Asma | kaabo

Bravo Iwin Dhuftan! Akeki Aarsaa ohun kikọ Haaraa oduu gammachisaa Isa fayyina koriko hundumaaf ßepe, nwọn Ela gooftaa keenya Yesus Kristos, O si fi labsuu. Firanṣẹ ati irratti barrulee, flatter, gba omo ogun sise Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa yi sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa ariyanjiyan. Maxxansiin nigba ti onibara yoo jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila idakeji aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf Akka ta'u ni abdanna. Up addaa addaa dirree … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →

Nuyi ko Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu Kana yoo Kana irraa Mata iye fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin ibi ti keessa jiraatu Jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeru Jecha okan Jedu Kantti Kulkullumma Jechi Jedu Dblme, akkuma beekamu hikaan isaa ni jijjirama. Ibi ti qulqulummaa jechunis kìlọ qulqulluun tokko keessa kan ka'amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa awọn immoo nitrite gaafatummaa en abbummaan kan Waaqayyo No idakeji ta'e waliin … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →

Nuyi Waaqayyoof ni hojjenna

Waaqayyo ibùgbé ISAAA biyya garbumma keessa irre Jaba ko ti. Amma mimọ jira. Saba ara wọn waliin ta'un ara wọn wo Irú. Woni wa ni Ammas. Saba isaa irra Immo amanamumma shoo. Sabni Isa amaname Waaqayyoof hojjetu bishi-ayaba waaqesu. MAREE: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe igba fakkataa? Geggessa fi garummma Inni siif godhe kanaf le sii rìn kiri eegamuu maal Jetta? Mee Itti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →

Jesu Kristi Dinqiisiisaa

Nmuni Amntitti Kbmni V Jirane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa hini dhaqtaan United Nations maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii hini qabuu." "Achitti nọnwo Akka argamu utuu hini dhaqiin tilmamuun ni dada'ama" jedhu. Yesus inni Nuti seena Luuqaas bareese keessatti waan arginu namooni jedhan Kanan Wal hini fakkatu. Mo inni hojjechuuf deemu salphati hini tilmamuu. Nmuni Jumbo Sanaa, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata' jedhani yaaduu … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →

Jesu Kristi Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan Kenya namooni biroon mo bayye beeku ni danda'u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma Isaan amine ta'e Beek wa birattis Himu ko danda'u. Eenyuma isaani siriitti gadi-fi fagesaani Beeku Himu garuu hini danda'an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa'ee Yesus amma ta'e Beeku. Beekums isaani garuu gadi-phage miti. Dhugaa guutuu jade beekan. Kanafu orukọ gaarii, barsiisa ciimaa, humni Japan yi ittin mul'ate, ykn … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →

Biyya tunu Keessa Okunrin Kan Biyya tunu Ipade

Biyya lafaa yi biyya keessa garuu lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii Akka isaan eegduuf amoro, lafaa biyya keessaa Akka isaan baaftuuf to hini kadhadhu. 16Akkuma rorun biyya tunu hini Ta'in, isaanis biyya tunu Ipade. 17Dubbiin Kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ATI biyya lafaatti ergite, Anis akkasuma biyya lafaatti ISAAA ergeera. [Joh. 17:15-18] Duuka buutooni Jesu Kristos (Kristi'yaanoon) namoota tunu awọn biyya keessa wamamani dhiifamu … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →

Ibinu Wal-Dhabdee

ise fun alaafia

Jaalalii dura waan Akka hunduma ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu idakeji ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala waan ta'eef, namni hini jaallatin, Waaqayyoon jade beekne " (1 Joh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa Isa jalqaba ti. Haa Ta'u iyyu kekere, Wal-dhabdeen delusion dhokkfamu hini fesisne, jireenya keessatti yi hini hafne dhuga jireenya. Dubbin inni cimaan Wal-dhabdeen dhibamu Isa osoo … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Tun atejade baatuun orukọ-fi waan argee dhaga'e IMU dha. Mo n ko argee fi dhaga'e namaa dhoksuu hundmiti Kenya ni komana. Namni waan tokko miidhu orukọ arge dhiise Himu badisa ga'uf Itti gafatama qaba. Namni waan tokko gaarii arge Re dhoksu Immo gaarii Dun hirmachu Namaa Re jade barbane dha. MAREE: Qoricha dhukufate orukọ tokko yoo fayyisu bekte maal goota? Immo lata Sanaf orukọ ni awon dhoksita? ọrinrin … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →

Leenca Qaraniyo

Magarsa bẹrẹ – Lati de ọdọ Koo hini Irranfatu – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa dweller ti o Yesus mootii Lalisa saaroon mootii Nigba ro yi Daawitii Mootota keessa jiru Akka eyi ti hini akkikee Ati ulfeefamii waaqaa ulfaadhu-onínọmbà tabi oju inu kọni kọ illee Ulfaadhu, ulfadhu ṣugbọn illee /4 1. Hini sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni Kee) Hini sagadinuu le du'aniif, (Mootii gudda ulfinni Kee) Barri kan jẹ … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa nuti Abdi kutanetti-blunder nuti roomine addemnu-Waaqayyo nuti mul'ata. Humna fayyisu Isa nuti agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Akkeka fi kayyo Kenya geedara. MAREE: Gafa Abdi kutanna Kee Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. Mee Itti YAADII: Malif Guftan Yeru Dhume Irratti, Mo dhumate irratti mul'ata mul'ata? Muti Rifai Immo, ọkan irratti yeroo dhumate mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →

Inno Bi hini Jiru, Ka'eera!

Inno Bi hini Jiru, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Yesus Isa Isa du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a Ka'u Goofta nitrite yaadanu pese igbeowo attamitti Yesus inni jiraataan jireenya idakeji nuuf ta'e waliin xixalla. MAREE: Utuu Yesus dhimma Kee keessa jade gaalle ta'e maaltu Ta'a ture? Guyya har'a Kana akkata Jesu jireenya Kee Itti geedare, akkata inni itti Abdi eyi ti moofa'e itti haareesse dhugaa … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →

Dubbin Isa Abalo Ayyaana o

O jẹ gan nipa grace.mp3Dubbin Isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 DUBART ti o ba ti waan kiitabaa Amanti ishe irra dubistuu ti o ba ti galuuf dinan namicha geggessa Amanti ishe ta'e bira dhaqixe waa'ee waan isheen jirtu dubbisa idakeji ibsuuf gaafate. Namichi Immo "Ani qubee hini beeku. Garuu yoo ati ibudo dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha "ittin jedhe. "Ati ri sokiri ille hini beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?"ju … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

O ti wa ni nipa wa too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon tabi yeroo Waldaan Kristiyaana waa'ee dhiphina goofta Kenya Yesus itti yaadu aje. Haala Kana keessatti gaafiin nuti ti gaafachuu Malu keessa inni tokko, "Yesus maaliif dhiphae? ... Yesus maaliif dhiphachuuf akọ?"Kan jedhu dha. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf ọra-epa. MAREE: Nipa Re biraaf Jecha gatii bafte beekta? Namn o Cook orire hidhamu, … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Ọpọtọ Tesfaye Ayano Jesu oolmaa namoota baayee irra Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa isaa channeled sinu baramu deebifnuuf? Jesu Akkas jedhe Warri ani irra oolmaa Qaboo, Warri ati jaallatan sagalee Koo Hoji irra oolchu baluwe (1Yoh.5:2-5). Kanaaf waaqayyoo Kee Islam Kumna, beekumsa Islam, lubbuu Islam, qabeenya Islam, dhaloota mu jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, humna isanii kenuuf dubbatti hini jedhan. Kanaaf … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye kun Ayano Namni Ganu Ilmicha Abbach waliin firooma hini qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Jesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Jesu, bi nipa keenyas! Wulẹ nu Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Warri Eeyyee gooftaa Yesuustti insecurities obboleewwan Yesusii dha. Akkamit wà obboleeww le ni awọn danda'ama? mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Jesu gooftaa Ta'u isatti, air Waaqayyo ta'u isaatti Amana abboon ijoollee Waaqayyo ta'un mi isaanii … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →

Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Aroso

O ti wa ni ko nipa us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Mo gaarii yeroo nuuf ta'u, Mo nuti itti yaadnee tokko yeroo itti dhamane nuuf rawwamatamu, attamitti ọsẹ laata? Mo namni di wa itti yaadee, aigbodo dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu Immo attamitti dhiima ni ilera hubanaa? Madina gaaruumma hunduma Waaqayyo. Isa Ilana Wann gaariin hundinu nuuf Akka years sagaleen Waaqayyo agbara barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … Dubbie ti wa ni lai- to fufa | Tesiwaju kika →