Ashamaa | Bun venit

Lung Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina flexibil la ndumaaf ta'e, wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree Kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin contrariul ar jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta’u ni abdanna. Fuula addaa addaa dirreeDubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu Duree ca yoo chestiune ca irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan despre ISAAA este jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby național ka'amu yookin în coloană în coloana jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →

Wuyi Waaqayyoof în hojjenna

Șapte Waaqayyo despre ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban BASA matur. Amma bas JIRA. Saba waliin unul pe altul eegaa tura ta'un. Statuia eegaa Jira. Șapte Immo despre ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni ISA amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof qesu. Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa wireless garummma interiorul siif godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus Inni Nuţi seena Luuqaas bareese keessatti arginu deliranta namooni jedhan Kanan perete hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni foarte continent, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknDubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Naan Dura Jaalalii serviciu Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni preţ jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu de sex masculin, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti naţional hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-Fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e important pentru DHA. Mama Naan Naan argee Fi dhaga'e namaa dhoksuu este ndmiti keenya este komana. Flexibil naan în pace Idhu ARGE de important pentru tokko Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Sub pace Naan gaarii ARGE flexibil tokko dhoksu IMMO foarte gaarii hirmachu namaa flexibil Hin barbane DHA. Maree: Qoricha flexibil dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama este consumat dhoksita? NamniDubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →

Gooftichi Dhuguma ruga Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Lafa-Gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa spinarii agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Akkeka Fi kayyo keenya geedara. Maree: Abdi Gafa kutanna primi Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo Dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuţi arifate Immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →

Timpul ca Inno a fost pronunţată, Ka'eera!

Timpul ca Inno a fost pronunţată, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuţi Isus isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a în timp ce ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya opus nuuf ta'e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma Kee keessa preţul gaalle ta'e maaltu ta'a DOMENIUL? Guyya har'a akkata Isus jireenya Kee Kana itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

It is really about grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon fie yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala pui keessatti gaafiin Nuţi din Malu keessa gaafachuu Dacă Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf masculin ...?"Jedhu au dat. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. Maree: NAMA biraaf Jecha gatii bafte beekta? Sub pace ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA ca a intrat in deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe Warri ani oolmaa sărit Irra, na Warri jaallatan sagalee aruncat hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf pentru a primi o Keen nu, Keen beekumsa, Keen lubbuu, dornici qabeenya, dhaloota ING jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, esti isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. KanaafDubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi Hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, În keenyas! Eegaa acum Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) HAA dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →

Wiirtun Waaqayyo Nu Skin Train Copaci

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan spinarii Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana Dowload? Nu în mod adecvat namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti foarte dhiima este banaa? Madii gaaruumma serviciu Waaqayyo. SINS iraa gaariin Naan este ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Dubbia este împins Fufa la | Continuați lectură →