Dhugaa-Baatu Ta’u

Dhugaa-Baatu Ta’u 2 Motoota 5:1-14 Namni amma feedhe yoo qabeenya fi aangoo yoo qabatee iyyu gafa dhiibeen itti dhufu—gafa dubbin humna isa ol ta’u—gargarsaaf ofi alla ilalla. Yeroo akkasitti namni gargarsaa kennuf—karaa abdin nama sana ittin haraa’u agarsiisuuf—qopha’ee eegu yoo jirate nama sanaf ga’uu ni danda’a. MAREE : Jireenya kee keessatti bakka ati itti abdi kutee, “waa’ee koo…” itti jette jira? Bakka fi lafaa sanatti maltu abdi … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Being a Witness: Showing the Way of Salvation

Let us show the way.mp3 2 Kings 5:1-14 Each one of us—any human being—regardless of power, riches and status has limits. When ones threshold is full, when ones power, riches and status fail to save, deliver or heal him/her, one looks beyond self for salvation, healing or deliverance. If only at such an opportune time there is someone who is ready to show the way, indicate to … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Gara Koo Dhufee:Ifaa Naaf Kenne

Yohannis 9:1-38 Mata dure “Yesus Gara Koo Dhufee” jedhu jalatti barnoota gafa Yesus gara namoota saddetti dhufe jireenyi issani attamitti akka geddarame caaqasina. Namooni saddettan kana Maccafa Qulqulluu kuta Kakuu Haaraa keessati argina. Namootti saddettan kun, Yesus gara koo dhufee: Dheebuu na base Yohannis 4:1-30 Dhugaa na agarsiise Yohannis 3:1-21 Hadheefamu koo hambise Yohannis 8:1-11 Dhiifama naaf kenne Luuqaas 7:36-50 Debbise na dhaabe Yahannis 21:1-19 Birmaduu na … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

When I say I am a Christian | Yoomun Jedhu An Kristiyana

by Maya Angelou When I say… “I am a Christian” I’m not shouting “I’m clean livin’.” I’m whispering “I was lost, Now I’m found and forgiven.” When I say… “I am a Christian” I don’t speak of this with pride. I’m confessing that I stumble and need Christ to be my guide. When I say… “I am a Christian” I’m not trying to be strong. I’m professing … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Gara Koo Dhufee:Birmaduu Na Base

Maarqos 5:1-20 Mata dure “Yesus gara koo dhufee” jedhu kana jalatti barnoota gafa Yesus gara namoota saddetti dhufe jireenyi issani attamitti akka geddarame caaqasina. Namooni saddettan kana Maccafa Qulqulluu kuta Kakuu Haaraa keessati argina. Namootti saddettan kun, Yesus gara koo dhufee: 1. Dheebuu na base Yohannis 4:1-30 2. Dhugaa na agarsiise Yohannis 3:1-21 3. Hadheefamu koo hambise Yohannis 8:1-11 4. Dhiifama naaf kenne Luuqaas 7:36-50 5. Debbise … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Gara Koo Dhufee: Deebise Na Dhaabe

Yesus Gara Koo Dhufee: Deebise Na Dhaabe Yahannis 21:1-19 Mata dure “Yesus gara koo dhufee” jedhu kana jalatti barnoota gafa Yesus gara namoota saddetti dhufe jireenyi issani attamitti akka geddarame caaqasina. Namooni saddettan kana Maccafa Qulqulluu kuta Kakuu Haaraa keessati argina. Namootti saddettan kun, Yesus gara koo dhufee:   1. Dheebuu na base Yohannis 4:1-30 2. Dhugaa na agarsiise Yohannis 3:1-21 3. Hadheefamu koo hambise Yohannis 8:1-11 … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Video

I Am Because We Are

As long us any human being lives in poverty, sickness or bondage, we too are not living in freedom. If we are thinking otherwise, we are only deceiving ourselves. Whether we like it or not, our fates are intractably tied together. Let each one of us take one step to alleviate all sorts of injustice (poverty, sickness, bondage, prejudice, etc.) wherever we might be. Single steps we each take, when combined lead to a giant leap forward to alleviate all sorts of injustice and most importantly change individual lives each step of the way. The important principle we need to understand is that “I Am Because We Are!”

 

The following is Africa’s, in reality humanity’s, story told from Malawi’s angle.

