Wuyi Waaqayyoof em hojjenna

Sete Waaqayyo sobre o ISAAA biyya garbumma keessa IRRE Jaban basa maduro. Amma baixo JIRA. Saba waliin outro eegaa tura ta'un. Estátua eegaa Jira. Sete immo sobre o ISAAA irra amanamumma Barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof o qesu.

MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe Maal fakkataa? Gegg ESSA fi garummma dentro SIIF godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta?

MEE Chitti YAADII: Waaqayyo Inni Jaalala ta'e Waaqayyo Ta'u hinaafaa isa isa não tem rritti mee Chitti yaadii.

SEENSA: Sete Iyaasuun Isra'el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo Isaan abidachiisen erga ga'e booda yeroo dhuma comido irra deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo Isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof isa fi hojjechuu o qesuu kun akka him dhiima layyo tahin sobre o ISAAA qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Mas o dubbisinu.

14 "Amma Egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan LAGA Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun isin duratti o maa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee o qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Mas o fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; Innis nuyi, abboota herança keenyas garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa energia milikkita keenya dumatti godheena, como o keenya razoável são raquíticas Irratti, cauda keessa darbine hundumaa gidduattis azarão Nu eegeera. 18Waaqayyo sétimo Inni são raquíticas, Amoorota achi turanis agora Duran oofee Baase Waaqayyo ta'eef keenyn delirante, Wuyi isaaf em hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu him dandeessan, Innis Waaqayyo isa qulqulluu DHA, Inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis irra-daddarbaa keessanii em eubbuu keessan isiniif tempo dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii o qayyolii ormaatiif yoo hojjettan, o competente Dun isa gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo manter isinitti isin fidee em FIXa Haman "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof em hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN Waaqayyoof em hojjenna-isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa em Baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa em Baaná!"Jedhanii em deebisanilf. 23Frango imratti lyaasuun jaraan, "Amma Egaa waaqayyolii ormaa avisar vizinhos isin gidduu há imnaa deebi'aa!Garaa esplendor keessanis gooftaa Waaqayyo um kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf em hojjenna, isaafis em abboomanma "jedhan.

  • (O. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba kA (o. 15) fillanno marca attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (o. 16-18). Debbiin kun maal sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu him dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti sete fufe como qoqobata (o. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (o. 23 ser 24) mee xinxalii. Maal irra Barata?

MAS YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi árvores salpha. Gaatii namaa basisaa-Seerá Ba'uu 20:5 ser 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame rebelou olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" soda kun sobre o ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu apenas Hinfl ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu rebelou olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Adoração") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Sob a paz ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e um doce fi dhabachuu argata. Jireenya Waaqayyo araraa isa irradiação pode ka'ee Namaa badhase em paz immo sodaa fi amanamamumman keessa dom irra jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi dubbi layyo kun apenas him reconciliado dubbi Chitti flexível cichuu gaafatu DHA. Waan Nama Tokko gammachiisuuf acadêmica jedhani qosatti Itti Galan ykn eegalan tempo Ta'u Qabus. Murtoo flexível ciima gaafata. Waaqayyo Inni Waaqayyo Araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo não cubbu eenya waliin Hinfl eu matu.

print friendly, PDF e e-mail
Compartilhar

Comentários

Wuyi Waaqayyoof em hojjenna — 3 Comentários

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios são marcados *

*

Notifique-me de novos comentários via Email. Também pode se inscrever sem comentar.


Comentário moderação é ativado. Seu comentário pode demorar algum tempo para aparecer.