Wuyi Waaqayyoof v hojjenna

Sedem Waaqayyo o ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban Baša Starejši. Amma bas JIRA. Saba waliin drug drugega eegaa ture ta'un. Kip eegaa Jira. Sedem immo o ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni ISA amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof qesu.

Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa povezava garummma znotraj siif godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta?

MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa ISA ISA ni rritti Mee Chitti yaadii.

SEENSA: Sedem Iyaasuun Isra'el geggesse biyya Akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga'e booda yeroo dhuma jedel irra deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof ISA povezava hojjechuu qesuu kun Akka hin dhiima layyo tahin o ISAAA qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin pa dubbisinu.

14 "Amma egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan Laga Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti ISIN maa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii pa fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota keenyas dedovanje garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa energije milikkita keenya dumatti godheena, kot so razumni keenya zaviranje Irratti, Rep keessa darbine hundumaa gidduattis Underdog Nu eegeera. 18Waaqayyo 7. inni so zakrnela, Amoorota Achi turanis zdaj Duran oofee baase Waaqayyo keenyn blede ta'eef, Wuyi isaaf v hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, Innis Waaqayyo ISA qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis irra-daddarbaa keessanii v eubbuu keessan isiniif čas dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii qayyolii ormaatiif yoo hojjettan, Pristojni Dun ISA gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo držimo isinitti fidee ISIN v fixa Haman "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof v hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN-Waaqayyoof v hojjenna-ISA jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa v baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa v Baana!"Jedhanii v deebisanilf. 23Piščanec imratti lyaasuun jaraan, "Amma Egaa waaqayyolii ormaa opozori sosede gidduu ISIN je imnaa deebi'aa!Garaa keessanis sijaj gooftaa Waaqayyo 1 kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf v hojjenna, isaafis v abboomanma "jedhan.

  • (L. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba kA (l. 15) fillanno znamko attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (l. 16-18). Debbiin kun Maal sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti 7 fufe kot qoqobata (l. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo Saba (l. 23 biti 24) mee xinxalii. Maal irra Barata?

AMMA YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha drevesa. Gaatii namaa basisaa-Sheerah Ba'uu 20:5 biti 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame upirali olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" soda kun o ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu le Hin fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu upirali olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, Isaf sagaduu ("Čaščenje") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Po mirovnem ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e sladko povezava dhabachuu argata. Jireenya Waaqayyo araraa ISA irra lahko ka'ee Namaa badhase v miru Immo sodaa fi amanamamumman keessa ne irra jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi dubbi layyo kun samo hin uskladiti dubbi Chitti cichuu prilagodljivega gaafatu DHA. Waan Nama tokko gammachiisuuf akademski jedhani qosatti ITTI Galan ykn eegalan Ta'u čas Qabus. Murtoo ciima prožnem gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo cubbu ne eenya waliin hin fi matu.

Print Friendly, PDF & Email
Deliti

Komentarji

Wuyi Waaqayyoof v hojjenna — 3 Komentarji

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Pustite Odgovori

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena *

*

Obvesti me o Followup komentarje preko e-pošte. Lahko tudi naročiti brez komentarja.


Moderiranje komentarjev je omogočeno. Vaš komentar lahko traja nekaj časa, da se pojavi.