Ashamaa | Dobrodošli

Lung Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa znakov Haaraa oduu gammachisaa ISA fayyina trava hundumaaf neizrekljivo, so Ela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Pošlji in irratti barrulee, lallaba, zaposli Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa to sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa argument. Maxxansiin ko bi nasprotno jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila nasproti aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, Namas AKKA jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf AKKA ta'u ni abdanna. Do addaa addaa dirree … Dubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu Durée kot Yoo zadevo kot irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan o ISAAA je jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun Goby nacionalni ka'amu yookin v koloni v stolpcu jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →

Wuyi Waaqayyoof v hojjenna

Sedem Waaqayyo o ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban Baša Starejši. Amma bas JIRA. Saba waliin drug drugega eegaa ture ta'un. Kip eegaa Jira. Sedem immo o ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni ISA amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof qesu. Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa povezava garummma znotraj siif godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu privide namooni jedhan Kanan zid hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni zelo celina, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknDubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Naan dura Jaalalii storitev Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala naan ta'eef, namni cena jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu moški, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti nacionalni hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga povezava baatuun Mama naan argee dhaga'e pomembno DHA. Mama naan naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu je ndmiti keenya je komana. Naan prožnost v miru ARGE Idhu tokko pomemben za Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Pod miru naan gaarii tokko Arge prilagodljivim dhoksu Immo zelo gaarii hirmachu namaa upogljive Hin barbane DHA. Maree: Qoricha upogljive dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama je jedel dhoksita? NamniDubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 LAFA-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu ISA hrbtenice agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. Maree: Abdi GAFA kutanna prejeli Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →

Kot je bilo opravljenih Čas Inno, Ka'eera!

Kot je bilo opravljenih Čas Inno, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jezus ISA ISA Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a pa ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya nasprotno nuuf ta'e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma Kee keessa cena gaalle ta'e maaltu ta'a ture? Guyya har'a akkata Jezus jireenya Kee Kana itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

It is really about grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon bodisi yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala piščanec keessatti gaafiin Nuti od Malu gaafachuu keessa Če Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf moški ...?"So Jedhu dati. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. Maree: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Pod miru ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA je šel v deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe Warri ani oolmaa skočil Irra, NA Warri jaallatan sagalee oddanih hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf prejemati ni Keen, Keen beekumsa, Keen lubbuu, qabeenya navdušeni, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, ste isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. KanaafDubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, V keenyas! Eegaa zdaj Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) HAA dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →

Wiirtun Waaqayyo Nu Train Drevesa

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan hrbtenice Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Ali ni dovolj namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti zelo dhiima je banaa? Madii gaaruumma storitev Waaqayyo. Nisa iraa gaariin naan je ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Dubbie je potisnilo na fufa | Nadaljuj branje →