ashamaa | 欢迎

龙Nagaan Dhuftan的! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa fayyina ISA党ndumaaf ta'e, 否则gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree假名irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa对addaa sagalee faakiin费utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin当客户将jaalalatti时, ajjajamuutiif tajajila阿卡谁rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, 适合本国阿卡jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf阿卡塔乌妮abdanna. 截至addaa addaa dirree … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha法力jedhu绵延如柳物质作为irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin其中keessa jiraatu詹fudhachuu NI dandeenya. 耶·杰恰头脑Jedu Kantti Kulkullumma Jechi Jedu Dblme, akkuma beekamu hikaan ISAA NI jijjirama. 法力qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun特高课根keessa ka'amu yookin keessa jiraatu jechuudha. 曼尼qulqullummaa坤immoo ITTI gaafatummaa网络abbummaan根WaaqayyoØ阿卡ta'e waliin … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→

:武夷Waaqayyoof在hojjenna

有关ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban巴沙成熟的七Waaqayyo. 阿玛低音JIRA. 萨巴waliin另一个eegaa未来ta'un. 像eegaa吉拉. ,有关ISAAA辐照amanamumma barbada七IMMO. Sabni ISA amaname hojjetu-阿卡阿卡Waaqayyoof的的qesu. MAREE: 巴拉jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe MAAL fakkataa? Gegg ESSA的网络连接garummma内SIIF godhe kanaf根SII辐照eegamuu MAAL捷达? MEE ITTI YAADII: Waaqayyo INNI Jaalala ta'e Waaqayyo … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→

ISA Yesus Dinqiisii​​saa的

namooni amantiitti qabamani欣jiraane, maaliif ​​Waldaa Kirstiyanaa欣dhaqtaan ykn maaliif ​​Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “的沃尔玛falesuutu bayyata”, “欣qabuu Gaatii。”的“Achitti MAAL阿卡欣argamu dhaqiin tilmamuun是dada'ama”jedhu. yesus INNI努蒂seena Luuqaas bareese keessatti arginu妄想namooni jedhan卡南墙欣fakkatu. 烤饼INNI hojjechuuf deemu salphati欣tilmamuu. namooni非常大陆, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan NI jaallata' jedhani yaaduu … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→

耶稣基督Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan keenya namooni biroon妄想bayye beeku妮danda'u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani,无论是ta'e beeku Namaa birattis项目danda'u. Eenyuma isaani siriitti的GAD-Fi的HIMU garuu beeku fagesaani欣danda'an. 哭泣siriitti isaan beeka. Namooni bayyen the'ee Yesus无论是ta'e beeku. Beekums isaani精神,今年金荞麦MITI. Dhugaa guutuu欣beekan. Kanafu柔韧gaarii, barsiisa ciimaa, humni日本这个ittin mul'ate, 联合国 … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→

Biyya破裂Keessa男根有用的Biyya树

Biyya有用的keessa biyya的有用miti.mp3 garuu不能aattii阿卡15Isa李isaan eegduuf, biyya有用的keessaa阿卡isaan baaftuuf欣kadhadhu. 16安仁Akkuma对biyya欣lafaa ta'in, isaanis可以biyya有用的树. 17Dubbiin记dhugaa DHA, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18阿卡的ATI ergite到lafaatti biyya, 茴香akkasuma biyya lafaatti Isaan ergeera. [Yoh公司. 17:15-18] Duuka buutooni叶素Kristos (Kristi'yaanoon) namoota平息biyya keessa wamamani dhiifamu … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→

Furii沃尔玛Dhabdee

为和平而努力

烤饼硬脑膜Jaalalii服务阿卡ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu阿卡ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti“Waaqayyo jaalala烤饼ta'eef, namni价格jaallatin, waaqayyoon欣beekne“ (1 Yoh公司. 4:8) jedhame caafameera. 沃尔玛dhabdeen waan jaalala dhorkan YKN ittisan keessa ISA TI jalqaba. 哈塔乌男iyyu, 沃尔玛dhabdeen妄想dhokkfamu的欣fesisne, 欣权jireenya hafne keessatti dhuga jireenya. Dubbin INNI cimaan沃尔玛dhabdeen dhibamu ISA osoo … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→

Isinis dubbii kanaaf dhuga baatuu DHA

Dhuga网络连接baatuun妈妈烤饼argee dhaga'e项目DHA. 妈妈烤饼烤饼argee网络连接dhaga'e Namaa dhoksuu ndmiti keenya是komana. Idhu柔软的下和平烤饼特高课ARGE dhiise badisa ga'uf Chitti gafatama qaba. 特高课在和平烤饼gaarii ARGE非常柔软的gaarii dhoksu IMMO hirmachu Namaa柔韧欣barbane DHA. MAREE: Qoricha柔韧dhukufate特高课fayyisu柳bekte MAAL goota? 那抹sanaf是吃IMMO拉塔dhoksita? Namni … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – 如果我们Irranfatu的轩古永锵 – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala设置Leenca qaraniyo angafa nagaa YAA Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda飞弹Daawitii Mootota keessa记欣根阿卡骥如akkikee ulfeefamii waaqaa ATI的LAFA ulfaadhu AMMA illee Ulfaadhu男性阻塞baraan, ulfadhu保持illee /4 1. 显sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii Gudda ulfinni项链) 显sagadinuu右du'aniif, (Mootii Gudda ulfinni项链) 区根SII … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→

