Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha мани jedhu Duree як Yoo матерії як irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha мани jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan про ISAAA є jijjirama.

Мана qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun бичок національної ka'amu yookin в колонці в колонці jiraatu jechuudha. Манні qulqullummaa зробити immoo ІКТ abbummaan gaafatummaa в е Валі кан Акка ні про Waaqayyo hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Ані Акка Kanaaf qulqulluu е isinis qulqulloota Та'а jedhe кан ню abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo Garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan immoo з батьком jaallata; nuyis (Води, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas себе Біра щ Godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee пекло rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata пекло, iddoo jireenya про ISAAA є godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma пекло шкіри Bakkā qulqulluu місце. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis мани qulqulluummaa isaati ".

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ані ISIN Біра нан buufadha, ISIN jiddus нан deddeebi'a, навіть Waaqayyo keessan знаки Та'а сервіс доставки сьогодні taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo Yoo dhuguma ISIN keessa jiraate, Malee hafuuraatti Акка Акка ISIN feedha fedha foonitti час jiratan; Набагато hafuura Крістос з keessaa ціною qabne національної Крістос МВТП (Рим 8:9). Гару ISIN це AKKA НЕ qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; НЕ qulqulluummaa hafuura МСА Місія taatanii, більшість національних OFII keessan МВТП. Waaqayyo gatiidhaan ISIN bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi НЕ keenyaa qulqullummaa Waaqayyo Тау пекло barree qulqulluummati Акка eegnu, кан всередині nuuf kennee собаки Маан вовка isaaf ключовий прекрасно козячого qulqulluun ню ​​HAA кричати.

Maqaa Йесус Gooftaatiin; Амін.

Тесфайе Ayyano Тійн

Print Friendly, PDF & Email
частка

Коментарі

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 Коментарі

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 3. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований. Матеріали, відмічені *

*

Повідомити мене про нові коментарі по електронній пошті. Ви також можете підписатися без коментарів.


Модерацію коментарів ввімкнено. Можливо знадобиться трохи часу, щоб Ваш коментар з’явився.