Ashamaa | Karşılama

Akciğer Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa fayyina isa parti ndumaaf ta'e, olur aksi gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu verdi. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa sağ addaa sagalee faakiin ücreti utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Müşterilerin jaalalatti would Maxxansiin, ajjajamuutiif tajajila akka kim rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta’u ni abdanna. Yukarı addaa addaa dirree … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Yoo meselesi olarak Jalqaba Jecha mana jedhu duree irraa fudhannee ilaalle olarak: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan ISAAA hakkında jijjirama olduğunu. Mana qulqulummaa jechunis wanti kolon jiraatu jechuudha in sütununda yookin ka'amu ulusal kayabalığı qulqulluun. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta'e waliin … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →

Hojjenna Wuyi Waaqayyoof

ISAAA biyya garbumma keessa irre jaban basa Olgun yaklaşık yedi Waaqayyo. Amma bas JIRA. Saba waliin bir başka eegaa Ture ta'un. Ammas eegaa jira. ISAAA irra amanamumma barbada hakkında Seven immo. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof qesu. Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Meâl fakkataa? Siif godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta içinde Gegg Essa fi garummma? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus inni NUTI seena Luuqaas bareese keessatti arginu sanrısal namooni jedhan Kanan duvar hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni çok kıta, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan NI jaallata' jedhani yaaduu … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul'ate, YKN … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →

Biyya rüptürü Keessa Erkek Kan yararlıdır Biyya Ağaçlar

Biyya yararlı keessa biyya yararlıdır miti.mp3 garuu aattii akka 15Isa Isaan eegduuf Lee yapamam, biyya yararlı keessaa akka Isaan baaftuuf değil hin kadhadhu. 16Akkuma sokak yararlı hin ta'in biyya edebilirsiniz, isaanis yararlı ağaçlar biyya edebilirsiniz. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan Isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anason akkasuma biyya lafaatti Isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yeşu Kristos (Kristi'yaanoon) biyya keessa wamamani dhiifamu sakin namoota … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →

Furii Wal-Dhabdee

barış için çalışma

Naan dura Jaalalii hizmet Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni fiyat jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu erkek, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti ulusal hafne dhuga jireenya Hin. Deri yağı inni cimaan vel-dhabdeen dhibamu isa osoo … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

DHA için Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e önemli. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu ndmiti keenya Komana ise. Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf Kabe için önemli barış Idhu Tokko arge altında Naan bükülebilir. Barış Naan gaarii Tokko arge bükülebilir dhoksu IMMO altında çok gaarii hirmachu namaa bükülebilir Hin barbane DHA. Maree: Qoricha esnek dhukufate Tokko fayyisu Yoo bekte Meâl goota? Lata IMMO sanaf Nama dhoksita yenir? Ad … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Si Hin Irranfatu Garaan Koo – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Khan mahalle sii … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →

Gooftichi Dhuguma duâ Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 LAFA-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa spinal agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Akkeka fi kayyo keenya geedara. Maree: Abdi gafa kutanna Waaqayyo sflf ga'e beeka almak? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →

Zaman Inno render edilmiş gibi, Ka'eera!

Zaman Inno render edilmiş gibi, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti İsa isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo müminin nuuf ta'e waliin xixalla karşıt sırada ka'u Goofta ITTI yaadanu kanatti attamitti Yesus inni jiraataan jireenya. Maree: Utuu Yesus dhimma kee keessa fiyat gaalle ta'e maaltu ta'a Ture? Guyya har'a akkata İsa jireenya kee kana ITTI geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaa … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

Bu grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom hakkında gerçekten 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?"Atar … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Bu hakkımızda too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate olan 1 Phexros 3:18-22 Yeroon ya yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Gaafachuu Malu keessa arasında Haala tavuk keessatti gaafiin Nuti Eğer inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf erkek ...?"Jedhu verdik. Saga Kredi Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. Maree: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Barış ATI gatii bafte hidhamu altında, … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA olarak deebifnuuf gitti? AKKA Yesus jedhe Warri ani oolmaa Irra atladı, na Warri jaallatan sagalee hojii irra oolchu jedhe cast (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf bir hayır Keen almak için, beekumsa keskin, lubbuu keskin, keskin qabeenya, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, Eğer isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan vardır. Kanaaf … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yeşu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Keenyas yılında! Eegaa artık Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, Latarawunna Waaqayyo Ta'u isaatti güven abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii beni … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →

Wiirtun Waaqayyo Nu Tren Ağaçlar

Bu us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti ilgili değil 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan spinal Chitti Chitti yaadnee dhamane Tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Yapmayın yeterince namni biraan ITTI yaadee, Chitti dhama'e Tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti çok dhiima banaa olduğunu? Madii gaaruumma hizmet Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa olduğunu. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu ITTI fufaa | Devam okuma →