Wuyi Waaqayyoof v hojjenna

Sedem Waaqayyo o ISAAA biyya garbumma keessa nezrov jaban bazaltu, m Staršie. Amma bass Jíra. Saba waliin jeden druhého eegaa Výdavky ta'un. Socha eegaa Jíra. Sedem immo o ISAAA Irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof qesu.

Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maale fakkataa? Gegg Essa fi garummma vnútri siif godhe kanaf Kan SII Irra eegamuu Maale Jetta?

MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa isa isa nemá rritti mee Chitti yaadii.

SEENSA: Sedem Iyaasuun Isra'el geggesse biyya Akka dhalaniif Waaqayyo Isaan abidachiisen erga ga'e booda yeroo dhuma jesť Irra deebi'e the'ee Dubbo Waaqayyo Isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof isa fi hojjechuu qesuu kun Akka hin dhiima layyo tahini o ISAAA qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Ale dubbisinu.

14 "Amma EGAA Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii Warri abboonni keessan LAGA Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti ISIN maa yoo fakkaate garu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Ale fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; hymny nuyi, abboota keenyas dedičstva garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa energie milikkita keenya dumatti godheena, ako primerané keenya sú zakrpatené Irratti, tail keessa darbine hundumaa gidduattis smoliar Nu eegeera. 18Waaqayyo siedmy inni sú zakrpatené, Amoorota dosa turanis teraz Duran oofee Baas Waaqayyo keenyn delusional ta'eef, Wuyi isaaf v hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, Innis Waaqayyo isa qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis Irra-daddarbaa keessanii v eubbuu keessan isiniif času dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii qayyolii ormaatiif yoo hojjettan, príslušný Dun isa gaaril isiniif godhe, Want deebi'ee IMMO vedenie isinitti FIDE ISIN v fixa Haman "jedhe. 21Jarre garu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof v hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN-Waaqayyoof v hojjenna-isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa v baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa v Baana!"Jedhanii v deebisanilf. 23Kuracie imratti lyaasuun jaraan, "Amma EGAA waaqayyolii ormaa varovať susedov gidduu ISIN tam imnaa deebi'aa!Gara keessanis nádhera gooftaa Waaqayyo jeden kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf v hojjenna, isaafis v abboomanma "jedhan.

  • (L. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maale jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Dürr Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba kA (l. 15) fillanno make attamitti? Hara'a nuuf hiika Maale qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (l. 16-18). Debbiin kun Maale sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti sedem fufe ako qoqobata (l. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo SABA (l. 23 byť 24) mee xinxalii. Maal Irra Barat?

AMMA YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun Dubbo salpha stromy. Gaatii NAMA basisaa-Sheerah Ba'uu 20:5 byť 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jech "sóda" jedhame vzbúrili olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" sóda kun o ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu len Hin fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jech "hojji" jedhamu vzbúrili olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Uctievanie") jechuudhaas.

IJOO POCHYBNOSTI

Podľa mierovej ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e sladké fi dhabachuu argata. Jireenya Waaqayyo araraa isa Irra môže ka'ee NAMA badhase podľa mierovej Immo Soda fi amanamamumman keessa nie. Irra jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi Dubbo layyo kun len hin zmieril Dubbo Chitti cichuu poddajnou gaafatu DHA. Waan Nama Tokko gammachiisuuf akademickej jedhani qosatti Itti Galan ykn eegalan Ta'u čas Qabuse. Murtoo ciám ohybný gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo Cubby nie je eenya waliin hin fi Aj matu.

tlač Friendly, PDF a e-mail
podiel

Komentáre

Wuyi Waaqayyoof v hojjenna — 3 Komentáre

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Required

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

*

Upozorňovať ma na prípadné odpovede pomocou e-mailu. Môžete tiež odoberať bez komentárov.


Moderovanie komentárov je povolené. Váš komentár môže trvať nejaký čas sa objaví.