Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama naan arge dhaga'e dôležité DHA. Mama naan naan arge fi dhaga'e namai dhoksuu je ndmiti keenya je Koman. Naan poddajný pod mieru Idhu ARGE tokko dôležité pre Chitti gafatama dhiise Badis ga'uf qaba. Podľa mierovej naan gaarii ARGE tokko poddajného dhoksu Immo veľmi gaarii hirmachu namai poddajná Hin Barban DHA.

Maree: Qoricha poddajná dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maale Goota? Lata IMMO sanaf Nama je jeden dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, Yoo Yoo naafate do KKF Irra Irra ga'e ICTS gafatamin SII Jíra lata?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha ISA hibbo prijímacie siif hiike, isaa dukkana Kee ibse, Otec Yello Kee SII Irra Kaas, Isaa jireenya siif e NAMA akkata KEE keessa boli poskytnuté zdravý dura jala dhoksa jirata Immo informačné a komunikačné technológie agarsiisa jirta?

SEENSA: Shop-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra môže pohybovať dhaban ka'e gaddan miidhaman Turan Goofticha ISAAA du'a ka'e waliin deebi'an Wal-arganového. Gooftchi Naga isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra buse. Fayyun, wamamun, Naga argachun akkasuman utuu Tane čas dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Med Luqaas 24:36-52cts dubbiis.

  • Yesus Jara ako yeroo túlať gafatu "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Buď hiika Maale skok Jetta (24:36)?
  • Nasu Yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maale Barat?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise som fakkata?
  • Macaafa je bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun pozemky SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti fi je teraz ndumaf dhiise dhamsa Atta kun ti (24:46-47)?
  • Dhamsa kanál keessa ga'een maľoval Kee (24:48)?
  • Dhamsa ako bakkan ga'uuf nie je (24:49a) attamitti barbachiisa? Waa'ee nie je Maale ako batt?
  • Hall baratoota Ježiš inni 24:36 byť 24:52 garagarumma Atta qaba? Garagarummaan kun Maale irra Arga?

Goofta podarilo náhrdelník geedaru, gadda Kee ňu Danda gammachuutti jijiruu byť isaatti dohody GATT. Informačné a komunikačné technológie humná opustil haama keessa ittin darbitu Akka sám a siif keenuuf kadhadhu.

AMMA YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis prosba ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo woo naan služba je danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO POCHYBNOSTI

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, Naga dhabne, rádio vášne chuť, Výdavky práce v Gad Joram Karra Ilma Isa nuu waame. Cubby keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, Naga jeden nuuf kenny, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina ako labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma sú zakrpatené garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma ako bakkan ga'uf ta'u Isa dagachuun nuu irra Hin Njiru. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya je nduman ol ta'u qaba. Dhimmi keenya je ndunuu dhimma garuummaa fi Tola Waaqayyo labs kanaf gugufutu irra rasca. Dhimmi Gaafa Biran dhufe právo dhimma ol ta'u barbadu IJA keenya Gooftatti, pretože ol kanfne, Naan je teraz veľmi barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane, Irra faaganne ICT yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha ISA dagatu immo utuu ICTS sám a s časovým yaadiin xiyyan Dinny Isa argata. Yoo ISA keenya dhimma am Bakke ga'u dandeenye iyyu, dhimma rokov Jaba Yoo ISA keenya irranfane spinálnej irra namoota gadamuufin Njiru spĺňajú. Dhugumatu "pod mieru biyya užitočné guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garu Yoo Dhabi, bu'aan isaa Maale REE?" (Mora 8:36)

tlač Friendly, PDF a e-mail
podiel

Komentáre

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Komentáre

Required

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

*

Upozorňovať ma na prípadné odpovede pomocou e-mailu. Môžete tiež odoberať bez komentárov.


Moderovanie komentárov je povolené. Váš komentár môže trvať nejaký čas sa objaví.