ashamaa | 歡迎

龍Nagaan Dhuftan的! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina nama hundumaaf ta’e, wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin kun akka isin jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta’u ni abdanna. Fuula addaa addaa dirreeDubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha法力jedhu綿延如柳物質作為irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan isaa ni jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun tokko kan keessa ka’amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→

Nuyi Waaqayyoof in hojjenna

Waaqayyo saba isaa biyya garbumma keessa irre jaban basa ture. Ammas basa jira. Saba isa waliin ta’un isa eegaa ture. Ammas eegaa jira. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu. MAREE: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Geggessa fi garummma inni siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maal jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→

Yesus Isa Dinqiisiisaa

namooni amantiitti qabamani欣jiraane, maaliif ​​Waldaa Kirstiyanaa欣dhaqtaan ykn maaliif ​​Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. yesus INNI努蒂seena Luuqaas bareese keessatti arginu妄想namooni jedhan卡南牆欣fakkatu. 烤餅INNI hojjechuuf deemu salphati欣tilmamuu. namooni非常大陸, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknDubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh公司. 17:15-18] Duuka buutooni Yesu私人克里斯托 (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

烤餅硬腦膜Jaalalii服務阿卡ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu阿卡ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti“Waaqayyo jaalala烤餅ta'eef, namni價格jaallatin, waaqayyoon欣beekne“ (1 Yoh公司. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. HAA塔烏 iyyu男, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti國家hafne dhuga jireenya欣. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→

isinis dubbii kanaaf dhuga baatuu的DHA

dhuga連接baatuun媽媽烤餅argee dhaga'e重要的DHA. 媽媽烤餅烤餅argee科幻dhaga'e namaa dhoksuu ndmiti keenya是komana. 烤餅柔韌下Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba和平Idhu特高課ARGE重要. 根據和平烤餅gaarii特高課ARGE柔韌dhoksu IMMO gaarii hirmachu namaa柔韌欣barbane的DHA. MAREE: 特高課qoricha柔韌dhukufate fayyisu柳bekte馬爾goota? 拉塔IMMO sanaf那抹吃dhoksita? NamniDubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Si Hin Irranfatu Garaan Koo – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→

gooftichi Dhuguma祈禱Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 lafa GAFA納特納特阿卜迪kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo納特mul'ata. humna fayyisu ISA脊髓agarsiisa. 阿卜迪keenya haaressa. kayyo科幻​​geedara Akkeka keenya. MAREE: 阿卜迪GAFA kutanna收到Waaqayyo sflf的ga'e beeka? 眉dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: maaliif ​​Gooftan yeroo dhume irratti, 阿卜迪dhumate irratti mul'ata mul'ata? 努蒂arifate IMMO, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? 武lachanu塔烏danda'aa? SEENSA: … Dubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→

隨著時代創新科技被渲染, ka'eera!

隨著時代創新科技被渲染, ka'eera! luqaas 24:1-9 努蒂耶穌ISA ISA Du'a ka'ee jiraataa argaane. isatu jireenya nuuf ta'e. yeroo du'a而ka'u Goofta ITTI yaadanu kanatti attamitti Yesus INNI jiraataan jireenya對面nuuf ta'e waliin xixalla. MAREE: utuu Yesus dhimma記keessa價格gaalle ta'e maaltu ta'a TURE? guyya har'a akkata耶穌jireenya記假名ITTI geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

是真的約grace.mp3Dubbin isa Dubbi的Ayyaana TI羅的 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→

kristos Waaqayyotti怒江Araarsuuf Dhiphate

這是關於我們too.mp3 Kristos Waaqayyotti怒江Araarsuuf Dhipate 1 phexros 3:18-22 yeroon要么yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu的DHA. haala雞keessatti gaafiin努蒂的gaafachuu馬盧keessa的如果INNI, “Yesus maaliif ​​dhiphae? yesus maaliif ​​dhiphachuuf男...?“Jedhu已定. sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf肯納. MAREE: 納馬biraaf Jecha gatii bafte beekta? 根據和平ATI gatii bafte hidhamu的, … Dubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→

yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. ISAAA的garuu oolmaa到了deebifnuuf? 阿卡Yesus jedhe瓦里ANI oolmaa跳下IRRA, NA的瓦里jaallatan sagalee投hojii,照射oolchu jedhe (1yoh.5:2-5). qayyoo Kanaaf收到一個沒有敏銳, 敏銳beekumsa, 敏銳lubbuu, qabeenya激烈, dhaloota ING jaalladhu jedhe (mat.22:37). 瓦里Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, 你是isanii kenuuf dubbatti欣jedhan. KanaafDubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→

ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1yoh.2:22-23 ilmichi eenyuu? yesu Kristos. abbichi胡漢清? waaqayyo Abbaa Yesus, 在keenyas! 現在瓦里Yesus eegaa gooftaa塔烏isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? eeyyee瓦里gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii的DHA. akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? 眉 (Yohannis 1:12-13) HAA dubbifanu. 瓦里Yesus gooftaa塔烏isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→

wiirtun Waaqayyo怒江列車樹

這不是關於us.mp3 Wiirtun Waaqayyo瑪麗怒江MITI 2 qorontos 4:1-6 烤餅gaarii yeroo nuuf塔烏, 烤餅脊髓Chitti Chitti yaadnee dhamane特高課yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana下載次數? 沒有充分namni biraan ITTI yaadee, 特高課yeroo chitti dhama'e guutuuf baatu IMMO attamitti非常dhiima是banaa? madii gaaruumma服務Waaqayyo. NISA iraa gaariin烤餅是ndinu nuuf阿卡塔烏sagaleen Waaqayyo NUU barsiisa. MAREE : waaqayyon amanachuu, … Dubbisu itti fufaa | 繼續閱讀→