Nuyi Waaqayyoof in hojjenna

Waaqayyo saba isaa biyya garbumma keessa irre jaban basa ture. Amma bass JIRA. Saba waliin mtu mwingine eegaa tana ta'un. Sanamu eegaa Jira. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu.

MAREE: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma ndani siif godhe kanaf Kan SII irra eegamuu Maal Jetta?

MEE ITTI YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e Waaqayyo isa ina hinaafaa ta’u isa sirritti mee itti yaadii.

SEENSA: Iyaasuun Saba Isra’el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga’e booda yeroo dhuma jala irra deebi’e waa’ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof hojjechuu fi isa waaqesuu kun dhiima layyo akka hin tahin isaa qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24tti waliin haa dubbisinu.

14 "Amma egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan Laga Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii turan sanattii deebi’aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, “Waaqayyoon dhiifnee waaqayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii haa fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota keenyas urithi garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa nishati milikkita keenya dumatti godheena, karaa keenya hundumaa Irratti, mkia keessa darbine hundumaa gidduattis underdog Nu eegeera. 18Waaqayyo inni saba hundumaa, Amoorota achi turanis sasa Duran oofee baase Waaqayyo keenyn delusional ta'eef, nuyi isaaf in hojjenna” jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hini dandeessan, Innis Waaqayyo isa qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa dhas; Innis irra-daddarbaa keessanii katika eubbuu keessan isiniif wakati dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii waaqayyolii ormaatiif yoo hojjettan, uwezo Dun isa gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo kutunza isinitti fidee isin katika fixa Hamani "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Nuyi Waaqayyoof in hojjenna” jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "Isin-Waaqayyoof katika hojjenna-isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa katika baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa katika Baana!” jedhanii in deebisanilf. 23Kuku imratti lyaasuun jaraan, "Amma Egaa waaqayyolii ormaa kuonya majirani gidduu isin kuna imnaa deebi'aa!Garaa keessanis fahari gooftaa Waaqayyo moja Kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, “Waaqayyo gooftaa keenyaaf in hojjenna, isaafis katika abboomanma "jedhan.

  • (The. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal jechuu dha? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba Ka (the. 15) fillanno kufanya attamitti? Hara’a nuuf hiika maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (the. 16-18). Debbiin kun Maal SII barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu hini dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif itti fufe saba kana qoqobata (the. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (the. 23 kuwa 24) mee xinxalii. Maal irra Barata?

Amma YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha miti. Gaatii namaa basisaa-Sheera Ba'uu 20:5 kuwa 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi “sodaa” jedhame asi olitti “Waaqayyoon sodaadhaa” kun soda isaa rafaamu duwwa agarsiisuu utuu hin ta’ne caalatti Waaqayyoon kabaju fi ulfina kennuf ilallata.

Jechi “hojji” jedhamu asi olitti “Waaqayyoof hojjedhaa!” kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Ibada") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Namni ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta’e dhabachuu fi simatamu argata. Jireenya Waaqayyo araraa isa irra kan ka’ee namaa badhase immo namni sun sodaa fi amanamamumman keessa jirachuutu irra eegama.

Jireenyi akkasi kun dubbi layyo utuu hin tane dubbi itti cichuu nama gaafatu dha. Waan Nama tokko gammachiisuuf kitaaluma jedhani qosatti ITTI Galan ykn eegalan Ta'u wakati Qabus. Murtoo ciima nama gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta’e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa dhas. Waaqayyo cubbu fi hameenya waliin hin simatu.

Print Friendly, PDF Barua P &
Kushiriki

Maoni

Nuyi Waaqayyoof in hojjenna — 3 Maoni

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Kuondoka Reply

Anuani ya barua pepe yako si kuchapishwa. Mashamba required ni alama *

*

Nijulishe ya maoni followup kupitia barua pepe. Unaweza pia kujiunga bila ya kutoa maoni.


Kiasi maoni ni kuwezeshwa. Maoni yako inaweza kuchukua muda kuonekana.