gooftichi Dhuguma祈祷Ka'eera

祈祷Dhuguma Gooftichi Ka'eera Luqaas 24:13-35 lafa GAFA纳特纳特阿卜迪kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo纳特mul'ata. humna fayyisu ISA脊髓agarsiisa. 阿卜迪keenya haaressa. akkeka费用keenya kayyo geedara. MAREE: 阿卜迪GAFA kutanna收到Waaqayyo sflf的ga'e beeka? 眉dhugaa nuuf ba'i. MEE ITTI YAADII: maaliif ​​Gooftan yeroo dhume irratti, 阿卜迪dhumate irratti mul'ata mul'ata? 努蒂arifate IMMO, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? 武lachanu塔乌danda'aa? SEENSA: … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→

作为汇创欣骥如, ka'eera!

作为汇创欣骥如, ka'eera! luqaas 24:1-9 脊髓Yesus du'a ka'ee ISA ISA jiraataa argaane. isatu jireenya Unterberg ta'e. yeroo du'a而ka'u Goofta ITTI yaadanu kanatti attamitti Yesus INNI jiraataan jireenya对面nuuf ta'e waliin xixalla. MAREE: utuu Yesus dhimma记keessa价格gaalle ta'e maaltu ta'a TURE? 耶稣akkata har'a Guyya jireenya记假名ITTI geedare, akkata INNI ITTI阿卜迪这moofa'e ITTI haareesse dhugaa … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→

Dubbin ISA TI Dubbi Ayyaana

这是真正的TI罗grace.mp3Dubbin ISA Dubbi Ayyaana 4:13-25 烤饼特高课的Dubartiin kiitabaa AMANTI结束辐照dubistuu特高课galuuf迪南namicha geggessa AMANTI在ta'e马比拉dhaqixe the'ee烤饼isheen dubbisa RTU阿卡ibsuuf gaafate结束. Namichi IMMO的“ANI qubee欣beeku. 柳Garuu ATI AAF dubbifite dhugaa INNI agarsiisu烤饼是badha的的“ittin jedhe. “ATI eega qubee非法欣beekne, attamitti dhugaa INNI agarsiisu hubachuu dandessa?“投 … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→

kristos Waaqayyotti怒江Araarsuuf Dhiphate

这是关于我们too.mp3 Kristos Waaqayyotti的怒江Araarsuuf Dhipate 1 phexros 3:18-22 yeroon要么yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu的DHA. haala鸡keessatti gaafiin努蒂的gaafachuu马卢keessa的如果INNI, “Yesus maaliif ​​dhiphae? yesus maaliif ​​dhiphachuuf男...?“Jedhu已定. sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf肯纳. MAREE: 纳马biraaf Jecha gatii bafte beekta? 根据和平ATI gatii bafte hidhamu的, … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→

yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

特斯法耶绫乃tiin Yesus oolmaa namoota baayee辐照阿卡qabuu beekamaadha. ISAAA的garuu oolmaa到了deebifnuuf? 阿卡Yesus jedhe瓦里ANI oolmaa跳下IRRA, NA的瓦里jaallatan sagalee投hojii,照射oolchu jedhe (1yoh.5:2-5). qayyoo Kanaaf收到一个没有敏锐, beekumsa敏锐, lubbuu敏锐, qabeenya激烈, dhaloota ING jaalladhu jedhe (mat.22:37). 瓦里Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, 你是isanii kenuuf dubbatti欣jedhan. Kanaaf … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→

ilmicha Qabdaa?

特斯法耶的绫乃tiin下和平Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma欣qabu. 1yoh.2:22-23 ilmichi eenyuu? yesu Kristos. abbichi胡汉清? waaqayyo Abbaa Yesus, abbaa keenyas! 现在瓦里Yesus eegaa gooftaa塔乌isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? eeyyee瓦里gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii的DHA. akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? 眉 (Yohannis 1:12-13) HAA dubbifanu. 瓦里Yesus gooftaa塔乌isatti, ILMA Waaqayyo塔乌isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii妮 … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→

wiirtun Waaqayyo怒江列车树

这是不是怒江米蒂us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee 2 qorontos 4:1-6 最早gaarii yeroo Unterberg塔乌, 烤饼脊髓Chitti Chitti yaadnee dhamane特高课yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana下载次数? 最早namni biraan ITTI yaadee, 特高课yeroo chitti dhama'e guutuuf baatu IMMO attamitti非常dhiima是banaa? madii gaaruumma服务Waaqayyo. NISA iraa gaariin烤饼是ndinu nuuf阿卡塔乌sagaleen Waaqayyo NUU barsiisa. MAREE : waaqayyon amanachuu, … Dubbisu ITTI fufaa | 继续阅读→