Ashamaa | Karibu

Lung Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina nama hundumaaf ta’e, wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree Kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa haki sagalee faakiin ada utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin wakati wateja ingekuwa jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, Namas Akka Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf ta'u nai abdanna. Fuula addaa addaa dirreeICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba jecha mana jedhu kana yoo mata duree kana irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan isaa ni jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby kitaifa ka'amu yookin katika safu katika safu jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →

Nuyi Waaqayyoof in hojjenna

Waaqayyo saba isaa biyya garbumma keessa irre jaban basa ture. Amma bass JIRA. Saba waliin mtu mwingine eegaa tana ta'un. Sanamu eegaa Jira. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu. MAREE: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma ndani siif godhe kanaf Kan SII irra eegamuu Maal Jetta? MEE ITTI YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu delusional namooni jedhan Kanan ukuta hini fakkatu. Waan inni hojjechuuf deemu salphati hin tilmamuu. Namooni bara sana, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hini Beek. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →

Biyya kufifia Keessa Kiume Kan Biyya kufifia Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani biyya dhii hini ta'in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin ambayo dhugaa Tran, dhugichaan lawsuit qulqulleessi. 18Akka na biyya lafaatti ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi'yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Jaalalii dura waan hunduma akka ta’e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba’a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu akka ibsuu caafata qulqullu’aa keessatti “Waaqayyo jaalala waan ta’eef, namni bei jaallatin, Waaqayyoon hini beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen mimi jaalala dhorkan ykn ittisan keessa wenyewe jalqaba ti. Haa ta’u iyyu male, Wal-dhabdeen udanganyifu dhokkfamu hini fesisne, jireenya keessatti kitaifa hafne dhuga jireenya hini. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu dha

Dhuga-baatuun nama waan argee fi dhaga’e himu dha. Nama waan argee fi waan dhaga’e namaa dhoksuu hundmiti keenya ni komana. Namni waan nama miidhu tokko arge himu dhiise badisa ga’uf itti gafatama qaba. Namni waan gaarii tokko arge nama dhoksu immo gaarii sana hirmachu namaa nama hin barbane dha. MAREE: Qoricha nama dhukufate tokko fayyisu yoo bekte maal goota? Nama sanaf ni lata immo jala dhoksita? NamniICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Kama wewe ni Irranfatu hini Koo – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu kutunza illee /4 1. Ya sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Ya sagadinuu du'aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 LAFA-Gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa nuti agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. MAREE: Gafa abdi kutanna kee Waaqayyo sflf ga’e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE ITTI YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … ICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →

Kama Inno Time imekuwa kulipwa, Ka'eera!

Kama Inno Time imekuwa kulipwa, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Yesu isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta’e. Yeroo du'a wakati ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya kinyume nuuf ta'e waliin xixalla. MAREE: Utuu Yesus dhimma Kee keessa bei gaalle ta'e maaltu ta'a tana? Guyya har'a akkata Yesu jireenya Kee Kana itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →

Dubbin kutosha Dubbi Ayyaana ti

Ni kweli kuhusu grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu na naaf dubbifite dhugaa China agarsiisu kundi hubadha "ittin jedhe. "Ati Eega qubee ILLE hini beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Ni kuhusu sisi too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon amma yeroo Waldaan Kristiyaana waa’ee dhiphina goofta keenya Yesus itti yaadu dha. Haala kuku keessatti gaafiin Nuti ya gaafachuu Malu keessa Kama Inni, “Yesus maaliif dhiphae? …Yesus maaliif dhiphachuuf male?"Jedhu nimewapa. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: Nama biraaf jecha gatii bafte beekta? Namni ati gatii bafte hidhamu, … ICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa isaa kana maaliin deebifnuuf? Akka Yesus jedhe Warri ani oolmaa akaruka Irra, Rangi Warri jaallatan sagalee kutupwa hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Kanaaf waaqayyoo kee humna keen, Nia beekumsa, Nia lubbuu, qabeenya nia, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, humna isanii kenuuf dubbatti hin jedhan. KanaafICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Katika keenyas! Eegaa nu warri yesus gooftaa ta’u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii dha. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →

Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti

Siyo juu ya Wiirtun us.mp3 Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Waan gaarii yeroo nuuf ta’u, waan nuti itti yaadnee itti dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Je, si vya kutosha namni biraan itti yaadee, itti dhama’e tokko yeroo guutuuf baatu immo attamitti dhiima sana hubanaa? Madii gaaruumma hunduma Waaqayyo. Isaa iraa waan gaariin hundinu nuuf akka ta’u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … ICTs Dubbisu fufaa | Endelea kusoma →