Wuyi Waaqayyoof sa hojjenna

Pitong Waaqayyo tungkol ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban basa Mature. Amma bass JIRA. Saba isa waliin ta’un isa eegaa ture. Statue eegaa Jira. Pitong immo tungkol sa ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni Isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof ang qesu.

MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa ng fi garummma loob siif godhe kanaf Kan SII irra eegamuu Maal Jetta?

MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa Isa Isa ay hindi rritti mee Chitti yaadii.

SEENSA: Pitong Iyaasuun Isra'el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga'e booda yeroo dhuma kinakain irra deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof Isa fi hojjechuu ang qesuu Kun akka Hin dhiima layyo tahin tungkol ISAAA qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Ngunit ang dubbisinu.

14 "Amma egaa Waaqayyoon sodaadhaa, ang amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan LAGA Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti isin ang maa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee ang qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Ngunit ang fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota keenyas mana garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa enerhiya milikkita keenya dumatti godheena, bilang makatwirang keenya puril Irratti, buntot keessa darbine hundumaa gidduattis dehado Nu eegeera. 18Waaqayyo ikapitong inni ay puril, Ngayon Duran oofee baase Waaqayyo keenyn delusional ta'eef ng Amoorota achi turanis, Wuyi isaaf sa hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu Hin dandeessan, Innis Waaqayyo Isa qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis irra-daddarbaa keessanii sa ng eubbuu keessan isiniif oras dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii ang qayyolii ormaatiif yoo hojjettan, karampatang Dun ng ng Isa gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo pagpapanatiling isinitti fidee isin sa fixa Haman "jedhe. 21Ang Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof sa hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN-Waaqayyoof sa hojjenna-Isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa sa baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa sa Baana!"Jedhanii sa deebisanilf. 23Chicken imratti lyaasuun jaraan, "Amma Egaa waaqayyolii ormaa balaan kapitbahay gidduu isin doon imnaa deebi'aa!Garaa keessanis gara Waaqayyo gooftaa isa kan Israa’elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf sa hojjenna, isaafis sa abboomanma "jedhan.

  • (Ang. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba ka (ang. 15) fillanno Magsagawa ng attamitti? Maal qaba ng Hara'a nuuf hiika?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (ang. 16-18). Debbiin kun maal sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu Hin dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti pitong fufe bilang qoqobata (ang. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (ang. 23 maging 24) mee xinxalii. Maal irra Barata?

AMMA YKN BOODA

Puno ng Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha. Gaatii namaa basisaa—Seera Ba’uu 20:5 maging 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame rebelled olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" soda Kun tungkol sa ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu lamang Hin fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu rebelled olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Pagsamba") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Sa ilalim ng kapayapaan ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e ng matamis fi dhabachuu argata. Ang Jireenya Waaqayyo araraa Isa irra ka'ee Namaa badhase sa ilalim ng kapayapaan immo sodaa fi amanamamumman keessa sun irra jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi dubbi layyo Kun lamang Hin reconciled dubbi Chitti cichuu nababaluktot gaafatu DHA. Waan Nama tokko gammachiisuuf akademikong jedhani qosatti ITTI Galan ykn eegalan Ta'u oras Qabus. Nababaluktot gaafata ng Murtoo ciima. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta'e Kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo cubbu hindi eenya waliin Hin fi ko matu.

Print Friendly, PDF at Email
magbahagi

Comments

Wuyi Waaqayyoof sa hojjenna — 3 Comments

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Mag-iwan ng reply

Ang iyong email address ay hindi nai-publish. Mga kinakailangang patlang ay minarkahan *

*

Abisuhan ako ng followup mga puna sa pamamagitan ng e-mail. Pwede mo ring sumuskribi walang pagkomento.


Komento moderation ay pinagana. Ang iyong komento ay maaaring tumagal ng ilang oras upang lumitaw.