Ashamaa | Добро пожаловать

Легкие Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa fayyina ISA партии ndumaaf ta'e, бы иначе gooftaa keenya Yesus Кристос, labsuu DHA. Diree каны irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa право addaa sagalee faakiin плату utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin, когда клиенты будут jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Акка которые rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, необходимости Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf Akka Тау abdanna. До addaa addaa dirree … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha маны jedhu Duree как Yoo материи как irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha маны jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan о ISAAA является jijjirama. Мана qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun бычок национальной ka'amu yookin в колонке в колонке jiraatu jechuudha. Манни qulqullummaa Кун immoo итти gaafatummaa фантастические abbummaan кан Waaqayyo о Акка ta'e waliin … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →

Wuyi Waaqayyoof в hojjenna

Семь Waaqayyo о ISAAA Бийя garbumma keessa Irre jaban базальта Пожилые. Амма бас JIRA. Саба waliin друг друга eegaa туры ta'un. Статуя eegaa Jira. Семь ИММО о ISAAA облучения amanamumma barbada. Sabni ISA amaname hojjetu-Акко Акко Waaqayyoof qesu. Мари: Континентальный jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Geggessa fi garummma inni siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maal jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo INNI Jaalala ta'e Waaqayyo … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →

Иисус Христос Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Хин jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Хин dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii хин qabuu." "Achitti Maal Акка Хин просто argamu dhaqiin tilmamuun является dada'ama" jedhu. Йесус Инни Нути Сина Luuqaas bareese keessatti arginu бредовые namooni jedhan Канан стены гина fakkatu. Наан Инни hojjechuuf deemu salphati Хин tilmamuu. Namooni очень континента, "Waaqayyo namoota gaarii hojjetan не jaallata" jedhani yaaduu … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →

Иисус Иса Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan keenya namooni biroon бредовые bayye beeku п danda'u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani либо ta'e beeku namaa birattis важно для danda'u. Eenyuma isaani я riitti Гад-Fi fagesaani beeku garuu важно для Hin danda'an. Слезы siriitti Isaan beeka. Namooni bayyen the'ee Йесус либо ta'e beeku. Beekums isaani годичного FAGO MITI. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan кан ittin mul'ate, YKN … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →

Бийя разрыв Keessa Мужской Кан Бийя полезных деревьев

Бийя полезных keessa Бийя полезных garuu не может aattii Akka miti.mp3 15Isa Isaan eegduuf постоянной основе, Бийя полезных keessaa Akka Isaan baaftuuf не Хин kadhadhu. 16Akkuma улице может Бийя Хина полезна ta'in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, анис akkasuma Бийя lafaatti Isaan ergeera. [Йо. 17:15-18] Duuka buutooni Yesu Христоса (Kristi'yaanoon) namoota успокоить Бийя keessa wamamani dhiifamu … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →

Wal-Dhabdee Furii

бороться за мир

Наан оболочки Jaalalii службы Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf Баа. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Наан ta'eef, намни цена jaallatin, Waaqayyoon гина beekne " (1 Йо. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Хаа Тау iyyu мужчин, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti национальной hafne dhuga jireenya Хин. Dubbin другой cimaan валь-dhabdeen dhibamu ISA ОсОО … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-Fi baatuun мама Наан argee dhaga'e важно для DHA. Мама Наан Наан argee фантастические dhaga'e namaa dhoksuu является ndmiti keenya является komana. Наан гибким в мире Idhu Токко ARGE важно для Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. В мире Наан gaarii Токко ARGE гибкий dhoksu ИММО очень gaarii hirmachu namaa гибкий Хин barbane DHA. Мари: Qoricha гибкий dhukufate Токко fayyisu Ю bekte Maal goota? Лата ИММО sanaf Нама едят dhoksita? Намни … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Т.е. если Irranfatu Гара Ку – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, Ведение ulfadhu illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii Gudda ulfinni ожерелье) Хин в sagadinuu du'aniif, (Mootii Gudda ulfinni ожерелье) Хан район SII … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →

Gooftichi Dhuguma дуа Ka'eera

Gooftichi Dhuguma дуа Ka'eera Luqaas 24:13-35 LAFA-Gafa Натт Натт Абди kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Натт mul'ata. Humna fayyisu ISA спинного agarsiisa. Абди keenya haaressa. Akkeka сборов keenya kayyo geedara. Мари: Абди GAFA kutanna получить Waaqayyo sflf ga'e beeka? Ми dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Абди dhumate irratti mul'ata mul'ata? Нути arifate Immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Му lachanu Тау danda'aa? SEENSA: … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →

Как время Inno была оказана, Ka'eera!

Как время Inno была оказана, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Нути Иисуса ISA ISA Дуа ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo дуа при ka'u Goofta итти yaadanu kanatti attamitti Йесус Инни jiraataan jireenya противоположной nuuf ta'e waliin xixalla. Мари: Utuu Йесус зимма ки keessa цена gaalle ta'e maaltu Та'а туры? Guyya har'a akkata Иисуса jireenya ки кана итти geedare, akkat Гостиница толкнул в ЕС стремится к moofa было haareess в dhuga в … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →

Жир для смазывания кожи Dubbi Ayyaana одна ти

Это действительно о grace.mp3Dubbin ISA Dubbi Ayyaana ти Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi Immo "Ани qubee из beeku. Ю Garuu ATI AAF dubbifite dhugaa Инни agarsiisu Наан является badha "ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa другой agarsiisu hubachuu dandessa?"Броски … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →

Кристос Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Это о нас too.mp3 Кристос Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon либо yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Йесус Chitti yaadu DHA. Haala курица keessatti gaafiin Нути из gaafachuu Малу keessa Если Инни, "Йесус maaliif dhiphae? Йесус maaliif dhiphachuuf мужчины ...?"Jedhu дали. Sagaleen Waaqayyo gaafii Канаф Дебби ga'aa nuuf Кенна. Мари: Нама biraaf Jecha gatii bafte beekta? В мире ATI gatii bafte hidhamu, … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →

Йесус Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Тесфайе Аяно Тиин Йесус oolmaa namoota baayee облучения Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA, как вошел в deebifnuuf? AKKA Йесус jedhe Варри животного oolmaa прыгнул Irra, Н.А. Warri jaallatan sagalee бросить hojii облучения oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf получить не Keen, Кин beekumsa, Кин lubbuu, qabeenya острый, dhaloota ING jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, Вы isanii kenuuf dubbatti Хин jedhan. Kanaaf … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →

Ilmicha Qabdaa?

Тесфайе Аяно Тиин в мире Ilmicha Гану Abbacha waliin firooma Хин qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? ЕрГУ Кристос. Abbichi ух? Waaqayyo Abbaa Йесус, В keenyas! Eegaa теперь Warri Йесус gooftaa Тау isatti amanu obboloota Йесус jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Ми (Yohannis 1:12-13) хаа dubbifanu. Warri Йесус gooftaa Тау isatti, Ilma Waaqayyo безопасности Тау isaatti abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii Ni … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →

Wiirtun Waaqayyo Деревья Nu поезд

Речь идет не о us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Наан gaarii yeroo nuuf Тау, Наан спинного Chitti Chitti yaadnee dhamane Токко yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana Dowload? Не адекватно намни biraan итти yaadee, Chitti dhama'e Токко yeroo guutuuf baatu ИММО attamitti очень dhiima является banaa? Madii gaaruumma службы Waaqayyo. Ниса iraa gaariin Наан является ndinu nuuf Akka Тау sagaleen Waaqayyo нуу barsiisa. Мари : Waaqayyon amanachuu, … ИКТ Dubbisu fufaa | Продолжить чтение →