Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi-baatuun mamma Naan Argee dhaga'e viktigt för DHA. Mama Naan Naan Argee fi dhaga'e namaa dhoksuu är ndmiti keenya är komana. Naan böjligt enligt ro Idhu Tokko ARGE viktigt för Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Enligt ro Naan gaarii Tokko ARGE böjligt dhoksu IMMO mycket gaarii hirmachu namaa böjligt Hin barbane DHA.

Maree: Qoricha böjligt dhukufate Tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama äts dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, Yoo Yoo naafate i KKF strål strål ga'e IKT gafatamin sii Roundup Lataa?

MEE ITTI YAADII: Qoriicha isa hibbo mottagnings siif hiike, isaa dukkana kee ibse, far yello kee SII strål Kaase, Isaa jireenya siif e NAMA akkata kee keessa gjorts friska dura Jala dhoksa jirata immo IKT agarsiisa jirta?

SEENSA: Shop-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani strål kan ströva dhaban ka'e Gäddan miidhaman Turan Goofticha ISAAA du'a ka'e waliin deebi'an Wal-Argan. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra strål Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane tid dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Mee Luqaas 24:36-52ct dubbiis.

  • Yesus Jara som yeroo roama gafatu "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Var hiika Maal språng Jetta (24:36)?
  • Nasu yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana strål Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise I fakkata?
  • Macaafa är bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun mark SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti fi nu ndumaf dhiise dhamsa attami kun ti (24:46-47)?
  • Dhamsa kanal keessa ga'een målade kee (24:48)?
  • Dhamsa som Bakkan ga'uuf finns någon (24:49en) attamitti barbachiisa? Waa'ee ingen Maal som Batta?
  • Halli baratoota Jesus INNI 24:36 vara 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun maal strål argame?

Goofta hanteras halsband geedaru, Gadda Kee ni Danda gammachuutti jijiruu vara isaatti i GATT. IT Humna kvar haama keessa ittin darbitu akka sig själv och med siif keenuuf kadhadhu.

AMMA YKN Booda

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis bön ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo woo Naan tjänst är danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO DUBBI

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, radio passioner smak, ning arbetar i GAD joraa Karra ilmaa isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa en nuuf Kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina som labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma är hämmad garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma som Bakkan ga'uf ta'u isa dagachuun nuu strål Hin Njiru. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya är nduman ol ta'u qaba. Dhimmi keenya är ndunuu dhimma garuummaa fi Tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu strål kummin. Dhimmi Gaafa Biran dhufe höger dhimma ol ta'u barbadu IJA keenya Gooftatti eftersom ol kanfne, Naan är nu mycket barbadu jaamsu iraa faana Tokko fudhane, Strål faaganne IKT yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha isa dagatu immo utuu IKT sig själv och med tiden yaadiin xiyyan int isa argata. Yoo isa keenya Dhimma am Bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma låt Jaba Yoo isa keenya irranfane spinala strål namoota gadamuufin Njiru möta. Dhugumatu "enligt ro biyya användbara guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa Maali REE?" (Sea 8:36)

utskrifts~~POS=TRUNC, PDF och e-post
Dela med sig

Kommentarer

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *

*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.


Kommentarsmoderering är aktiverad. Dina kommentarer kan ta ett tag innan de visas.