Ashamaa | Vitajte

Pľúcne Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kaku Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina poddajný na ndumaaf ta'e, wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Dire kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin opak by jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta’u ni abdanna. Až Adda Adda dirree … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu durée ako yoo veci ako Irra fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yero Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa Jech jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan o ISAAA je jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Want qulqulluun prehliadnutie národnej ka'amu yookin v stĺpci v stĺpci jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun Immo Itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o Akka ta'e waliin … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →

Wuyi Waaqayyoof v hojjenna

Sedem Waaqayyo o ISAAA biyya garbumma keessa nezrov jaban bazaltu, m Staršie. Amma bass Jíra. Saba waliin jeden druhého eegaa Výdavky ta'un. Socha eegaa Jíra. Sedem immo o ISAAA Irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof qesu. Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maale fakkataa? Gegg Essa fi garummma vnútri siif godhe kanaf Kan SII Irra eegamuu Maale Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo Inni Jaalala ta'e Waaqayyo … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →

Ježiš Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldau Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldau Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii surové qabuu." "Achitti financovať Akka argamu utuu surové dhaqiin tilmamuun ňu dada'ama" jedhu. Yesus Inni núti seen Luuqaas bareese keessatti Argin bludy namooni jedhan Kanan steny hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni veľmi kontinent, "Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ňu jaallata" jedhani yaaduu … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →

Ježiš Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan Keňa Námorná biroon Aj bayye Beek ňu danda'u. Nmuni Esan porcelán valín, waliin hojjetan, eenyuma Isaan Amma ta'e Beek NAMA birattis himu ňu danda'u. Eenyuma Isaan siriitti GAD-fagesaani Beek fi himu Garu hin danda'an. Nutu siriitti Isaan Beek. ASUS Nmuni Byyan Wa'i Amma Ta'i biku. Beekums Isaan Garu GAD-FAG MITI. Dhugaa guutuu smerom beekan. Názov gaarii Kanafu, barsiisa ciimaa, humnami Japan tento ittin mul'ate, Spojené národy … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →

Biyya upokojiť Keessa Muž Kan Biyya pokoja hromady

Biyya pokoja keessa stena biyya pokoji miti.mp3 15Isa hamaattii Akka ISAAA eegduuf Malee, biyya upokojiť keessaa Akka ISAAA baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ľahko biyya pokoja hin Ta'in, isaanis biyya pokoja hromady. 17Dubbiin kee dhugaa DHA, dhugichaan Isaan qulqulleessi. 18Akka ATI biyya lafaatti ergie, Ahmed akkasuma biyya lafaatti ISAAA ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Ježiš Kristos (Kristi'yaanoon) namoota upokojenie biyya keessa wamamani dhiifamu … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →

Fury Wal-Dhabdee

Práca na mieru

Naan dura Jaalalii služby Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu CAAF qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala naan ta'eef, né cena jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen Waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba tí. Haa ta'u iyyu male, Wal-dhabdeen Waan dhokkfamu smerom fesisne, jireenya keessatti národnej hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin Inni cimaan Wal-dhabdeen dhibamu isa osoo … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama naan arge dhaga'e dôležité DHA. Mama naan naan arge fi dhaga'e namai dhoksuu je ndmiti keenya je Koman. Naan poddajný pod mieru Idhu ARGE tokko dôležité pre Chitti gafatama dhiise Badis ga'uf qaba. Podľa mierovej naan gaarii ARGE tokko poddajného dhoksu Immo veľmi gaarii hirmachu namai poddajná Hin Barban DHA. Maree: Qoricha poddajná dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maale Goota? Lata IMMO sanaf Nama je jeden dhoksita? namn … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →

Leenca Qaraniyo

Magarsa začal – K dosiahnutiu Koo Hin Irranfatu – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala venie Leenca qaraniyo angafa Zakladateľa, ktorý Yesus mootii Lalis saaroon mootii Počas Automobilové preteky Daawitii Mootota keessa Akka ktorá surového Jírů akkikee Ati ulfeefamii waaqaa analýza ulfaadhu alebo Ille Ulfaadhu predstavivosť učí učiť, ulfadhu ale Ille /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii Guddu ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du'aniif, (Mootii Guddu ulfinni kee) Okres kan SII … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humná fayyisu ISA spinálnej agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. Maree: Abdi GAFA kutánnej dostávať Waaqayyo sflf ga'e beek? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Núti arifate Immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Bučať lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →

Ako čas Inno boli poskytnuté, Ka'eera!

Ako čas Inno boli poskytnuté, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Núti Ježiš isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a kým ka'u Goofta Itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya naproti nuuf ta'e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma KEE keessa cena gaalle ta'e maaltu ta'a Výdavky? Guyya har'a akkata Ježiš jireenya KEE kana Itti geedare, akkata Inni Itti nestabilita, ktorá moofa'e Itti haareesse dhugaa … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →

Dubbin Dubbo Ayyaana jeden ti

Je to naozaj o grace.mp3Dubbin isa Dubbī Ayyaana tí Rom 4:13-25 Dubartiin Tokka Waan kiitabaa amanti ishe Irra dubistuu Tokka galuuf Dinan namiešať geggessa amanti ishe ta'e Bira dhaqixe waa'ee Waan isheen dubbisa jirtu Akka ibsuuf gaafate. Namiešať IMMO "Ani QUBE hin Beek. Garu yoo ati húb dubbifite dhugaa Inni agarsiisu naan hubadha "ittin jedhe. "Ati pozri sprej Ille surového beekne, attamitti dhugaa Inni agarsiisu hubachuu dandessa?"hádže … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Jedná sa o nás too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon buď yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala kuracie keessatti gaafiin Núti z Malu gaafachuu keessa Ak Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf muž ...?"Kan jedhu DHA. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. Maree: Nama biraaf Jech gatí BAFTA beekta? Podľa mierovej ATI gatí BAFTA hidhamu, … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →

Yesus Oolmaa akkamii Núra qabaa?

Tesfaye Ayano Tiin Yesus oolmaa namoota baayee Irra Akka qabuu beekamaadha. Garu oolmaa ISAAA, ako išiel do deebifnuuf? Akka Yesus jedhe Warri Ani oolmaa skočil Irra, Na Warri jaallatan sagalee obsadil hojí irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf prijímať žiadne Keen, Keen beekumsa, Keen lubbuu, qabeenya záujem, dhaloota Ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, ste isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaaf … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano Tiin Namn Ilmicha gánu Abbach waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abba Yesus, V keenyas! Eegaa teraz Warri Yesus gooftaa ta'u isatti Aman obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) Haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta'u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii ňu … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →

Wiirtun Waaqayyo Nu vlaku stromy

Nejde o us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan spinálnej Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Siman laata? Nie dostatočne né biraan Itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti veľmi dhiima je bana? Madi gaaruumma služby Waaqayyo. Nisa iraa gaariin naan je ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Dubbie je tlačený k Fufa | Pokračovať v čítaní →