“>

Yesus Nuuf Nama Fooni Ta’e Dhalate

Yesus Nuuf Nama Fooni Ta’e Dhalate Yoh 1:1-18 Seensa: Dhaloota goofta yeroo yaadannu, dubbi dhalachuu goofticha yookin gooftichi nama fooni ta’u isaa jalqaba waa’ee goofticha gonne yaaduun sirii hin ta’u. Jaqabni goofitcha kana irran waan darbu waan ta’ef. Sagaleen Waaqayyo jalqaba goofticha, dhalchuu isaa, sababa fi hiika dhalchu isaa akka nuti hubaanuf dhugaa nuuf ba’a. Wangeela Yohannis 1:1-18tti mee waliin haa dubbifanu. 1Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Gara Koo Dhufee: Dhiifama Naaf Kenne

Mata dure “Yesus gara koo dhufee” jedhu kana jalatti barnoota gafa Yesus gara namoota saddetti dhufe jireenyi issani attamitti akka geddarame caaqasina. Namooni saddettan kana Maccafa Qulqulluu kuta Kakuu Haaraa keessati argina. Namootti saddettan kun, Yesus gara koo dhufee: 1. Dheebuu na base Yohannis 4:1-30 2. Dhugaa na agarsiise Yohannis 3:1-21 3. Hadheefamu koo hambise Yohannis 8:1-11 4. Dhiifama naaf kenne Luuqaas 7:36-50 5. Debbise na dhaabe … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Ergama Keetti Ciichi

Yohannis 4: 1-30; 3:1-21; 8:1-11 Torban sadan darbaniif mata duree “Yesus Gara Koo Dhufee” jedhu jalatti qormata sadii geggesine turre. Har’aa immo keessa deebine wanta qoranne kana alalaa guura. Maree: Utuu Yesus jireenya keessa hin jiru (utuu inni sii walin hin jiru) ta’e, sila yoona eessan jira jette yaadaa? Mee itti yaadii: Yesus siin eessatti si arge? Sittu waan siif wayyu beeke gara isaa dhufe … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Gara Koo Dhufee:Hadheefamu Koo Hambise

Mata dure “Yesus gara koo dhufee” jedhu kana jalatti barnoota gafa Yesus gara namoota saddetti dhufe jireenyi issani attamitti akka geddarame caaqasina. Namooni saddettan kana Maccafa Qulqulluu kuta Kakuu Haaraa keessati argina. Namootti saddettan kun, Yesus gara koo dhufee: 1. Dheebuu na base Yohannis 4:1-30 2. Dhugaa na agarsiise Yohannis 3:1-21 3. Hadheefamu koo hambise Yohannis 8:1-11 4. Dhiifama naaf kenne Luuqaas 7:36-50 5. Debbise na dhaabe … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Gara Koo Dhufee: Dhugaa Na Agarsiise

Mata dure “Yesus gara koo dhufee” jedhu kana jalatti barnoota gafa Yesus gara namoota saddetti dhufe jireenyi issani attamitti akka geddarame caaqasina. Namooni saddettan kana Maccafa Qulqulluu kuta Kakuu Haaraa keessati argina. Namootti saddettan kun, Yesus gara koo dhufee: 1. Dheebuu na base Yohannis 4:1-30 2. Dhugaa na agarsiise Yohannis 3:1-21 3. Hadheefamu koo hambise Yohannis 8:1-11 4. Dhiifama naaf kenne Luuqaas 7:36-50 5. Debbise na … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Aangoo fi Humni kan Waaqayyo ti

Aangoo fi Humni Kan Waaqayyo ti.mp3 1Lubbuun koo gab jettee Waaqayyoon duwwaa in eeggatti, gargaarsi koo isa biraa in dhufa. 2inni kophaa isaa kattaa koo, gargaarsa koo, da’oo koo tis, egaa ani guddisee iddoo kootii hin mittiqu! 3Hamma yoomiitti nama tokko loluudhaaf itti fiigdu ree? Hamma yoomiittis isin hundumti keessan, akka keenyan duufeetti, akka dallaa sekera’ee raafamuuttis, isa lafaan dha’uu yaaddu ree? 4Isaan iddoo isaa isa ulfinaatii, … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Gara Koo Dhufee: Dheebuu na base

Mata dure “Yesus gara koo dhufee” jedhu kana jalatti barnoota gafa Yesus gara namoota saddetti dhufe jireenyi issani attamitti akka geddarame caaqasina. Namooni saddettan kana Maccafa Qulqulluu kuta Kakuu Haaraa keessati argina. Namootti saddettan kun, Yesus gara koo dhufee: 1. Dheebuu na base Yohannis 4:1-30 2. Dhugaa na agarsiise Yohannis 3:1-21 3. Hadheefamu koo hambise Yohannis 8:1-11 4. Dhiifama naaf kenne Luuqaas 7:36-50 5. Debbise na dhaabe … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Amanamani Dhufaatii Goofticha Eegaachuu

Amanamani Dhufatii Goofticha Eegaachuu Maatewos 25:14-30 Fakkenyi yeroodhuma hundaa danga fi hirinaa mata issatti qaba—fakkenya male waan itti fakkate sana miti. Haa ta’u iyyu malee, waan fakkenya kana keessa jiru akka kanati hiikun ni danda’ama.   Fakkenya/Ta’a Fakkatii / Hiikaa gooftichi Yesus garbonni ergamoota yeroo dheera bara si’ana dhufatii goofticha dhufati Yesus badhasa (abdi dhabii) badhasa guyya dhuma adabbii Adabii guyya firdii Gooftichi garboota isaatti meetii … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →