Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

דזשאַלקאַבאַ דזשעטשאַ מאַנאַ דזשעדהו דורי ווי יו ענין ווי ירראַאַ פודהאַננעע ילאַאַללע: Mana jechuun kan namni, האָריין, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. יעראָאָ דזשעטשאַ מאַנאַ דזשעדהו קאַנאַטטי קוולקווללוממאַאַ דזשעטשי דזשעדהו דאַבאַלאַמע, אַקקומאַ בעעקאַמו היקאַאַן וועגן יסאַאַאַ איז דזשידזשדזשיראַמאַ.

מאַנאַ קוולקוולוממאַאַ דזשעטשוניס וואַנטי קוולקווללוון גאָבי נאציאנאלע קאַ'אַמו יאָאָקין אין זייַל אין זייַל דזשיראַאַטו דזשעטשוודהאַ. מאַני קוולקווללוממאַאַ מאַכן יממאָאָ יקץ אַבבוממאַאַן גאַאַפאַטוממאַאַ אין אַ E וואַלי קענען אַקקאַ ני אָ וואַאַקייַיאָ הובבאַנאַ. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. אַני אַקקאַ קאַנאַאַף קוולקווללוו אַ E יסיניס קוולקווללאָאָטאַ טאַ'אַ דזשעדהע קענען איצט אַבבאָאָמעעף.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? דובביין וואַאַקייַיאָ גאַרו: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan koos immoo isa ni jaallata; nuyis (Ilma, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas isa bira ni godhana’ (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee isaa rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata isaa, iddoo jireenya isaa ni godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa isaa bakka qulqulluu jiraata. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis mana qulqulluummaa isaati.’

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani isin bira nan buufadha, isin jiddus nan deddeebi’a, ani Waaqayyo keessan nan ta’a isin saba koo ni taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

האַפווררי וואַאַקייַיאָ יו דהוגומאַ יסין קעעססאַ דזשיראַאַטע, מאַלעע האַפווראַאַטטי אַקקאַ אַקקאַ יסין פעעדהאַ פעדהאַ פאָאָניטטי צייַט דזשיראַטאַן; נאַמני האַפווראַ קריסטאָס פון קעעססאַאַ פּרייַז קאַבנע נאציאנאלע קריסטאָס מיטי (רוים 8:9). גאַרו יסין דעם אַקקאַ ניט קוולקווללווממאַאַ וואַאַקייַיאָ טאַאַטאַן, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1קאָר. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; ניט קוולקווללווממאַאַ האַפווראַ יסאַס מישאַן טאַאַטאַניי, isin kan ofii keessan miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa mana qulqullummaa Waaqayyo ta’u isaa barree qulqulluummati akka eegnu, kan inni nuuf kennee hundumaan ulfina isaaf akka finnu hafuurri qulqulluun nu haa gargaru.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; אַמין.

Tesfaye Ayyano tiin

דרוק דעם פרייַנדלעך, PDF & Email
ייַנטיילן

Comments

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 Comments

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.