Nuyi Waaqayyoof в hojjenna

Waaqayyo зазвичай ISAAA Бійя garbumma keessa IRRE Джаба не натисканням. Амма база JIRA. Саб іш waliin ta'un іш eegaa р. Амма eegaa JIRA. Саба ІСАА Ирра ІММО amanamumma киш. Sabni іш amaname Waaqayyoof Akka hojjetu-Акка waaqesu.

Марі: Бара jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe Mahal fakkataa? Geggessa більш garummma INNI SIIF godhe Канафія SII Irra eegamuu Маале Jetta?

MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e Waaqayyo isa ina hinaafaa ta’u isa sirritti mee itti yaadii.

SEENSA: Iyaasuun Saba Isra’el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga’e booda yeroo dhuma jala irra deebi’e waa’ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof hojjechuu fi isa waaqesuu kun dhiima layyo akka hin tahin isaa qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24tti waliin haa dubbisinu.

14 ”‘Amma egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan laga Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii turan sanattii deebi’aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus jarni deebisanli, “Waaqayyoon dhiifnee waaqayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii haa fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa Кенія; inni nuyi, abboota keenyas mana garbummaa biyya Gibxii baaseera, milikkita gurguddaa isnas ija keenya dumatti godheena, karaa keenya hundumaa Irratti, saba keessa darbine hundumaa gidduattis inni nu eegeera. 18Waaqayyo inni saba hundumaa, Amoorota achi turanis nu duran oofee baase Waaqayyo keenyn waan ta’eef, nuyi isaaf in hojjenna” jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, inni Waaqayyo isa qulqulluu dha, inni Waaqayyo hinaafaa dhas; inni irra-daddarbaa keessanii fi eubbuu keessan isiniif hin dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii waaqayyolii ormaatiif yoo hojjettan, Китай зіграв gaaril канали isiniif godhe, Ведення immoo deebi'ee Ванта Аман isinitti fidee ISIN в FIXa "jedhe. 21Жаррі garuu deebisanil Iyaasuudhaan, “Lakkii! Nuyi Waaqayyoof в hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "Ісин-Waaqayyoof в hojjenna-іша jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa в Бату" jedhe; isnanis, “Eyyeel Nuyi dhugaa in baana!"Jedhanii в deebisanilf. 23Курка imratti lyaasuun jaraan, “Egaa amma waaqayyolii ormaa warn isin gidduu jiran sana imnaa deebi’aa!Garaa keessanis gara Waaqayyo gooftaa isa kan Israa’elitti deebisaa!” jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, “Waaqayyo gooftaa keenyaaf in hojjenna, isaafis in abboomanma” jedhan.

  • (L. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal jechuu dha? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Fillanno Iyyasuu Saba Isra’el durra ka’e (l. 15) kun fillanno attamitti? Hara’a nuuf hiika maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (l. 16-18). Debbiin kun maal sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan” jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif itti fufe saba kana qoqobata (l. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (l. 23 бути 24) mee xinxalii. Maal irra barata?

АММА YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha miti. Gaatii namaa basisaa—Seera Ba’uu 20:5 бути 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi “sodaa” jedhame asi olitti “Waaqayyoon sodaadhaa” kun soda isaa rafaamu duwwa agarsiisuu utuu hin ta’ne caalatti Waaqayyoon kabaju fi ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" аси jedhamu olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Кун Waaqayyoof hojjechu, МССБ sagaduu ("Поклоніння") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Namni ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta’e dhabachuu fi simatamu argata. Jireenya Waaqayyo araraa вирішити Irra щедрим ka'ee Namaa badhase ИММО набагато sodaa Сонце ви amanamamumman keessa jirachuutu Irra eegama.

Jireenyi akkasi вам dubbi layyo utuu Хін ер dubbi ITTI cichuu м'ясо gaafatu DHA. Waan nama tokko gammachiisuuf jedhani akka qosatti itti galan ykn eegalan ta’u hin qabu. Murtoo ciima nama gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta’e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa dhas. Waaqayyo cubbu fi hameenya waliin hin simatu.

Print Friendly, PDF & Email
частка

Коментарі

Nuyi Waaqayyoof в hojjenna — 3 Коментарі

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований. Матеріали, відмічені *

*

Повідомити мене про нові коментарі по електронній пошті. Ви також можете підписатися без коментарів.


Модерацію коментарів ввімкнено. Можливо знадобиться трохи часу, щоб Ваш коментар з’явився.