Wuyi Waaqayyoof în hojjenna

Șapte Waaqayyo despre ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban BASA matur. Amma bas JIRA. Saba waliin unul pe altul eegaa tura ta'un. Statuia eegaa Jira. Șapte Immo despre ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni ISA amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof qesu.

Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa wireless garummma interiorul siif godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta?

MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa isa isa nu are rritti mee Chitti yaadii.

SEENSA: Șapte Iyaasuun Isra'el geggesse biyya Akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga'e booda yeroo dhuma mâncat irra deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof isa wireless hojjechuu qesuu kun Akka hin dhiima layyo tahin despre ISAAA qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Dar dubbisinu.

14 "Amma egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan Laga Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti ISIN MAA yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Dar fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota keenyas moștenire garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa energie milikkita keenya dumatti godheena, ca keenya rezonabile sunt pipernicit Irratti, Coada keessa darbine hundumaa gidduattis underdog Nu eegeera. 18Waaqayyo saptea inni sunt pipernicit, Amoorota achi turanis acum Duran oofee baase Waaqayyo keenyn ta'eef delirante, Wuyi isaaf în hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, Innis Waaqayyo isa qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis irra-daddarbaa keessanii în eubbuu keessan isiniif timp dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii qayyolii ormaatiif yoo hojjettan, competentă Dun ISA gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo menținându isinitti ISIN fidee în fixare a Haman "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof în hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN-Waaqayyoof în hojjenna-ISA jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa în baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa în Baana!"Jedhanii în deebisanilf. 23Pui imratti lyaasuun jaraan, "Amma Egaa waaqayyolii ormaa avertizeze vecinii ISIN gidduu acolo imnaa deebi'aa!Garaa keessanis splendoarea gooftaa Waaqayyo o Kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf în hojjenna, isaafis în abboomanma "jedhan.

  • (L. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Omanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba kA (l. 15) fillanno marca attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (l. 16-18). Debbiin kun Maal SII barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu Hin dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti șapte fufe ca qoqobata (l. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo Saba (l. 23 fi 24) mee xinxalii. Maal irra Barata?

AMMA YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha copaci. Gaatii namaa basisaa-Sheerah Ba'uu 20:5 fi 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame răzvrătit olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" soda kun despre ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu doar hin wireless ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu răzvrătit olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Cult") jechuudhaas.

IJOO DUBBI

Sub pace ayyanaa wireless araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e o dulce wireless dhabachuu argata. Jireenya Waaqayyo araraa isa irra poate ka'ee Namaa badhase în pace Immo sodaa wireless amanamamumman keessa soare irra jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi dubbi layyo kun doar hin împăcat dubbi Chitti maleabil cichuu gaafatu DHA. Waan Nama Tokko gammachiisuuf universitar jedhani qosatti ITTI Galan ykn eegalan Ta'u timp Qabus. Murtoo ciima maleabil gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo nu cubbu eenya waliin hin wireless am Matu.

print Friendly, PDF & E-mail
Acțiune

Comentarii

Wuyi Waaqayyoof în hojjenna — 3 Comentarii

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Anunță-mă de urmărire comentarii prin e-mail. Puteți, de asemenea subscrie fără să se pronunțe.


Este activată moderarea comentariilor. Comentariul dvs. poate lua ceva timp să apară.