Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu duree som yoo saken som irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan om ISAAA er jijjirama.

Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby nasjonal ka'amu yookin i kolonne i kolonne jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa gjøre immoo IKT abbummaan gaafatummaa i en e Wali Håkan akka ni o Waaqayyo hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Ani akka Kanaaf qulqulluu en e isinis qulqulloota ta'a jedhe Håkan nu abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo Garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan immoo med faren til jaallata; nuyis (Vann, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas seg Bira ni Godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee helvete rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata helvete, iddoo jireenya om ISAAA er godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma huden helvete Bakka qulqulluu sted. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis mana qulqulluummaa isaati. "

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani isin Bira nan buufadha, isin jiddus nan deddeebi'a, selv Waaqayyo keessan frakt ta'a tjenestemerker dag taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma isin keessa jiraate, Malee hafuuraatti akka akka isin feedha fedha foonitti tid jiratan; namni hafuura Kristos av keessaa pris qabne nasjonal Kristos miti (Roma 8:9). Garu isin dette Akka ikke qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; ikke qulqulluummaa hafuura RS Mission taatanii, mest nasjonal ofii keessan miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa ikke qulqullummaa Waaqayyo Ta'u helvete Barree qulqulluummati akka eegnu, Håkan inne nuuf kennee hund Maan ulv isaaf nøkkelen fin geit qulqulluun nu haa Screaming.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano tiin

Print Friendly, PDF og e-post
Dele

Kommentarer

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 Kommentarer

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Legg igjen en kommentar

Din epostadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *

*

Varsle meg om nye kommentarer via e-post. Du kan også abonnere uten å legge inn en kommentar selv.


Kommentar moderering er aktivert. Din kommentar kan ta litt tid å vises.