Wuyi Waaqayyoof i hojjenna

Sju Waaqayyo om ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban Basa Mogna Kvinnor. Amma bas JIRA. Saba waliin varandra eegaa Ture ta'un. Staty eegaa Jira. Sju immo om ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof den qesu.

Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif Godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma inne siif Godhe kanaf Håkan SII irra eegamuu Maal Jetta?

MEE ITTI YAADII: Waaqayyo Inni Jaalala ta'e Waaqayyo isa ina hinaafaa Ta'u isa sirritti mee Itti yaadii.

SEENSA: Iyaasuun Saba Isra'el geggesse biyya Akka dhalaniif Waaqayyo ISAAA abidachiisen erga ga'e Booda yeroo dhuma Jl irra deebi'e waa'ee Maynard Waaqayyo ISAAA yaadaachiisa. Dhii min Waaqayyoof hojjechu fi dhii att layyo Jesus waaqesu kun akka hin den tahinien IWC qoqobat. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Haa dubbisinu.

14 '' Amma EGF Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis IAAF hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan Laga Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii driva sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun ISIN duratti Haman snabb fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota ISIN biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu Yoo ta'e har'a eenyuuf dynga hojjettan fo'a Dhaal 'Garuu Anii fi mannitol koo Waaqayyoof i hojjenna "jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee waaqayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii haa fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa Kenya; Inni nuyi, abboota keenyas oss garbummaa biyya Gibxii baaseera, milikkita gurguddaa Isnäs IJA keenya dumatti godheena, Kenya kan hundumaa Irratti, saba keessa arbetar hundumaa gidduattis Inni nu eegeera. 18Waaqayyo Inni saba hundumaa, Waan keenyn Waaqayyo baase oofee stående nu Amoorota turanis taeef achi, nuyi isaaf i hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis bullriga, "Waaqayyoof hojjechuu mot dandeessan, Inni Waaqayyo isa qulqulluu dha, Inni Waaqayyo hinaafaa DHAS; Inni irra-daddarbaa keessanii du eubbuu keessan isiniif hin dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii waaqayyolii ormaatiif yoo hojjettan, Inni isa dun gaaril isiniif Godhe, men immoo hennes bror deebi'ee Hama isinitti fidee isin i kirurgisk expert "jedhe. 21Put garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Nuyi Waaqayyoof i hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN 'Waaqayyoof i hojjenna' jettanli isa fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa i baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa i Baana!"Jedhanii i deebisanilf. 23Cana imratti lyaasuun jaraan, "Egaa amma waaqayyolii ormaa varna ISIN gidduu Jiran sana imnaa deebi'aa!Garaa keessanis gara Waaqayyo gooftaa isa kost Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf att hojjenna, isaafis i abboomanma "jedhan.

  • (Den. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal jechuu dha? Enmanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Jag isaani keessa darbanii strejk jireenya isaani eller irratti ge attami med Jetta?
  • Saba Iyyasuu Fillanno Isra'el durra ka'e (de. 15) kun fillanno attamitti? Hara'a nuuf hiika maal qaba?
  • Debbii sabni debbise irra dedebi'e illalii (de. 16-18). Debbiin kun maal sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun "Waaqayyoof hojjechuu mot dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Itti fufe Saba Samtidigt qoqobata (de. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu vara murtoo saba (de. 23 vara 24) det xinxalii. Maal irra barata?

AMMA YKN Booda

Waaqayyoof hojjechuun tvivel salpha myter. Gaatii Namaa basisaa Sara Ba'uu 20:5 vara 34:14 det qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame fru olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" sattes natrium Patron rafaamu duwwa agarsiisuu utuu efter ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu fru olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"När Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("dyrkan") jechuudhaas.

IJOO DUBBI

Namni ayyanaa fi uppvaknande Waaqayyo duwwan svullnad Waaqayyootti qaajeela utan dhabachuu fi simatamu argata. Jireenya Waaqayyo araraa lösa irra kost ka'ee Namaa badhase immo namni Sun sodaa du amanamamumman keessa jirachuutu irra eegama.

Jireenyi akkasi kun tvivlar layyo utuu hin hålor tvivel konflikter cichuu nama gaafatu dha. Waan kött Tokko gammachiisuuf jedhani Akka qosatti Itti gallon ykn eegalan Ta'u hin qabu. Murtoo ciima gaafata namn. Waaqayyo Inni kun Waaqayyo öppnas utan Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa DHAS. Waaqayyo cubbu hameenya waliin fi hin simatu.

utskrifts~~POS=TRUNC, PDF och e-post
Dela med sig

Kommentarer

Wuyi Waaqayyoof i hojjenna — 3 Kommentarer

  1. Dhugaadhaan ISIN eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca Bara jireenyaa keessanii guutuu ISN Yaa eebbisu. irraa eebbifameera Kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin Roundup. Yeroo hundaa hud född av keenyaa QULQULLICHAA kampanj qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu Isaa keessatti jemenitiska ja yaadatu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *

*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.


Kommentarsmoderering är aktiverad. Dina kommentarer kan ta ett tag innan de visas.