Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha法力jedhu绵延如柳物质作为irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin其中keessa jiraatu詹fudhachuu NI dandeenya. 耶·杰恰头脑Jedu Kantti Kulkullumma Jechi Jedu Dblme, akkuma beekamu hikaan ISAA NI jijjirama.

法力qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun特高课根keessa ka'amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliin ni hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Kanaaf akka ani qulqulluu ta’e isinis qulqulloota ta’a jedhe kan nu abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo嘎: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan immoo与jaallata之父; nuyis (水, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas自己比拉妮Godhana“ (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee isaa rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata isaa, iddoo jireenya isaa ni godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa isaa bakka qulqulluu jiraata. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis mana qulqulluummaa isaati.’

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani isin bira nan buufadha, isin jiddus nan deddeebi’a, ani Waaqayyo keessan nan ta’a isin saba koo ni taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo柳dhuguma ISIN keessa jiraate, 玛丽hafuuraatti阿卡阿卡ISIN feedha fedha foonitti时间jiratan; namni keessaa价格hafuura Kristos qabne国家Kristos MITI (罗马 8:9). 嘎ISIN这个阿卡不qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1QOR. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; 不qulqulluummaa hafuura ISAS使命taatanii, 大多数国家的OFII keessan MITI. Waaqayyo gatiidhaan ISIN bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa不qulqullummaa Waaqayyo塔乌地狱barree qulqulluummati阿卡eegnu, 根nuuf kennee狗马安狼isaaf关键细山qulqulluun怒江HAA里面尖叫.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; 阿明.

特斯法耶Ayyano tiin

友善列印, PDF和电子邮件
分享

评论

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 注释

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

*

有新评论,请电子邮件通知我。你也不需要留评论就可以订阅


评论审核已启用。您的评论可能需要一段时间后才能被显示。