Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu duree como yoo matéria como irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha não jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan sobre o ISAAA é jijjirama.

Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby nacional ka'amu yookin em coluna na coluna jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa tornar as TIC immoo abbummaan gaafatummaa em um e Wali kan akka ni o Waaqayyo hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Ani akka Kanaaf qulqulluu um e isinis qulqulloota Ta'a jedhe kan nu abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, immoo abbaan com o pai de jaallata; nuyis (Água, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas si Bira ni Godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee rawwachuudhan inferno, Waaqayyo iddoo buufata inferno, iddoo jireenya sobre o ISAAA é jechuudha godhata. Waaqayyo akkuma inferno pele Bakka lugar qulqulluu. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis mana qulqulluummaa isaati ".

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani isin Bira nan buufadha, isin jiddus nan deddeebi'a, mesmo Waaqayyo keessan envio marcas de serviço Ta'a hoje Taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma isin keessa jiraate, Malee hafuuraatti akka akka isin feedha fedha foonitti tempo jiratan; namni hafuura Kristos de preço keessaa qabne nacional Kristos miti (Roma 8:9). Garu isin este Akka não qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1QoR. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; isas hafuura não qulqulluummaa Missão taatanii, mais miti nacional OFII keessan. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi não keenyaa qulqullummaa Waaqayyo ta'u inferno barrée qulqulluummati akka eegnu, kan dentro nuuf cão kennee Maan lobo isaaf chave cabra fino qulqulluun nu haa Gritando.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano tiin

print friendly, PDF e e-mail
Compartilhar

Comentários

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 Comentários

 1. Não me dê Waaqayyoon Jogar prejudicado eebbisuu hedduu irraa professora dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa prejudicado a economia. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Ciência e Tecnologia irraa
  Finfi
  innée

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa Garii nuf lachaa jirtuu , hangaa pneumonia xummurrat milkaahan nu sim tasisuu(walumman)
  Aprender física waggaa 1ffaa jimmaa Universidade

 3. waaqayyoo goftaan haa mais ebbisuu, ayyanisas o bayaatu classe ha, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani Kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo iemenita sim gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  Universidade Jimma estudar física irraa waggaa1ffaa

 4. galatooma baay'ee segunda-feira jechaa,barnootni kennaa iemenita Pryce mil baay'ee barbaachisaa akkanni ta'e keessumattuu dhaloota Segurança kanaaf baay'ee este barbachisu ta'uusaa hubannoo hedduu irraa são argadheetan

  Este lmmaffaa waggaa estudo(2)eng. rádio Dhawan Universitii Dirre
  hedduu galatooma

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios são marcados *

*

Notifique-me de novos comentários via Email. Também pode se inscrever sem comentar.


Comentário moderação é ativado. Seu comentário pode demorar algum tempo para aparecer.