Ashamaa | Boas-vindas

Lung Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina nama hundumaaf ta’e, wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin kun akka isin jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta'u abdanna. Fuula addaa addaa dirreeDubbisu itti fufaa | Continue lendo →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu duree como yoo matéria como irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha não jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan sobre o ISAAA é jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby nacional ka'amu yookin em coluna na coluna jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbisu itti fufaa | Continue lendo →

Wuyi Waaqayyoof em hojjenna

Sete Waaqayyo sobre o ISAAA biyya garbumma keessa IRRE Jaban basa maduro. Amma baixo JIRA. Saba waliin outro eegaa tura ta'un. Estátua eegaa Jira. Sete immo sobre o ISAAA irra amanamumma Barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof o qesu. MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe Maal fakkataa? Gegg ESSA fi garummma dentro SIIF godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbisu itti fufaa | Continue lendo →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus Inni Nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu delirante namooni jedhan Kanan parede him fakkatu. Naan Inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni continente muito, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbisu itti fufaa | Continue lendo →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknDubbisu itti fufaa | Continue lendo →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesu Christos (Kristi'yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbisu itti fufaa | Continue lendo →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Naan dura Jaalalii serviço Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni preço jaallatin, Waaqayyoon him beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa Ta'u iyyu masculino, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti nacional hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbisu itti fufaa | Continue lendo →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e importante para DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu é ndmiti keenya é komana. Naan flexível em paz arge Tokko Idhu importante para Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Sob a paz Naan gaarii arge Tokko flexível dhoksu IMMO muito gaarii hirmachu flexível namaa Hin barbane DHA. MAREE: Maleável Qoricha dhukufate Tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama é comido dhoksita? NamniDubbisu itti fufaa | Continue lendo →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Ou seja, se Irranfatu Gara Koo – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbisu itti fufaa | Continue lendo →

Gooftichi Dhuguma du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa espinhal agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. MAREE: Abdi Gafa kutanna receber Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, Isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu Ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu itti fufaa | Continue lendo →

As Time Inno sido prestado, Ka'eera!

As Time Inno sido prestado, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jesus isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a enquanto Ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya oposto nuuf ta'e waliin xixalla. MAREE: Utuu Yesus dhima kee preço keessa gaalle ta'e maaltu ta'a tura? Guyya har'a akkata Jesus jireenya kee kana itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbisu itti fufaa | Continue lendo →

Dubbin Dubbi Ayyaana um ti

É realmente sobre grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbisu itti fufaa | Continue lendo →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

É sobre nós too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon ou yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala frango keessatti gaafiin Nuti de malu gaafachuu keessa Se Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf masculino ...?"Jedhu deram. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Sob a paz ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbisu itti fufaa | Continue lendo →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano Tiin Yesus oolmaa namoota baayee irradiação Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA como entrou em deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe Warri ani oolmaa saltou Irra, nd Warri jaallatan sagalee lançar hojii irradiação oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf para receber uma Keen não, Beekumsa Keen, Lubbuu Keen, qabeenya afiado, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, você está isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. KanaafDubbisu itti fufaa | Continue lendo →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano Tiin em paz Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma Hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Em keenyas! Eegaa agora Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbisu itti fufaa | Continue lendo →

Wiirtun Trem Waaqayyo Árvores Nu

Não se trata de us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf Ta'u, Naan espinhal Chitti Chitti yaadnee dhamane Tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Não adequadamente namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e Tokko yeroo guutuuf Baatu IMMO attamitti muito dhiima é banaa? Madii gaaruumma serviço Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan é ndinu nuuf Akka Ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu itti fufaa | Continue lendo →