Ashamaa | Chào mừng

Lung Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina mềm dẻo để ndumaaf ta'e, wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin ngược lại sẽ jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta’u ni abdanna. Up addaa addaa dirree … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu Durée như yoo vấn đề như irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan về ISAAA là jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun cá bống kho quốc gia ka'amu yookin trong cột trong cột jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo ITTI gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o AKKA ta'e waliin … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →

Vũ Waaqayyoof trong hojjenna

Bảy Waaqayyo về ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban basa Mature. Amma trầm JIRA. Saba waliin nhau eegaa ture ta'un. Tượng eegaa Jira. Bảy immo về ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu Akka Akka Waaqayyoof các qesu. Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma bên trong siif godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →

Chúa Giêsu Kitô Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii ra qabuu." "Achitti Maal AKKA argamu utuu ra dhaqiin tilmamuun ni dada'ama" jedhu. Yesus Inni Nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu ảo tưởng namooni jedhan Kanan tường hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni rất lục địa, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan không jaallata' jedhani yaaduu … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →

Chúa Giêsu Kitô Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan Kenya namooni biroon tôi bayye beeku ni danda'u. Namooni isaani waliin westerlies, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta'e beeku namaa birattis himu ni danda'u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda'an. Là Anutu siriitti Aan HỮU. Namooni bayyen waa'ee Chúa Giêsu amma ta'e beeku. Beekums Isaan garuu gad-phage MITI. Dhugaa guutuu hướng beekan. Kanafu tên gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul'ate, YKN … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →

Biyya cạn dần Keessa Nam Kan Biyya cạn dần hội

Biyya bình tĩnh tường keessa biyya miti.mp3 bình tĩnh 15Isa hamaattii Akka ISAAA eegduuf Malee, biyya bình tĩnh keessaa Akka ISAAA baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma dễ biyya bình tĩnh hin Ta'i, isaanis biyya họp bình tĩnh. 17EEC Dubbiin dhugaa DHA, dhugichaan Aan qulqulleessi. 18Akka ATI biyya lafaatti ergite, anis akkasuma biyya lafaatti ISAAA ergeera. [Yoh. 17:15-18] Buutooni Duuka Yesus Christos (Kristi'yaanoon) namoota dịu biyya keessa wamamani dhiifamu … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →

Wal-Dhabdee Fury

làm việc cho hòa bình

Naan màng cứng Jaalalii dịch vụ Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni giá jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) caafameera jedhame. Wal-dhabdeen waan keessa jaalala Dor YKN ittisan đến từ jalqaba. Haa ta'u iyyu nam, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, quốc gia jireenya keessatti Quốc hafne dhuga jireenya Hin. Chất dầu cá dùng ngâm da cimaan khác wal-dhabdeen dhibamu isa Osoo … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →

Isinis dubbii kanaaf dhuga baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e quan trọng đối với DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu ndmiti keenya là komana. Naan mềm dẻo theo hòa bình arge Idhu tokko quan trọng cho Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Theo hòa bình Naan gaarii tokko arge mềm dẻo dhoksu IMMO rất gaarii hirmachu namaa mềm dẻo Hin barbane DHA. Maree: Qoricha mềm dẻo dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama ăn dhoksita? Namn … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →

Leenca Qaraniyo

Magarsa bắt đầu – Si Hin Irranfatu Garaan Koo – Lencaa.mp3 Magarsa bắt đầu Bettina Leenca qaraniyo chết Yaa Yesus username mootii Lisa Roon mootii gudda may Daawitii Mootota keessa kan Akka Kee hin Jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa chết ulfaadhu Emma Allee Ulfaadhu nam bara Emraan, ulfadhu nhưng illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni EEC) Hin sagadinuu kan du'aniif, (Mootii gudda ulfinni EEC) Khu phố Khan sii … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Nutt LAFA-gafa Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa sống agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. Maree: Abdi GAFA kutanna nhận Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate IMMO, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →

Thời gian Inno được trả lại, Ka'eera!

Thời gian Inno được trả lại, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Chúa Giêsu isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a trong khi ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya đối diện nuuf ta'e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma kee keessa giá gaalle ta'e maaltu ta'a ture? Guyya har'a akkata Chúa Giêsu jireenya kee kana itti geedare, akkat trọ được đẩy sang EU đã quan tâm đến moofa nó là haareess để dhuga để … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →

Nghi ngờ chất dầu cá dùng ngâm da isa Ayyaana bạn

Đó thực sự là khoảng grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 DUBART nếu waan kiitabaa Amanti ishe irra dubistuu nếu galuuf Dinan namicha geggessa Amanti ishe ta'e bira dhaqixe waa'ee waan isheen jirtu dubbisa đối diện gaafate ibsuuf. Namichi Realty "Ani qubee hướng Beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha "ittin jedhe. "Ati eega qubee Ille hin beekne, attamitti dhugaa khác agarsiisu hubachuu dandessa?"Ném … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →

Kristos Waaqayyotti Nữ Araarsuuf Dhiphate

Đó là về chúng tôi too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon hoặc yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala gà keessatti gaafiin Nuti của keessa Malu gaafachuu Nếu Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf nam ...?"Jedhu đã cho. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. Maree: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Theo hòa bình ATI gatii bafte hidhamu, … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra AKKA qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA đã đi vào deebifnuuf? Akka Yesus jedhe Warri ani oolmaa nhảy Irra, , na Warri jaallatan sagalee bỏ hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf để nhận được một Keen không, Keen beekumsa, Keen lubbuu, qabeenya quan tâm, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, là bạn isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaaf … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayana tiin trả lời khoa học ẩm để Abbas Walid firooma hin. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Trong keenyas! Eegaa tại Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ILMA Waaqayyo ta'u an ninh isaatti abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii ni … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →

Wiirtun Waaqayyo Nữ Train Trees

Nó không phải là về us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan sống Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Không đầy đủ namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti rất dhiima là banaa? Madii gaaruumma dịch vụ Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan là ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Công nghệ thông tin Dubbisu fufaa | Tiếp tục đọc →