Ashamaa | I mirëpritur

Mushkërive Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina përpunueshëm për të ndumaaf ta'e, wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin të kundërtën do jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta’u ni abdanna. Fuula addaa addaa dirreeDubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu Duree si Yoo çështje si irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan rreth ISAAA është jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby kombëtare ka'amu yookin në kolonën në kolonën jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →

Wuyi Waaqayyoof në hojjenna

Shtatë Waaqayyo rreth ISAAA biyya garbumma keessa pavarsisht pjekur jaban Basa. Amma bas Jira. Saba waliin njëri-tjetrin tura eegaa ta'un. Statujë eegaa Jira. Shtatë immo rreth ISAAA barbada irra amanamumma. Sabni isa amaname hojjetu-AKKA AKKA Waaqayyoof qesu. MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma brenda siif godhe kanaf Kan ISSH irra Jetta eegamuu Mallit? Mee ITTI YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →

Jezu Krishti Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii jashtë qabuu." "Achitti Maal Akka argamu utuu jashtë dhaqiin tilmamuun ni dada'ama" jedhu. Yesus Inni NUTI seena Luuqaas bareese keessatti arginu delusional namooni jedhan Kanan mur hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati hin tilmamuu. Kontinenti Namooni shumë, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknDubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →

Biyya zvogëlohet Keessa Mashkull Kan Biyya zvogëlohet takimin

Biyya zvogëlohet keessa biyya mur zvogëlohet miti.mp3 15Isa hamaattii Akka isaan eegduuf Malee, biyya zvogëlohet keessaa Akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani biyya tkurrem hin ta'in, isaanis biyya zvogëlohet takimin. 17Dubbiin EEC dhugaa DHA, dhugichaan Aan qulqulleessi. 18Akka ATI biyya lafaatti ergite, ahmed akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi'yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Naan Dura Jaalalii shërbim Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala naan ta'eef, namni çmimi jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu mashkull, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti kombëtar hafne dhuga jireenya hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama naan Argee dhaga'e rëndësishme për DHA. Mama naan naan Argee fi dhaga'e namaa dhoksuu është ndmiti keenya është komana. Përpunueshëm naan nën paqes arge Idhu tokko rëndësishëm për Chitti gafatama dhiise qaba badisa ga'uf. Nën paqes përpunueshëm naan gaarii tokko arge dhoksu Immo shumë gaarii përpunueshëm hirmachu namaa hin barbane DHA. MAREE: Qoricha përpunueshëm dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama është ngrënë dhoksita? NamniDubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →

Gooftichi Dhuguma Du'a Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Lafa-Gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa kurrizore agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. MAREE: Abdi Gafa kutanna marrin Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. Mee ITTI YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? NUTI arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →

Si Koha Inno janë dhënë, Ka'eera!

Si Koha Inno janë dhënë, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 NUTI Jezusi isa isa du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a ndërsa ka'u Goofta ITTI yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya kundërta nuuf xixalla ta'e waliin. MAREE: Utuu Yesus dhimma çmimi kee keessa gaalle ta'e maaltu ta'a ture? Guyya har'a akkata Jezusi jireenya kee ENVER ITTI geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

It is really about grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon ose yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala pule keessatti gaafiin NUTI e gaafachuu Malu keessa Nëse Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf mashkull ...?” kan jedhu dha. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Nën paqes ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA si hyri në deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe warri ani oolmaa kërceu Irra, na warri jaallatan sagalee hedhur hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf për të marrë një jo Keen, Beekumsa Keen, Lubbuu Keen, qabeenya etur, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, jeni isanii kenuuf dubbatti hin jedhan. KanaafDubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Keenyas Abbaa! Eegaa tani warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) Haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →

Wiirtun Waaqayyo Trajnimi Pemë Nu

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan kurrizore Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti simana laata? Waan shtyrë biraan emrin yaadee grup, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti shumë dhiima është banaa? Madii gaaruumma shërbim Waaqayyo. Nisa iraa gaariin naan është ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … Dubbia është shtyrë Fufa të | Vazhdo leximin →