kan ta litt tid å vises.