Ashamaa | خوش آمدید

پھیپھڑوں Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa عیسی fayyina لچیلا ta'e ndumaaf پر, wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu ڈی ایچ اے. Diree کنا irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. مخالف Maxxansiin jaalalatti گے, ajjajamuutiif tajajila akka aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta’u ni abdanna. Fuula addaa addaa dirreeکوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Yoo میں بات کے طور پر Jalqaba Jecha مانا jedhu duree irraa fudhannee ilaalle کے طور پر: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha مانا jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan ISAAA بارے jijjirama ہے. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun tokko kan keessa ka’amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinکوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →

Nuyi Waaqayyoof in hojjenna

Waaqayyo saba isaa biyya garbumma keessa irre jaban basa ture. Ammas basa jira. Saba isa waliin ta’un isa eegaa ture. Ammas eegaa jira. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu. MAREE: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Geggessa fi garummma inni siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maal jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e Waaqayyoکوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "وال falesuutu شائع", "Gaatii ہین qabuu." "Achitti میں صرف dhaqiin اکا argamu tilmamuun ہین مہارت dada'ama" jedhu ہے. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu delusional namooni jedhan Kanan دیوار hin fakkatu. کے نان inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni بہت براعظم, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuکوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku danda'u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani یا تو ta'e beeku Namaa birattis اہم danda'u ہے. Eenyuma isaani siriitti جد فائی fagesaani beeku Himu garuu ہین danda'an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa'ee Yesus امما ta'e beeku. سال Fago MITI کے Beekums Isaan روح. Dhugaa guutuu ہین Beek. Kanafu لچیلا gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknکوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [یوہ. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuکوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

نان dura Jaalalii سروس Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala نان ta'eef, namni قیمت jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 یوہ. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu مرد, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti کے قومی hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooکوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →

Isinis dubbii kanaaf ڈی ایچ اے dhuga baatuu

Dhuga FI-baatuun ماں نان argee dhaga'e ڈی ایچ اے کے لئے اہم. ماں نان نان argee FI dhaga'e namaa dhoksuu ہے ndmiti keenya komana ہے. Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba کے لئے امن Idhu tokko اہم arge کے تحت نان لچیلا. امن نان gaarii tokko arge لچیلا dhoksu IMMO کے تحت بہت gaarii hirmachu namaa لچیلا Hin barbane ڈی ایچ اے. MAREE: Qoricha لچیلا dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? لتا IMMO sanaf ناما dhoksita کھایا جاتا ہے? Namniکوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – آپ Irranfatu ہین Koo ہیں تو – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala شروع کرنا Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa کان kee ہین jiru اکا akkikee ulfeefamii waaqaa انتہائی-LAFA ulfaadhu امما illee Ulfaadhu پروفائل رکاوٹ baraan, ulfadhu illee رکھنے /4 1. sagadinuu waaqota ormaaf کی, (Mootii gudda ulfinni kee) کی du'aniif sagadinuu, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiکوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →

Gooftichi Dhuguma دعا Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Lafa gafa Nutt Nutt ابدی kutanetti roomine addemnu Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu عیسی ریڑھ کی ہڈی کی agarsiisa. ابدی keenya haaressa. Kayyo FI geedara Akkeka keenya. MAREE: ابدی GAFA kutanna Waaqayyo sflf ga'e beeka موصول? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, ابدی dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? راںبنا lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … کوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →

جیسا کہ ٹائم Inno مہیا کیا گیا ہے, Ka'eera!

جیسا کہ ٹائم Inno مہیا کیا گیا ہے, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti یسوع مسیح عیسی عیسی Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a ہے جبکہ ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan nuuf ta'e waliin xixalla کے سامنے jireenya. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa قیمت gaalle ta'e maaltu ta'a ture? Guyya har'a akkata یسوع jireenya kee kana itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaکوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →

Dubbin کافی Dubbi Ayyaana TI

یہ grace.mp3Dubbin عیسی Dubbi Ayyaana TI روم کے بارے میں واقعی ہے 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa وہ محبت ISHES tokko irra dubistuu galuuf ڈنان namicha geggessa وہ محبت ایک ای ISHES Bira dhaqixe waa'ee waan اکا isheen dubbisa وارث ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu اور naaf dubbifite dhugaa چین agarsiisu گروپ hubadha "ittin jedhe. "انتہائی eega qubee ille ہین beekne, attamitti dhugaa اللھم agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteکوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon یا تو yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu ڈی ایچ اے. کے Haala کے چکن keessatti gaafiin gaafachuu malu keessa Nuti اگر Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf مرد ...?"Jedhu دیا ہے. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: کے ناما biraaf Jecha gatii bafte beekta? کے امن کے انتہائی gatii bafte hidhamu کے تحت, … کوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA کے طور پر deebifnuuf میں چلا گیا? AKKA Yesus jedhe warri اے این ائی oolmaa Irra کود, نہ Warri jaallatan sagalee hojii irra oolchu jedhe ڈالا (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf ایک نہیں گہری حاصل کرنے کے لئے, گہری beekumsa, گہری lubbuu, گہری qabeenya, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, تم ہو isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaafکوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi ہو? Waaqayyo Abbaa Yesus, keenyas میں! Eegaa اب Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii ڈی ایچ اے. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niکوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →

Wiirtun Waaqayyo Nu ٹرین پیڑ

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 نان gaarii yeroo nuuf ta'u, نان ریڑھ کی ہڈی کی Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? کیا namni مناسب طور پر نہیں biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti بہت dhiima banaa ہے? Madii gaaruumma سروس Waaqayyo. النساء iraa gaariin نان ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa ہے. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … کوائف Dubbisu fufaa | پڑھنے جاری رکھیں →