Ashamaa | Maligayang pagdating

Baga Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa letra Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina damo hundumaaf hindi masabi, sila Ela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu dha. Magpadala at irratti barrulee, lallaba, recruit Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa ito sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa argument. Maxxansiin kapag ang kabaligtaran Gusto jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila tapat aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta'u Ni abdanna. Up addaa addaa dirree … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu duree bilang yoo bagay bilang irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan tungkol sa ISAAA ay jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun bya pambansang ka'amu yookin sa haligi sa hanay na jechuudha jiraatu. Manni qulqullummaa ang immoo nitrite gaafatummaa en abbummaan kan Waaqayyo No tapat ta'e waliin … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →

Wuyi Waaqayyoof sa hojjenna

Pitong Waaqayyo tungkol ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban basa Mature. Amma bass JIRA. Saba isa waliin ta’un isa eegaa ture. Statue eegaa Jira. Pitong immo tungkol sa ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni Isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof ang qesu. MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa ng fi garummma loob siif godhe kanaf Kan SII irra eegamuu Maal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →

Jesu-Cristo Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii Hin qabuu." "Achitti gastusan akka argamu utuu Hin dhaqiin tilmamuun Ni dada'ama" jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu ng delusional namooni jedhan Kanan pader hin fakkatu. Naan sa inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni napaka kontinente, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan Ni jaallata' jedhani yaaduu … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Paglilihim Tungkol ijooleewaan Kenya namooni biroon ko Bayye Beeku Ni danda'u. Nmuni Isani valine porselana, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta'e Beeku namaa birattis himu Ni danda'u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani Beeku fi himu garuu hin danda'an. Nutu siriitti Isaan beeka. Namooni bayyen waa'ee Yesus o ta'e Beeku. Beekums isaani garuu gad-Fago miti. Dhugaa guutuu out beekan. Kanafu name gaarii, barsiisa ciimaa, humni Japan sa ittin mul'ate, ykn … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →

Biyya kalmado Keessa Lalaki Kan Biyya kalmado Meeting

Biyya lafaa ito biyya keessa garuu lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka Isaan eegduuf hula, lafaa biyya keessaa akka Isaan baaftuuf upang Hin kadhadhu. 16Akkuma madaling biyya kalmado hin Ta'in, isaanis biyya kalmado Meeting. 17Dubbiin Kee para dhugaa, dhugichaan Isaan qulqulleessi. 18Akka ATI biyya lafaatti ergite, Anis akkasuma biyya lafaatti ISAAA ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Jesus Kristos (Kristi'yaanoon) namoota kalmado ang biyya keessa wamamani dhiifamu … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →

Fury Wal-Dhabdee

trabaho para sa kapayapaan

Naan dura Jaalalii serbisyo Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni presyo jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu lalaki, Wal-dhabdeen ko dhokkfamu Hin fesisne, hin ng karapatan jireenya hafne keessatti dhuga jireenya. Taba inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osoo … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-Fi baatuun mama Naan argee dhaga'e mahalaga para sa DHA. Ang mama Naan Naan argee Fi dhaga'e namaa dhoksuu ay ndmiti keenya ay komana. Naan sunud-sunuran sa ilalim ng kapayapaan arge Idhu tokko mahalaga para sa Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Sa ilalim ng kapayapaan Naan gaarii tokko arge nababaluktot dhoksu IMMO napaka gaarii hirmachu namaa nababaluktot Hin barbane DHA. MAREE: Qoricha dhukufate tokko nababaluktot fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata ng IMMO sanaf Nama ay kinakain dhoksita? kahalumigmigan … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →

Leenca Qaraniyo

Magarsa nagsimula – Upang maabot Koo Hin Irranfatu – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa dweller na Yesus mootii Lalisa saaroon mootii Sa panahon isaalang-alang ang Daawitii Mootota keessa jiru akka saan Hin akkikee Ati ulfeefamii waaqaa ulfaadhu-pagtatasa o imahinasyon ay nagtuturo magturo illee Ulfaadhu, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii Gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu maaari du'aniif, (Mootii Gudda ulfinni kee) Barri kan magiging … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu Isa panggulugod agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Akkeka bayad keenya kayyo geedara. MAREE: Abdi GAFA kutanna makatanggap Waaqayyo sflf ga'e beeka? Sa Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Ng Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →

Bilang Time Inno ay nai-render, Ka'eera!

Bilang Time Inno ay nai-render, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jesus Isa Isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a habang ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya kabaligtaran nuuf ta'e waliin xixalla. MAREE: Utuu Yesus dhimma Kee keessa presyo gaalle ta'e maaltu ta'a ture? Jesus akkata har'a Guyya jireenya Kee kana itti geedare, akkata inni Itti abdi saan moofa'e Itti haareesse dhugaa … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →

Taba isa Doubts Ayyaana iyo

Ito ay talagang tungkol grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Roma 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti Ishe Irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti Ishe ta'e bira dhaqixe waa'ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo "Ani Qubee hin Beeku. Garuu yoo ati hub dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha "ittin jedhe. "Ati makita ang spray ille Hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?"throws … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →

Kristos Waaqayyotti ng Nu Araarsuuf Dhiphate

Ito ay tungkol sa amin too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon alinman yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala ng manok keessatti gaafiin Nuti sa ng gaafachuu malu keessa Kung Inni, "Sa Yesus maaliif dhiphae? Sa Yesus maaliif dhiphachuuf lalaki ...?"Jedhu binigyan. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: Ng Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Sa ilalim ng kapayapaan ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →

Sa Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee Irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA bilang nagpunta sa deebifnuuf? AKKA sa Yesus jedhe warri ani oolmaa jumped Irra, Na ng Warri jaallatan sagalee palayasin hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf upang makatanggap ng isang walang masigasig, Masigasig beekumsa, Masigasig lubbuu, qabeenya masigasig, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Ng Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, ikaw ay isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaaf … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Abbaa keenyas! Eegaa ngayon Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, air Waaqayyo ta'u isaatti Amana abboon ijoollee Waaqayyo ta'un aking isaanii … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →

Wiirtun Waaqayyo Nu Tren puno

Ito ay hindi tungkol sa us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Ng Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan panggulugod Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Pinakamaagang namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti napaka dhiima ay banaa? Madii gaaruumma serbisyo Waaqayyo. Ang Nisa iraa gaariin Naan ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu ITTI fufaa | Magpatuloy sa pagbabasa →